Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Małżeństwa, urodzenia, zgony

Dowody osobiste

Meldunki

Nieruchomości

Sprawy budowlane

Podatki, deklaracje

Działalność gospodarcza

Stypendia

Wybory

Pozostałe zezwolenia

Urząd Miasta Lędziny informuje, że przyjmuje również wnioski złożone za pośrednictwem kart usług i formularzy opublikowanych na platformie SEKAP oraz ePUAP:

  • adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/7686,
  • skrytka ePUAP: /3705jrrrd5/SEKAP4.

Złożenie podpisu elektronicznego na formularzu sprawia, że jest on traktowany jako podstawa do wszczęcia postępowania administracyjnego.

Dla ułatwienia klientom załatwiania spraw opracowano karty usług wraz z drukami wniosków. W wersji papierowej są one dostępne w Punkcie Obsługi Mieszkańca, w godzinach pracy urzędu.

Małżeństwa, urodzenia, zgony

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Rejestracja małżeństw - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118
Rejestracja małżeństw - Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami cywilnymi Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem 1 miesiąca Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118
Zmiana imienia i nazwiska Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118
Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118
Rejestracja urodzeń Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118
Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118
Złożenie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118
Złożenie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118
Rejestracja zgonów Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118
Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118
Sprostowanie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118
Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118
Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118
Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Urząd Stanu Cywilnego Parter 07 w. 118

Dowody osobiste

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy dziecku w wieku do 5 lat Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5-18 lat Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160

Meldunki

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Zameldowanie decyzją administracyjną Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Wymeldowanie decyzją administracyjną Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu spoza granicy Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160

Nieruchomości

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Podział nieruchomości Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego II piętro 204 w. 128
Rozgraniczenie nieruchomości Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego II piętro 204 w. 128
Wydanie zaświadczenia o całkowitej spłacie rat za grunt / lokal mieszkalny w celu wykreślenia hipoteki Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego II piętro 203 w. 136
Wydanie wypisu / wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego II piętro 203 w. 136
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego II piętro 203 w. 136
Rezerwacja numeru porządkowego nieruchomości Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego II piętro 204 w. 128
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego II piętro 204 w. 128
Nabycie lokalu mieszkalnego lub zasiedlonego domku fińskiego przez dotychczasowego najemcę Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego II piętro 203 w. 136
Nabycie na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, budynku lub lokalu użytkowego stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego II piętro 203 w. 136
Nabycie nieruchomości lub przyjęcie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego II piętro 203 w. 136
Wydzierżawienie gruntu gminnego Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego II piętro 203 w. 136
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wydział Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami
i Ładu Przestrzennego
II piętro 203 w. 136
Przyznanie dodatku mieszkaniowego Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej I piętro 107 w. 126

Sprawy budowlane

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego II piętro 203 w. 136
Wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego II piętro 203 w. 136
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego II piętro 203 w. 136
Przeniesienie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na rzecz innej osoby Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego II piętro 203 w. 136

Podatki, deklaracje

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Zgłoszenie informacji o posiadanych środkach transportowych Wydział Finansowy I piętro 101 w. 116
Zgłoszenie informacji lub deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości Wydział Finansowy I piętro 101 w. 116
Zgłoszenie informacji lub deklaracji w sprawie podatku rolnego Wydział Finansowy I piętro 101 w. 116
Zgłoszenie informacji lub deklaracji w sprawie podatku leśnego Wydział Finansowy I piętro 101 w. 116
Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych Wydział Finansowy I piętro 101 w. 116
Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych dla przedsiębiorców Wydział Finansowy I piętro 101 w. 116
Uzyskanie ulgi w podatku rolnym Wydział Finansowy I piętro 101 w. 116
Uzyskanie ulgi w podatku rolnym innej niż de minimis Wydział Finansowy I piętro 101 w. 116
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym podatnika oraz zaległościach w zobowiązaniach podatkowych Wydział Finansowy I piętro 101 w. 116
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Wydział Finansowy I piętro 101 w. 116

Działalność gospodarcza

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych I piętro 106 w. 152
Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych I piętro 106 w. 152
Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych I piętro 106 w. 152
Potwierdzenie aktualności wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych I piętro 106 w. 152
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych I piętro 106 w. 152
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych I piętro 106 w. 152
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych I piętro 106 w. 152
Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych I piętro 106 w. 152
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych I piętro 106 w. 152
Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych na podstawie złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok poprzedni Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych I piętro 106 w. 152
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych I piętro 106 w. 152
Wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych II piętro 201 w. 127
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia I piętro 109 w. 114

Stypendia

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Udzielenie szkolnego stypendium socjalnego Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia I piętro 109 w. 114
Udzielenie stypendium sportowego Referat Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy II piętro 202 w. 134

Wybory

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo lub nigdzie nie zameldowanego Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Głosowanie korespondencyjne przez wyborców Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Udostępnienie rejestru wyborców Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Udostępnienie spisu wyborców Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Wpisanie obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do rejestru wyborców Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji Parter 06 w. 124, 160

Pozostałe zezwolenia

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych II piętro 201 w. 127
Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych II piętro 201 w. 127
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Referat Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy II piętro 202 w. 134
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej Referat Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy II piętro 202 w. 134
Zgłoszenie organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej Referat Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy II piętro 202 w. 134
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych II piętro 201 w. 127
Zgłoszenie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych II piętro 201 w. 127
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych II piętro 201 w. 127
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne Wydział Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej I piętro 107 w. 126

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.10
Data udostępnienia: 2015.08.10 22:05:10
Liczba odwiedzin strony: 41646 (ostatnie odwiedziny 2024.02.24 13:02:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny