Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Praca Urzędu
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta określa Regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia, natomiast organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala Regulamin pracy. Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Gminy Miejskiej Lędziny, Regulaminu organizacyjnego i aktów prawnych stanowionych przez Radę Miasta oraz wydawanych przez burmistrza.

Do zakresu działania Urzędu Miasta należy wykonywanie:

 • zadań własnych gminy,
 • zadań z zakresu administracji rządowej w granicach upoważnień ustawowych,
 • zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez burmistrza z organami administracji samorządowej i rządowej za zgodą Rady Miasta,
 • innych zadań, określonych uchwałami Rady Miasta oraz przepisami prawa.

Kierownik Urzędu Miasta, którym jest burmistrz, rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń, decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej, pism okólnych, poleceń służbowych i innych decyzji oraz aktów zawierających w szczególności opinie i stanowiska w określonych sprawach. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz kieruje pracą urzędu przy pomocy zastępcy, sekretarza i skarbnika. W celu zapewnienia realizacji przez urząd zadań o szczególnym znaczeniu dla gminy, burmistrz może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy lub pełnomocnika, przy czym w skład zespołów zadaniowych mogą wchodzić pracownicy urzędu oraz osoby spoza urzędu.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych są pracownikami samorządowymi. Pracownicy samorządowi zatrudnieni są na podstawie:

 • wyboru - burmistrz miasta,
 • powołania - zastępca burmistrza, skarbnik miasta,
 • umowy o pracę - pozostali pracownicy Urzędu Miasta i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 • przestrzeganie prawa,
 • wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
 • informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,
 • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,
 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

Status prawny pracowników samorządowych określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.02.18
Data udostępnienia: 2013.02.18 17:35:31
Liczba odwiedzin strony: 69548 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 13:01:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny