Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia (Format MS Word DOC (38 KB), Format PDF PDF (60 KB)).
 2. Załączniki do wniosku (w 3 egzemplarzach):
  • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej (lub mapa sytuacyjno-wysokościowa) z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie wraz z terenem sąsiednich działek,
  • raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku inwestycji wymagających obowiązkowo sporządzenia raportu (wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych),
  • informacje o planowanym przedsięwzięciu (wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych), w szczególności zawierające dane o:
   • rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
   • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,
   • rodzaju technologii,
   • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
   • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
   • rozwiązaniach chroniących środowisko,
   • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
   • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
   • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania na środowisko,
  • w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa,
  • kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu podejmującego realizacji przedsięwzięcia, w przypadku, gdy podmiot ten podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Opłaty

 1. Za wydanie decyzji - 205,00 zł.
 2. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych

ul. Lędzińska 55, II piętro, pokój nr 201, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 127

e-mail: rolnictwo@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych

ul. Lędzińska 55, II piętro, pokój nr 201, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 127

e-mail: rolnictwo@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Termin załatwienia sprawy

Do 60 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Z uwagi na konieczność uzyskania opinii i uzgodnień z innymi organami postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór osobisty lub za pośrednictwem uprawnionego pracownika Urzędu Miasta albo poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Pozostałe informacje

 1. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
 2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
 4. Postępowanie wymaga uzyskania zewnętrznych uzgodnień co może skutkować wydłużeniem trwania postępowania administracyjnego

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Zazakowny, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 201, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 127, e-mail: rolnictwo@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.03.13
Data udostępnienia: 2013.03.13 19:04:23
Liczba odwiedzin strony: 3124 (ostatnie odwiedziny 2023.09.20 07:22:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny