Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Prawo miejscowe
Jednostki organizacyjne gminy
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Budżet gminy

Uchwała nr IV/24/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.01.2015 w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c i d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Ustala się dochody budżetu miasta na 2015 rok w łącznej kwocie 49 909 947,04 zł, w tym:

 1. dochody bieżące (tabela nr 1 (Format PDF PDF (124 KB)) w wysokości 46 621 641,95 zł,
 2. dochody majątkowe (tabela nr 1 (Format PDF PDF (124 KB)) w wysokości 3 288 305,09 zł.

§2

Ustala się wydatki budżetu miasta na 2015 rok w łącznej kwocie 51 579 315,04 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące (tabela nr 2 (Format PDF PDF (136 KB)) w wysokości 44 908 500,85 zł, z czego:
  1. wydatki jednostek budżetowych 32 860 284,63 zł, w tym na:
   • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 211 260,00 zł,
   • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 649 024,63 zł,
  2. dotacje na zadania bieżące 3 823 419,16 zł,
  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 897 182,00 zł,
  4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 064 101,98 zł,
  5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 273 513,08 zł,
  6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 990 000,00 zł,
 2. wydatki majątkowe (tabela nr 3 (Format PDF PDF (115 KB)) w wysokości 6 670 814,19 zł, z czego:
  1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 170 814,19 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 967 897,69 zł,
  2. zakup i objęcie akcji i udziałów 1 500 000,00 zł.

§3

Spośród planu dochodów i wydatków (tabela nr 1 (Format PDF PDF (124 KB) oraz tabela nr 2 (Format PDF PDF (136 KB)) budżetu wyodrębnia się:

 1. dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 4 (Format PDF PDF (112 KB)) w kwocie 2 321 372,00 zł,
 2. dotacje i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 5 (Format PDF PDF (104 KB)) w kwocie 1 700,00 zł,
 3. dotacje i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6 (Format PDF PDF (105 KB)) w kwocie 128 358,00 zł.

§4

Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie (-) 1 669 368,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 1 669 368,00 zł.

§5

Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 4 000 000,00 zł oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 2 330 632,00 zł zgodnie z tabelą nr 7 (Format PDF PDF (103 KB)).

§6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

 1. zaciąganych kredytów oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 4 500 000,00 zł:
  1. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 669 368,00 zł,
  2. na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 2 500 000,00 zł,
  3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 330 632,00 zł.

§7

Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2015 roku w wysokości 700 000,00 zł.

§8

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

 1. ogólną (rezerwa BM) w wysokości 250 000,00 zł,
 2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 122 000,00 zł.

§9

Ustala się dochody w wysokości 320 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z tabelą nr 1 (Format PDF PDF (124 KB)) oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień związanych z narkomanią zgodnie z tabelą nr 2 (Format PDF PDF (136 KB)) w wysokości 346 000,00 zł.

§10

Ustala się dochody w wysokości 2 000 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą nr 1 (Format PDF PDF (124 KB)) oraz na realizacje zadań związanych z ochroną środowiska wydatki w łącznej wysokości 4 882 950,00 zł, w tym:

 • wydatki bieżące zgodnie z tabelą nr 2 (Format PDF PDF (136 KB)) w wysokości 3 234 950,00 zł,
 • wydatki majątkowe zgodnie z tabelą nr 3 (Format PDF PDF (115 KB)) w wysokości 1 648 000,00 zł.

§11

Ustala się dochody budżetu na 2015 rok od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 750 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 (Format PDF PDF (124 KB)) oraz wydatki bieżące zgodnie z tabelą nr 2 (Format PDF PDF (136 KB)) w wysokości 2 750 000,00 zł.

§12

Ustala się dotacje zgodnie z załącznikiem nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 323 419,16 zł.

§13

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem nr 2:

 1. dochody w wysokości 1 244 800,00 zł,
 2. wydatki w wysokości 1 244 800,00 zł.

§14

Upoważnia się burmistrza miasta do:

 1. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 §6 do wysokości 4 500 000,00 zł,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§15

Upoważnia się burmistrza miasta i kierowników oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków.

§16

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/24/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (98 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/24/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (88 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Urszula Ruska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 102, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 117, e-mail: skarbnik@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.06.23
Data udostępnienia: 2015.06.23 18:40:33
Liczba odwiedzin strony: 18276 (ostatnie odwiedziny 2024.07.15 20:26:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny