Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Konsultacje
Przedmiot Ogłaszający Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr XXX/228/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lędziny na lata 2013-2017" Urząd Miasta Lędziny 25.08.2015  
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/258/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lędziny Urząd Miasta Lędziny 19.08.2015 27.08.2015
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/257/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Urząd Miasta Lędziny 19.08.2015 27.08.2015
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek Urząd Miasta Lędziny 5.08.2015 17.08.2015
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego Urząd Miasta Lędziny 5.08.2015  
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Lędziny Urząd Miasta Lędziny 21.07.2015 31.07.2015
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Lędziny, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego Urząd Miasta Lędziny 21.07.2015 31.07.2015
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Lędziny konsultacji społecznych projektu pn. "Budżet Obywatelski w Lędzinach" Urząd Miasta Lędziny 10.04.2015 20.04.2015
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2015" Urząd Miasta Lędziny 27.02.2015 6.03.2015
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych powadzonych przez gminę Lędziny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Urząd Miasta Lędziny 21.01.2015 29.01.2015
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Urząd Miasta Lędziny 15.10.2014 24.10.2014
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Miasta Lędziny 6.10.2014 22.10.2014
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Lędziny dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Lędziny przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania Urząd Miasta Lędziny 28.07.2014 4.08.2014
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/263/13 z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny na lata 2013-2015 Urząd Miasta Lędziny 22.07.2014 5.08.2014
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/350/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej Urząd Miasta Lędziny 22.07.2014 5.08.2014
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Lędziny konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski w Lędzinach" Urząd Miasta Lędziny 13.06.2014 23.06.2014
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Urząd Miasta Lędziny 13.06.2014 23.06.2014
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Urząd Miasta Lędziny 13.06.2014 23.06.2014
Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie zmiany uchwał: nr XLII/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Lędzinach, nr XLIII/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Lędzinach, nr XLIV/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach, nr XLV/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach i nr XLVI/04/99 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach Urząd Miasta Lędziny 19.03.2014 27.03.2014
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej Urząd Miasta Lędziny 11.03.2014 19.03.2014
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2014" Urząd Miasta Lędziny 11.03.2014 19.03.2014
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Urząd Miasta Lędziny 11.03.2014 19.03.2014
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/241/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie podziału miasta Lędziny na stałe obwody głosowania Urząd Miasta Lędziny 10.03.2014 26.03.2014
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2014" Urząd Miasta Lędziny 19.02.2014 6.03.2014
Konsultacje w sprawie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Lędziny do 2020 r. Urząd Miasta Lędziny 17.02.2014 4.03.2014
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnych świadczeń w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Urząd Miasta Lędziny 21.01.2014 6.02.2014
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Lędziny (za wyjątkiem domków fińskich) na rzecz ich aktualnych najemców Urząd Miasta Lędziny 10.12.2013 18.12.2013
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Urząd Miasta Lędziny 14.11.2013 22.11.2013
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 Urząd Miasta Lędziny 31.10.2013 19.11.2013
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Lędziny (za wyjątkiem domków fińskich) Urząd Miasta Lędziny 19.09.2013 30.09.2013
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/214/12 w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach Urząd Miasta Lędziny 28.05.2013 13.06.2013
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Urząd Miasta Lędziny 20.05.2013 6.06.2013
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lędziny Urząd Miasta Lędziny 26.03.2013 11.04.2013
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Urząd Miasta Lędziny 26.03.2013 11.04.2013
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2013" Urząd Miasta Lędziny 4.03.2013 19.03.2013
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian uchwały Rady Miasta Lędziny nr LVIII/405/10 z dnia 25.03.2010 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lędziny Urząd Miasta Lędziny 1.03.2013 18.03.2013
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lędziny Urząd Miasta Lędziny 4.01.2013 21.01.2013
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Urząd Miasta Lędziny 18.12.2012 2.01.2013
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lędziny na lata 2013-2017 Urząd Miasta Lędziny 27.11.2012 11.12.2012
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Urząd Miasta Lędziny 26.11.2012 11.12.2012
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 Urząd Miasta Lędziny 5.11.2012 20.11.2012
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Miasta Lędziny 31.10.2012 15.11.2012
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Urząd Miasta Lędziny 31.10.2012 15.11.2012
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Urząd Miasta Lędziny 31.10.2012 15.11.2012
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Urząd Miasta Lędziny 31.10.2012 15.11.2012
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach Urząd Miasta Lędziny 26.10.2012 13.11.2012
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia regulaminu Targowiska Miejskiego Urząd Miasta Lędziny 7.09.2012 25.09.2012
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Lędziny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników Urząd Miasta Lędziny 14.08.2012 29.08.2012
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach Urząd Miasta Lędziny 20.07.2012 7.08.2012
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach Urząd Miasta Lędziny 20.07.2012 7.08.2012
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Urząd Miasta Lędziny 11.05.2012 28.05.2012
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr LVII/405/10 z dnia 25.03.2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lędziny Urząd Miasta Lędziny 10.05.2012 28.05.2012
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach Urząd Miasta Lędziny 11.04.2012 26.04.2012
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2012" Urząd Miasta Lędziny 2.03.2012 21.03.2012
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez burmistrza Lędzin Urząd Miasta Lędziny 2.03.2012 19.03.2012
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Lędziny oraz jej jednostkom organizacyjnym Urząd Miasta Lędziny 2.03.2012 19.03.2012
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą: "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zakresie wynikającym z przeglądu energetycznego w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2012 (etap VII) i 2013 (etap VIII) Urząd Miasta Lędziny 24.11.2011 12.12.2011
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym na modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych ze środków budżetu miasta pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska Urząd Miasta Lędziny 24.11.2011 12.12.2011
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 Urząd Miasta Lędziny 21.10.2011 7.11.2011
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Urząd Miasta Lędziny 3.10.2011 17.10.2011
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr LIV/390/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2009 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli Urząd Miasta Lędziny 30.09.2011 17.10.2011
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Urząd Miasta Lędziny 7.09.2011 22.09.2011
Konsultacje w sprawie projektu Programu ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 28.07.2011 19.08.2011
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr XVII/117/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lędziny Urząd Miasta Lędziny 8.07.2011 26.07.2011
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Urząd Miasta Lędziny 30.06.2011 15.07.2011
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wysokości opłat za reklamy umieszczone na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne Urząd Miasta Lędziny 30.06.2011 15.07.2011
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad sprzedaży zasiedlonych domków fińskich stanowiących własność gminy Lędziny Urząd Miasta Lędziny 31.05.2011 15.06.2011
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Urząd Miasta Lędziny 10.05.2011 24.05.2011
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lędziny oraz zapewnienia im dalszej opieki Urząd Miasta Lędziny 22.02.2011 9.03.2011
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lędziny Urząd Miasta Lędziny 22.02.2011 9.03.2011
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lędziny Urząd Miasta Lędziny 22.02.2011 9.03.2011
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 Urząd Miasta Lędziny 7.02.2011 21.02.2011

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.28
Data udostępnienia: 2015.08.29 00:15:00
Liczba odwiedzin strony: 7826 (ostatnie odwiedziny 2024.02.22 01:42:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny