Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
EKOREC
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Zarząd Budynków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Plany i programy
Sprawozdania
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Statut
 Strona archiwalna z dnia 2006.07.11 20:01:06 powrót do aktualnej strony
 

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

I. Postanowienia ogólne

§1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach zwany dalej "Ośrodkiem" jest samodzielną jednostką organizacyjną, która działa jako jednostka budżetowa Miasta Lędziny.

§2

Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Lędziny.

§3

 1. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:
  1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64 poz. 593),
  2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. nr 228 poz. 2255 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. nr 86 poz. 732 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104),
  5. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),
  6. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
  7. uchwały Rady Miejskiej w Lędzinach nr XCI/12/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach,
  8. innych obowiązujących w tym przedmiocie aktów prawnych, niniejszego Statutu.

§4

 1. Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Lędzinach przy ulicy Hołdunowskiej 39.
 2. Terenem działalności Ośrodka jest obszar Miasta Lędziny.

II. Cele i zadania

§5

 1. Celem działalności Ośrodka jest:
  1. kształtowanie lokalnej polityki społecznej oraz opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
  2. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,
  3. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, jak również doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
  4. prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń, których obowiązek realizacji, nałożony został na Ośrodek ustawami oraz realizacja tych świadczeń.

§6

 1. Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują:
  1. zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminy w tym: zadania o charakterze obowiązkowym,
  2. zadania zlecone gminie przez administrację rządową podyktowane zapisami ustawy o pomocy społecznej,
  3. inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po otrzymaniu odpowiednich środków,
  4. zadania w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w ramach upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta.

§7

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z zastrzeżeniem świadczeń określonych odrębnymi przepisami, wydawane są w formie pisemnej.

§8

 1. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 2. Ośrodek może zgodnie z obowiązującymi przepisami i upoważnieniami zlecać podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, realizację określonych zadań, po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert, przyznając określone na ten cel środki finansowe.

III. Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§9

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta.
 2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i zapewnia wykonywanie zadań, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w Ośrodku. Posiada uprawnienia do zatrudniania i zwalniania pracowników.
 4. W zakresie realizacji zadań Ośrodka Dyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
 5. Dyrektor jest uprawniony do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
 6. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
 7. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy pomocy głównego księgowego, kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.
 8. Dyrektor składa Radzie Miasta Lędziny coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§10

Tryb pracy Ośrodka oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres pracy komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny i inne wewnętrzne akty prawne wprowadzane przez Dyrektora Ośrodka.

§11

 1. Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Dyrektor upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań własnych gminy oraz zleconych gminie.
 2. Do wydawania decyzji administracyjnych Burmistrz Miasta może upoważnić, na wniosek Dyrektora, innych pracowników Ośrodka.

§12

 1. Dla realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na:
  1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej, rozeznaniu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  2. prowadzeniu postępowania w sprawach świadczeń pomocy społecznej,
  3. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
  4. prowadzeniu pracy socjalnej,
  5. prowadzeniu ośrodków wsparcia,
  6. realizacji świadczeń,
  7. prowadzeniu spraw finansowo-księgowych oraz administracyjno-gospodarczych,
  8. prowadzeniu spraw pracowniczych i organizacyjno-prawnych,
  9. innych zadań wynikających z niniejszego Statutu,

  tworzy się odpowiednie komórki organizacyjne: działy, zespoły, samodzielne stanowiska, ośrodki wsparcia, gospodarstwa pomocnicze, mieszkania chronione i wspólnotowe, punkty konsultacyjne itp.

 2. W razie pojawiających się potrzeb, bądź zmiany przepisów prawa obowiązujących w zakresie pomocy społecznej i obszarach jej pokrewnych Ośrodek może tworzyć nowe komórki organizacyjne.

IV. Zasady gospodarki finansowej

§13

 1. Ośrodek jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu miasta.
 2. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i innych obowiązujących w tej mierze przepisów.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany "planem finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej".

§14

 1. Zadania Ośrodka finansowane są z:
  1. budżetu miasta - środki własne,
  2. budżetu państwa - dotacje celowe,
  3. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej i rzeczowej,
  4. innych prawem dopuszczalnych źródeł.
 2. Ośrodek dysponuje oddzielnym rachunkiem bankowym.

§15

Ośrodek może tworzyć rachunek dochodów własnych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§16

Zasady wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników Ośrodka określają przepisy szczególne.

V. Mienie Ośrodka

§17

 1. Mienie Ośrodka stanowią: środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
 2. Ośrodek nadzoruje i zarządza posiadanym mieniem z należytą starannością poprzez:
  1. sporządzanie rocznych sprawozdań bilansowych,
  2. prowadzenie właściwej ewidencji w księgach inwentarzowych,
  3. dokonywanie okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. zapobieganie dekapitalizacji majątku poprzez planowanie nakładów na remonty, rozbudowę, rekonstrukcję, modernizację majątku w oparciu o okresowe inwentaryzacje.

VI. Przepisy końcowe

§18

 1. Statut nadaje Rada Miasta w formie uchwały.
 2. Zmian i uzupełnień Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego nadania.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Aleksandra Skwara-Zięciak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 67 91, e-mail: mops_ledziny@interia.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.06.29
Data udostępnienia: 2006.07.11 20:01:06

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny