Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw
Rejestr zmian strony
Data modyfikacji Zakres modyfikacji
2015.08.10 22:05:10 Zmiana nazwy jednostki z Wydział Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta na Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia, dodanie Referatu Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy, zmiana numerów telefonów zgodnie z zarządzeniem nr 0050.177.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 23.07.2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Lędzinach (strona aktualna)
2015.07.31 19:24:23 Zmiana nazw spraw: z "Wpis do ewidencji działalności gospodarczej" na "Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej", z "Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej" na "Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej", z "Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej" na "Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej", z "Potwierdzenie aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej" na "Potwierdzenie aktualności wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej"
2015.07.02 22:20:35 Aktualizacja odsyłaczy tekstowych
2015.07.01 20:39:10 Dodanie adresów SEKAP i ePUAP
2015.06.29 17:33:14 Dodanie spraw "Wybory"
2015.06.16 22:47:47 Zmiana nazw spraw: z: "Wydanie dowodu osobistego" na: "Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat" oraz z: "Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego" na: "Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego"; dodanie spraw: "Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy dziecku w wieku do 5 lat", "Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5-18 lat", "Wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej", "Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności", "Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym", "Wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia", "Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi"
2015.06.12 20:09:59 Dodanie sprawy: "Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym"
2015.06.09 21:06:07 Zmiana nazwy sprawy: z: "Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego" na: "Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego"
2015.03.03 17:57:59 Zmiana nazw spraw: z: "Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą" na: "Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego", z: "Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego" na: "Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane", z: "Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, oraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego" na: "Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby" i zmiana kolejności spraw USC w tabeli
2014.05.30 19:03:51 Usunięcie sprawy: "Przystąpienie do Programu Likwidacji Niskiej Emisji w gminie Lędziny"
2014.02.28 16:58:45 Zmiana miejsca załatwiania sprawy "Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości"
2014.02.10 16:51:54 Zmiana nazwy jednostki z "Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych" na "Wydział Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta" zgodnie z zarządzeniem nr 0050.658.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 8.01.2014 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
2013.10.17 20:58:58 Zmiana nazw spraw z: "Zameldowanie na pobyt stały" na: "Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące"; z: "Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej dwóch miesięcy" na: "Zameldowanie decyzją administracyjną"; z: "Wymeldowanie z pobytu stałego" na: "Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące"; z: "Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego powyżej dwóch miesięcy" na: "Wymeldowanie decyzją administracyjną" oraz usunięcie spraw: "Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do dwóch miesięcy", "Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do dwóch miesięcy" i dodanie sprawy "Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu spoza granicy"
2013.10.16 18:51:08 Zmiana nazw spraw z: "Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy trwający do dwóch miesięcy" na: "Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej" oraz z: "Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy trwający powyżej dwóch miesięcy" na: "Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej"
2013.10.15 21:55:36 Zmiana nazwy sprawy z: "Wymiana dowodu osobistego" na: "Wydanie dowodu osobistego" oraz usunięcie sprawy: "Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy"
2013.07.31 21:05:05 Zmiana nazwy sprawy z: "Dofinansowanie pracodawcom kosztów przyuczenia młodocianych pracowników do wykonywania określonej pracy" na: "Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników" oraz usunięcie sprawy: "Dofinansowanie pracodawcom kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników"
2013.07.15 22:14:07 Zmiana jednostki obsługującej z: "Inspektor ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych" na: "Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych"
2013.03.13 19:04:22 Zmiana pomieszczeń Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych
2013.03.01 16:27:34 Zmiana nazwy sprawy z: "Złożenie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki" na: "Złożenie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca"
2012.05.18 18:38:08 Dodanie odsyłaczy tekstowych
2012.05.17 21:18:14 Aktualizacja zawartości strony
2012.02.24 17:12:56 Dodanie sprawy "Przyznanie dodatku mieszkaniowego"
2012.01.20 23:34:22 Usunięcie Samodzielnego Inspektora ds. Windykacji Należności, Specjalisty ds. Programu Likwidacji Niskiej Emisji, Referatu Edukacji, zmiana nazwy referatu: Referat Kultury, Spraw Społecznych i Sportu
2011.09.16 23:35:37 Zmiana nazwy referatu: Referat Kultury, Spraw Społecznych i Sportu
2011.05.27 15:42:12 Dodanie sprawy "Przystąpienie do Programu Likwidacji Niskiej Emisji w gminie Lędziny"
2011.04.21 21:22:49 Zmiana jednostki obsługującej sprawę: "Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne"
2011.03.31 18:09:59 Dodanie sprawy: "Uzyskanie ulgi w podatku rolnym innej niż de minimis"
2011.02.23 18:45:38 Dodanie sprawy: "Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne"
2011.02.14 17:55:49 Zmiana numeru pokoju dla sprawy: "Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości"
2011.02.04 18:56:18 Zmiana numerów pokoi Referatu Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta; Inspektora ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych; Samodzielnego Inspektora ds. Windykacji Należności
2010.04.26 18:45:04 Dodanie spraw: "Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych dla przedsiębiorców" i "Uzyskanie ulgi w podatku rolnym"
2010.01.26 20:32:39 Zmiana numerów telefonów
2009.08.27 18:12:03 Usunięcie sprawy: "Udzielenie stypendium na koszty kształcenia w uczelniach wyższych"
2009.07.31 22:56:19 Zmiana nazw w sprawach Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego oraz dodanie sprawy: "Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego"
2009.07.29 23:17:02 Zmiana nazw w sprawach Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
2009.06.17 17:15:17 Zmiana nazw w sprawach USC
2009.06.10 18:28:41 Usunięcie spraw: "Wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego", "Ustalenie pisowni imienia i nazwiska"
2009.03.04 19:59:27 Dodanie sprawy: "Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości"
2008.12.16 22:25:39 Dodanie spraw: "Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej" i "Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej"
2008.12.09 01:41:56 Usunięcie Referatu Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości oraz dodanie Inspektora ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych
2008.11.25 00:29:36 Dodanie sprawy: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2008.05.27 23:14:23 Zmiana osoby odpowiedzialnej za treść strony
2008.05.21 23:21:21 Dodanie spraw: "Zgłoszenie organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej" oraz "Udzielenie stypendium sportowego"
2008.05.15 23:16:18 Zmiana nazwy z Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na Referat Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta oraz dodanie Referatu Edukacji
2008.04.21 20:03:52 Dodanie sprawy "Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia"
2008.02.06 21:33:28 Dodanie sprawy "Zgłoszenie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska"
2008.01.18 20:42:57 Dodanie spraw dotyczących nieruchomości i spraw budowlanych
2007.11.13 18:27:36 Dodanie sprawy: Wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego
2007.11.05 23:13:02 Dodanie sprawy: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany
2007.05.17 22:24:06 Aktualizacja numerów telefonów Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji
2007.05.02 22:51:11 Aktualizacja numerów pokoi
2007.03.20 22:50:54 Aktualizacja danych Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji i Referatu Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości
2007.03.06 22:16:29 Aktualizacja zawartości strony
2006.12.26 01:01:29 Zmiana nr pokoju osoby odpowiedzialnej za treść strony
2006.12.11 18:36:36 Aktualizacja nazwy sprawy: Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
2006.11.20 19:54:51 Dodanie spraw: Dofinansowanie pracodawcom kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników oraz Dofinansowanie pracodawcom kosztów przyuczenia młodocianych pracowników do wykonywania określonej pracy
2006.09.12 23:07:47 Dodanie sprawy: Udzielenie szkolnego stypendium socjalnego
2006.09.07 21:53:46 Usunięcie sprawy: Wydanie paszportu
2006.06.19 20:56:44 Zmiana nazwy Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych oraz Referat Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
2006.04.04 17:12:36 Aktualizacja zawartości strony
2005.08.03 01:09:37 Aktualizacja zawartości strony
2004.07.18 02:32:46 Aktualizacja numerów telefonów
2004.05.24 01:35:37 Zmiana numerów pokoi
2003.11.27 17:28:12 Dodanie odsyłaczy tekstowych
2003.11.27 01:22:19 Dodanie nowych spraw i odsyłaczy tekstowych
2003.11.25 23:27:50 Dodanie nowych spraw
2003.11.21 00:02:09 Dodanie odsyłaczy tekstowych
2003.11.17 18:36:18 Dodanie odsyłaczy tekstowych
2003.11.17 07:06:05 Udostępnienie strony

 

e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny