Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Procedury prawne

Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez burmistrza miasta

Zarządzenia

Pisma okólne

Decyzje administracyjne

Inne formy prawne

Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Miasta

Uchwały

Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy

W sprawach nieopisanych w niniejszym opracowaniu do zasad funkcjonowania organów gminy tzn. burmistrza oraz Rady Miasta mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Lędziny, ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych.

Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez burmistrza miasta

Zarządzenia

W formie zarządzenia burmistrz określa sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a także inne sprawy z zakresu tzw. kierownictwa wewnętrznego. Forma ta wynika z uprawnień burmistrza jako kierownika urzędu wykonującego uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Ponadto w formie zarządzenia, burmistrz jako organ gminy określa sprawy dotyczące realizacji zadań gminy. Zarządzenia te jednak nie mają charakteru przepisów prawa miejscowego. Jednakże w przypadkach niecierpiących zwłoki przepisy prawa miejscowego mogą zostać wydane w formie zarządzenia. Wówczas zarządzenie takie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miasta. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Miasta. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada Miasta określa termin utraty jego mocy obowiązującej.

Opracowanie projektów zarządzeń należy do właściwości komórek organizacyjnych Urzędu Miasta (wydziału, referatu, samodzielnego stanowiska) oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w których zakresie działania znajduje się problematyka podlegająca regulacji w formie zarządzenia burmistrza. Wnioskodawcy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną treść projektu zarządzenia. Projekt zarządzenia wymaga uzgodnienia:

 • z sekretarzem, jeżeli treść aktu prawnego ma wpływ na funkcjonowanie Urzędu,
 • z kierownikami komórek organizacyjnych, których zadań dotyczy treść danego aktu prawnego,
 • ze skarbnikiem, jeżeli projekt aktu prawnego dotyczy zagadnień finansowych bądź wywołuje skutki finansowe.

Projekt zarządzenia konsultowany jest z innymi podmiotami, jeżeli zasady współdziałania tego wymagają lub obowiązek ten wynika z przepisu szczególnego. Po dokonaniu uzgodnień, projekt zarządzenia przedkładany jest radcy prawnemu Urzędu celem zaopiniowania pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami techniki legislacyjnej. Następnie wnioskodawca przedstawia burmistrzowi projekt zarządzenia do podpisu.

Podpisane przez burmistrza zarządzenie ewidencjonuje Referat Kadr i Organizacji nadając mu numer i opatrując datą. Jeden egzemplarz zarządzenia przechowywany jest w rejestrze aktów prawnych, a jego kopię przekazuje się właściwym komórkom organizacyjnym oraz gminnym jednostkom organizacyjnym do realizacji.

Zarządzenia porządkowe są niezwłocznie przekazywane przewodniczącemu Rady Miasta celem zamieszczenia ich w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta, z uwagi na konieczność ich zatwierdzenia.

Pisma okólne

Formę pisma okólnego stosują: burmistrz miasta oraz sekretarz w zakresie nadzoru nad podległymi komórkami organizacyjnymi, a skarbnik miasta w sprawach gospodarki finansowej gminy. Pisma okólne powstają w przypadku:

 • konieczności wskazania na uchybienia i nieprawidłowości w działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych i wydania poleceń w celu ich likwidacji,
 • konieczności ustalenia zasad postępowania komórek organizacyjnych urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w określonych sprawach,
 • konieczności ustalenia jednolitej wykładni przepisów,
 • celowości przekazania informacji komórkom organizacyjnym urzędu oraz gminnym jednostkom organizacyjnym.

Decyzje administracyjne

W formie decyzji administracyjnej burmistrz załatwia należące do jego właściwości sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu. Ponadto, Rada Miasta może upoważnić organy gminnych jednostek organizacyjnych do wydawania decyzji administracyjnych w celu załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej.

Tryb wydawania decyzji administracyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Decyzje wydawane są w wyniku przeprowadzonego postępowania, które może być wszczęte na wniosek strony złożony w siedzibie Urzędu Miasta lub z urzędu.

Opracowanie projektów decyzji należy do właściwości komórek organizacyjnych Urzędu (wydziału, referatu, samodzielnego stanowiska) oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w których zakresie działania znajduje się problematyka podlegająca regulacji w formie decyzji po przeprowadzeniu stosownego postępowania. Decyzje podpisuje burmistrz miasta

Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej winno odbywać się bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do wyżej wskazanych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawowym środkiem zaskarżania służącym weryfikacji i kontroli decyzji jest odwołanie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie, od dnia jej ogłoszenia stronie, do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, decyzja nie podlega wykonaniu, chyba że:

 • decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
 • decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy,
 • decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Inne formy prawne

Inne formy prawne aktów wydawanych przez burmistrza to: opinie, uzgodnienia w formie postanowienia i zaświadczenia.

Procedury opracowywania i stanowienia aktów publicznoprawnych wydawanych przez Radę Miasta

Uchwały

Rada Miasta rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

Uchwała może mieć postać:

 • deklaracji - zawierającej samozobowiązanie się do określonego postępowania,
 • stanowiska - zawierającego ustosunkowanie się do określonej sprawy,
 • apelu - zawierającego formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.

Z inicjatywą uchwałodawczą mogą wystąpić:

 • burmistrz,
 • przewodniczący Rady Miasta, w kwestiach dotyczących organizacji pracy Rady,
 • komisje Rady,
 • radni w ilości co najmniej ¼ ustawowego składu Rady,
 • kluby radnych.

Projekt uchwały powinien określać w szczególności: tytuł uchwały, podstawę prawną, postanowienia merytoryczne, w miarę potrzeby źródła sfinansowania realizacji uchwały, określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały. Projekt uchwały wymaga uzasadnienia, wskazania potrzeby podjęcia, oraz podania informacji o skutkach finansowych jej realizacji.

Przygotowany projekt uchwały jest opiniowany pod względem jej zgodności z prawem przez radcę prawnego oraz przedstawiany na posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta. Następnie wszystkie projekty uchwał podlegają procedurze głosowania na sesjach Rady Miasta. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przyjęte uchwały Rady podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom. Rada określa tryb rozpowszechniania podjętych uchwał. Następnie uchwały przekazuje się burmistrzowi w celu ich realizacji. Z kolei burmistrz przedkłada uchwały wojewodzie w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Ponadto burmistrz przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową, uchwały w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady Miasta objęte zakresem działalności Izby.

Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery oraz odnotowuje się datę posiedzenia, na którym zostały podjęte. Biuro Rady Miasta ewidencjonuje uchwały w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz z protokołem sesji Rady Miasta. Uwierzytelnione kopie uchwał przekazywane są burmistrzowi do realizacji i wiadomości zależnie od ich treści. Uchwały mogą być zmienione lub uchylone, w tym samym trybie w jakim były uchwalane.

Procedura opracowywania i uchwalania budżetu gminy

Budżet gminy jest planem dochodów i wydatków gminy, uchwalanym na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej. Procedurę i zasady sporządzania budżetu oraz szczegółowość towarzyszących mu materiałów informacyjnych określa Rada Miasta. Projekt budżetu sporządza burmistrz miasta, uwzględniając wskazania Rady Miasta i zasady prawa budżetowego. Burmistrz miasta jest ponadto zobowiązany do opracowania informacji na temat stanu mienia komunalnego, którą wraz z projektem budżetu przedkłada Radzie Miasta do dnia 15 listopada roku, poprzedzającego rok budżetowy. Burmistrz został również zobligowany do przesłania projektu budżetu do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Aby utworzyć budżet, który zaspokajałby potrzeby mieszkańców, podległych jednostek konieczne jest właściwe rozeznanie wszystkich ich potrzeb. Dlatego też w pierwszej kolejności kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych opracowują plany rzeczowe zadań planowanych do wykonania w danym roku, tworząc w ten sposób projekty planów finansowych. Również radni mogą składać wnioski do projektu budżetu. Wnioski takie obejmują propozycje zadań koniecznych do wykonania w danym roku.

Wszystkie materiały prezentujące potrzeby jednostek organizacyjnych i mieszkańców, składane są do skarbnika miasta w terminie wyznaczonym przez Radę Miasta. Z kolei skarbnik oblicza kwoty dochodów gminy, na które składają się: dochody własne gminy, dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota subwencji należnej z budżetu państwa. W oparciu o wyliczone kwoty dochodów, a także na podstawie przedłożonych materiałów i wniosków od kierowników jednostek budżetowych, radnych skarbnik miasta opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków.

Zestawienie to trafia do burmistrza miasta, który na jego podstawie opracowuje projekt budżetu (dopuszczalne jest również opracowanie kilku wariantów projektu budżetu). Następnie projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przesyłany jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Przygotowany w ten sposób projekt budżetu przedstawiany jest przez przewodniczącego Rady Miasta do zaopiniowania wszystkim stałym komisjom Rady, które odbywając posiedzenia formułują opinie o projekcie budżetu. Mogą zatem zgłaszać propozycje wprowadzenia do budżetu nowego wydatku, zwiększenia wydatku już przewidzianego w projekcie (wskazując jednocześnie źródło jego finansowania), bądź też mogą obniżyć wielkość proponowanych wydatków. Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania ostatecznej wersji projektu budżetu przez burmistrza miasta, który nanosi wszystkie poprawki.

Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie do dnia 31 stycznia Regionalna Izba Obrachunkowa, w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.03.31
Data udostępnienia: 2015.03.31 22:46:41
Liczba odwiedzin strony: 17357 (ostatnie odwiedziny 2024.02.22 19:09:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny