Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konkursy
 Strona archiwalna z dnia 2008.01.09 20:46:26 powrót do aktualnej strony
 

Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny (SK.0620/9/07)

Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie;
  • wykształcenie wyższe geodezyjne;
  • 4-letni staż pracy (w tym 3-letni staż w administracji samorządowej lub rządowej);
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
  • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego, zamówień publicznych;
  • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego;
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Excel, Word).
 2. Wymagania dodatkowe:
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  • umiejętność skutecznego komunikowania się,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
  • kreatywność,
  • systematyczność,
  • obowiązkowość.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • prowadzenie postępowań w zakresie nabywania nieruchomości do zasobu,
  • prowadzenie postępowań dotyczących regulacji stanów prawnych dróg i nieruchomości,
  • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
  • opracowanie informacji o stanie mienia komunalnego,
  • opracowywanie dokumentacji wymaganej przy składaniu wniosków do Sądu Rejonowego o założenie ksiąg wieczystych oraz ich aktualizację,
  • prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia komunalnego,
  • prowadzenie nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości,
  • przygotowywanie postanowień o możliwości podziału nieruchomości,
  • przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości,
  • prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,
  • inwentaryzacja mienia komunalnego,
  • przygotowywanie terenów pod zorganizowane budownictwo jednorodzinne,
  • przygotowywanie gruntów gminy Lędziny do sprzedaży w zależności od przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego miasta, tj. wydzielanie odpowiednich działek, ich wycena, inwentaryzacja urządzeń podziemnych. Prace te zlecane są uprawnionym jednostkom,
  • organizowanie przetargów na nieruchomości gminy, sprzedaż mienia komunalnego,
  • prowadzenie spraw dotyczących uwłaszczenia spółdzielni,
  • prowadzenie spraw związanych z zamianą gruntów,
  • obsługa administracyjno-biurowa wydziału.
 4. Dokumenty aplikacyjne:
  1. życiorys - curriculum vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentu poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
  6. referencje,
  7. kwestionariusz osobowy,
  8. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie: Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, I piętro, p. 112 (Sekretariat Burmistrza) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Lędziny z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego" w nieprzekraczalnym terminie do 16.12.2007 r.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data ogłoszenia konkursu: 30.11.2007 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 • Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr SK.0620/9/07:
  • Agnieszka Gałuszka - zamieszkała w Chełmie Śląskim.

Pełną treść ogłoszenia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (36 KB).

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Gabriela Dereń, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 12, e-mail: kadry@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.01.09
Data udostępnienia: 2008.01.09 20:46:26

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny