Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Opłaty, czynsze i podatki

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

Opłata od posiadania psów

Opłata administracyjna za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy

Opłata targowa

Opłata za umieszczenie reklamy na terenie miasta

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Opłata za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Opłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Czynsz za nieruchomości przyjęte w dzierżawę, najem

Czynsz za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Czynsz za najem lokali usługowych

Podatek od nieruchomości

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lub samodzielnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych, nie złączonych trwale gruntem;
 • posiadaczami, względnie zarządzającymi nieruchomościami lub obiektami budowlanymi, będącymi własnością Skarbu Państwa lub gminy;
 • posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości lub obiektów budowlanych, należących do Skarbu Państwa lub gminy;
 • użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub ich części.

Przedmiot opodatkowania

 1. Budynki lub ich części.
 2. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż leśna lub rolna.
 3. Grunty nie objęte podatkiem rolnym i leśnym, bądź też objęte nimi, ale nie związane z prowadzeniem innej działalności niż rolna lub leśna.
 4. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

Zwolnienia z opodatkowania

Zwolnienia ustawowe z podatku od nieruchomości zostały określone w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849).

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć informację w sprawie podatku od nieruchomości (Format PDF PDF (117 KB)) w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania formularza. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
 3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy (Format PDF PDF (130 KB)) do dnia 31 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku w 2015 roku

 1. Budynki mieszkalne lub ich części, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,65 zł.
 2. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 20,55 zł.
 3. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,54 zł.
 4. Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,50 zł.
 5. Budynki pozostałe lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni - 4,53 zł.
 6. Budowle służące do zbiorowego odprowadzania ścieków - 0,01% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 7. Budowle pozostałe - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 8. Grunty:
  1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 ogólnej powierzchni działki - 0,83 zł,
  2. pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha ogólnej powierzchni działki - 4,30 zł,
  3. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 ogólnej powierzchni działki - 0,19 zł.

Podatek od środków transportowych

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany lub wpisany do rejestru.

Przedmiot opodatkowania

 1. Samochody ciężarowe.
 2. Ciągniki siodłowe.
 3. Ciągniki balastowe.
 4. Przyczepy i naczepy.
 5. Autobusy.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. W przypadku nabycia nowego środka transportowego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany.
 2. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 3. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, są zobowiązane złożyć formularz DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (Format PDF PDF (462 KB), Format Exel XLT (372 KB)) oraz DT-1/A załącznik do deklaracji (Format PDF PDF (363 KB), Format Exel XLT (378 KB)) w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta, do 15 lutego oraz w przypadku zaistnienia w trakcie roku podatkowego okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby, deklarację sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności.

Termin płatności

Dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku w 2015 roku

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  • powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 420,00 zł,
  • powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 680,00 zł,
  • powyżej 9 t i poniżej 12 t - 960,00 zł.
 2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
  1. posiadające 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 15 t - 700,00 zł,
   • nie mniej niż 15 t - 1 680,00 zł,
  2. posiadające 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 15 t - 1 480,00 zł,
   • nie mniej niż 15 t - 1 800,00 zł,
  3. posiadające 3 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 19 t - 1 100,00 zł,
   • nie mniej niż 19 t i mniej niż 23 t - 1 400,00 zł,
   • nie mniej niż 23 t - 1 590,00 zł,
  4. posiadające 3 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 15 t i mniej niż 19 t - 1 280,00 zł,
   • nie mniej niż 19 t i mniej niż 23 t - 1 590,00 zł,
   • nie mniej niż 23 t - 1 950,00 zł,
  5. posiadające 4 i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 27 t - 1 290,00 zł,
   • nie mniej niż 27 t i mniej niż 29 t - 1 300,00 zł,
   • nie mniej niż 29 t - 1 620,00 zł,
  6. posiadające 4 i więcej osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 27 t - 1 300,00 zł,
   • nie mniej niż 27 t i mniej niż 29 t - 1 620,00 zł,
   • nie mniej niż 29 t - 2 400,00 zł.
 3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 700,00 zł.
 4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
  1. ciągniki posiadające 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 1 000,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t i mniej niż 31 t - 1 190,00 zł,
   • nie mniej niż 31 t - 1 500,00 zł,
  2. ciągniki posiadające 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 1 100,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t i mniej niż 31 t - 1 480,00 zł,
   • nie mniej niż 31 t - 2 120,00 zł,
  3. ciągniki posiadające 3 osie jezdne i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 40 t - 1 220,00 zł,
   • nie mniej niż 40 t - 1 690,00 zł,
  4. ciągniki posiadające 3 osie jezdne i więcej z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 40 t - 1 690,00 zł,
   • nie mniej niż 40 t - 2 495,00 zł.
 5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) -  400,00 zł.
 6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):
  1. posiadające 1 oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 300,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t - 390,00 zł,
  2. posiadające 1 oś jezdną z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t - 390,00 zł,
   • nie mniej niż 25 t - 620,00 zł,
  3. posiadające 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 28 t - 320,00 zł,
   • nie mniej niż 28 t i mniej niż 33 t - 820,00 zł,
   • nie mniej niż 33 t i mniej niż 38 t - 900,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 1 270,00 zł,
  4. posiadające 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 28 t - 800,00 zł,
   • nie mniej niż 28 t i mniej niż 33 t - 860,00 zł,
   • nie mniej niż 33 t i mniej niż 38 t - 1 270,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 1 665,00 zł,
  5. posiadające 3 osie jezdne i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 38 t - 880,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 1 200,00 zł,
  6. posiadające 3 osie jezdne i więcej z innym systemem zawieszenia:
   • nie mniej niż 12 t i mniej niż 38 t - 950,00 zł,
   • nie mniej niż 38 t - 1 300,00 zł.
 7. Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia:
  • mniej niż 30 miejsc - 680,00 zł,
  • równo lub więcej niż 30 miejsc - 1 430,00 zł.

Podatek rolny

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, w tym spółki, które są właścicielami lub współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

 1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego,
 2. jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych (w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych).

Przedmiot opodatkowania

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację w sprawie podatku rolnego (Format PDF PDF (117 KB)) w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian.
 3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy (Format PDF PDF (108 KB)) do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku w 2015 roku

 1. Za 1 ha przeliczeniowy gruntów stanowiących gospodarstwo rolne  - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 153,43 zł za 1 ha przeliczeniowy.
 2. Dla pozostałych gruntów rolnych - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 306,85 zł za 1 ha.

Podatek leśny

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, w tym spółki, będące w dniu 1 stycznia roku podatkowego właścicielami bądź posiadaczami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania

Lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację w sprawie podatku leśnego (Format PDF PDF (117 KB)) w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
 3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy (Format PDF PDF (125 KB)) do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do dnia 15 każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku w 2015 roku

Za 1 ha fizyczny - 41,55 zł.

Opłata od posiadania psów

 1. Stawka roczna opłaty od posiadania psów:
  • za jednego psa - 30,00 zł,
  • za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną - 20,00 zł.
 2. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku uiszczania opłaty.
 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 31 maja każdego roku.
 4. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczenia opłaty. Opłata płatna jest w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku uiszczania opłaty.
 5. Od opłaty zwalnia się:
  • posiadanie psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu,
  • posiadanie psów chirurgicznie wysterylizowanych lub wykastrowanych, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu,
  • posiadanie psów do 8-go miesiąca życia.

Opłata administracyjna za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy

Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 100,00 zł.

Opłata targowa

 1. Przy sprzedaży obnośnej, dziennie - 13,00 zł.
 2. Przy sprzedaży z miejsca oznaczonego poziomo - ponumerowanego, dziennie - 18,00 zł.
 3. Przy sprzedaży z samochodu i innych pojazdów o ładowności do 2,5 t (od pojazdu), dziennie - 20,00 zł.
 4. Przy sprzedaży z samochodu i innych pojazdów o ładowności od 2,5 t do 6 t (od pojazdu), dziennie - 30,00 zł.
 5. Przy sprzedaży z samochodu i innych pojazdów o ładowności powyżej 6 t (od pojazdu), dziennie - 40,00 zł.
 6. Przy sprzedaży z przyczepy campingowej, dziennie - 25,00 zł.
 7. Opłata rezerwacyjna za zajęcie 1 stanowiska handlowego oznaczonego poziomo na terenie całego targowiska na czwartek i sobotę - 60,98 zł netto + VAT.
 8. Opłata rezerwacyjna za zajęcie 1 stanowiska handlowego oznaczonego poziomo na terenie całego targowiska na czwartek lub tylko na sobotę - 44,72 zł netto + VAT.
 9. Dzienna opłata eksploatacyjna pobierana w danym dniu targowym od osób handlujących na targowisku miejskim w Lędzinach, które nie wniosły opłaty rezerwacyjnej, za 1 miejsce - 13,01 zł netto + VAT.
 10. W miesiącach: styczeń i luty 2015 roku:
  1. opłata rezerwacyjna za zajęcie 1 stanowiska handlowego oznaczonego poziomo na terenie całego targowiska na czwartek i sobotę - 38,00 zł brutto,
  2. opłata rezerwacyjna za zajęcie 1 stanowiska handlowego oznaczonego poziomo na terenie całego targowiska na czwartek lub tylko na sobotę - 28,00 zł brutto,
  3. dzienna opłata eksploatacyjna pobierana w danym dniu targowym od osób handlujących na targowisku miejskim w Lędzinach, które nie wniosły opłaty rezerwacyjnej, za 1 miejsce - 0,00 zł.

Opłata za umieszczenie reklamy na terenie miasta

 1. Umieszczanie reklam na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne wymaga zawarcia umowy z gminą Lędziny.
 2. Jeżeli umieszczenie reklamy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii burmistrza miasta Lędziny co do szaty graficznej i lokalizacji reklamy.
 3. Dopuszcza się możliwość zwolnienia z opłat za umieszczenie reklam prezentujących treści edukacyjne w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa drogowego i publicznego oraz treści prorodzinne i wychowawcze, nie będące reklamami określonych produktów lub firm.
 4. W przypadku dokonania jednorazowej wpłaty za okres jednego roku zastosowana zostanie bonifikata w wysokości 10%.
 5. Miesięczne stawki opłat za umieszczenie reklamy na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne gminy Lędziny i nie usytuowane w pasie drogowym:
  • reklama na budynkach, za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni - 30,00 zł + VAT.
  • reklama płaska wolnostojąca lub wisząca, za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni - 30,00 zł + VAT.
  • reklama inna, za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni - 35,00 zł + VAT.
  • tablica reklamowa zainstalowana na urządzeniach infrastruktury gminnej, za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni - 50,00 zł + VAT.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

W zależności od celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste, rocznie - od 0,3% do 3% ceny nieruchomości.

Opłata za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 16,00 zł miesięcznie na osobę.
 2. Odbiór odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 12,00 zł miesięcznie na osobę.
 3. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - miesięczna stawka za pojemnik:
  • pojemnik 120 l - 30,96 zł;
  • pojemnik 240 l - 61,92 zł;
  • pojemnik 1 100 l - 138,35 zł;
  • pojemnik 2 200 l - 234,14 zł;
  • pojemnik KP-5 - 499,88 zł;
  • pojemnik KP-7 - 699,83 zł.
 4. Odbiór odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny, z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - miesięczna stawka za pojemnik:
  • pojemnik 120 l - 20,64 zł;
  • pojemnik 240 l - 41,28 zł;
  • pojemnik 1 100 l - 92,24 zł;
  • pojemnik 2 200 l - 156,09 zł;
  • pojemnik KP-5 - 333,25 zł;
  • pojemnik KP-7 - 466,55 zł.
 5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - 20,19 zł za 1 m3 netto + VAT.

Opłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lędziny, dla poszczególnych grup odbiorców, po uwzględnieniu dopłat z budżetu gminy, zgodnie z uchwałami Rady Miasta Lędziny nr VI/35/15 oraz VI/36/15, wynoszą:

 • grupa I - gospodarstwa domowe, w tym budynki wielorodzinne, jednostki organizacyjne gminy - 8,24 zł + VAT za 1 m3,
 • grupa II - zakłady przemysłowe i usługowe, podmioty gospodarcze - 9,54 zł + VAT za 1 m3,
 • grupa III - kopalnia "Ziemowit" - 8,06 zł + VAT za 1 m3.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

 1. Opłata za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest burmistrz miasta w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:
  1. przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 1,00 zł,
  2. przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 2,00 zł,
  3. przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 5,00 zł,
  4. poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 1,00 zł.
 2. W przypadku zajęcia pasa drogowego dla przeprowadzenia robót w celu usunięcia awarii urządzeń umieszczonych w pasie drogowym, ww. stawki opłat zostają podwyższone o 100%.
 3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, za każdy dzień zajęcia - 0,01 zł.
 4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
 5. Opłata roczna za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
  1. zlokalizowanego w jezdni - 20 zł,
  2. zlokalizowanego poza jezdnią - 10 zł.
 6. Opłata roczna za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń kanalizacji sanitarnej lub deszczowej - 0,01 zł.
 7. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
 8. Za zajęcie pasa drogowego, za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:
  1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego - 0,20 zł,
  2. pasa drogowego pod wydzielone miejsca parkingowe lub miejsca postojowe - 0,50 zł,
  3. reklamy - 0,80 zł.
 9. Za każdy niepełny metr powierzchni reklamy stosuje się stawki jak za jej 1 m2.

Czynsz za nieruchomości przyjęte w dzierżawę, najem

 1. Najem lub dzierżawa gruntu przeznaczonego pod działalność handlową, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 6,00 zł + VAT.
 2. Najem lub dzierżawa gruntu przeznaczonego pod działalność gastronomiczną, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 4,50 zł + VAT.
 3. Najem gruntu przeznaczonego pod garaże, miesięcznie od 1  m2 powierzchni - 1,10 zł + VAT.
 4. Najem lub dzierżawa gruntu przeznaczonego na cele widowiskowo-rozrywkowe (wesołe miasteczka, cyrki itp.), na dobę od 1 m2 powierzchni - 0,30 zł +  VAT. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobrania opłaty maksymalnie przez okres dwóch dni - w czasie których właściciel urządzeń rozrywkowych nie uzyskuje żadnych dochodów z uwagi na ich montaż oraz demontaż.
 5. Najem lub dzierżawa gruntu przeznaczonego na cele rekreacyjne, m.in. urządzanie gier typu paintball, przydomowych placów zabaw, przydomowych boisk sportowych, miesięcznie od 1 ha powierzchni - 110,00 zł + VAT.
 6. Najem lub dzierżawa gruntu przeznaczonego pod parkingi, składy, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 1,60 zł + VAT.
 7. Najem lub dzierżawa gruntu przeznaczonego pod magazyny i działalność produkcyjno-usługową, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 1,50 zł + VAT.
 8. Najem lub dzierżawa gruntu przeznaczonego pod plac manewrowy nauki jazdy, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 1,30 zł + VAT.
 9. Najem lub dzierżawa gruntu przeznaczonego pod ustawienie budynku gospodarczego, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 1,10 zł + VAT.
 10. Najem gruntu (tj. części działki nr 118/11) położonego w Lędzinach przy ul. ks. Kontnego, na którym ustawiony jest kontener telekomunikacyjny, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 13,00 zł + VAT. Stawka czynszu dzierżawnego podlega waloryzacji w okresach nie krótszych niż jeden rok w oparciu o - ogłaszany przez Prezesa GUS - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, za rok poprzedni.
 11. Najem gruntu o pow. 150 m2 położonego w Lędzinach przy ul. Ułańskiej, przeznaczonego jako miejsce odsyłania gołębi do lotów, rocznie - 21,00 zł + VAT.
 12. Najem gruntu o pow. 20 m2, położonego w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej (tj. kiosk RUCH), miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 6,00 zł + VAT. Najem pawilonu położonego w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 6,00 zł + VAT. Opłata ryczałtowa za energię elektryczną, miesięcznie - 170,00 zł + VAT.
 13. Dzierżawa gruntów użytkowanych jako ogród przydomowy położonych w Lędzinach, rocznie od 1 m2 powierzchni - 0,25 zł + VAT.
 14. Dzierżawa gruntów rolnych i użytków zielonych, rocznie od 1 ha powierzchni:
  • gruntu III klasy - 65,00 zł,
  • gruntu IV klasy - 38,00 zł,
  • gruntu V i VI klasy - 15,00 zł.
 15. Dzierżawa gruntów przeznaczonych na dojazdy i dojścia do nieruchomości, rocznie od 1 m2 powierzchni - 0,30 zł + VAT.
 16. Dzierżawa gruntu przeznaczonego pod zaplecze budowy, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 1,60 zł + VAT.
 17. Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych na składowanie materiałów budowlanych (piasek, kruszywa), w związku z budową sieci kanalizacyjnej w Lędzinach, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 0,30 zł + VAT.
 18. Najem gruntów stanowiących własność gminy Lędziny z przeznaczeniem pod kontenery / pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych:
  • pod ustawienie kontenerów / pojemników na odpady zmieszane, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 0,65 zł + VAT,
  • pod ustawienie kontenerów / pojemników na odpady segregowane, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 0,65 zł + VAT.
 19. Najem gruntów stanowiących własność gminy Lędziny z przeznaczeniem pod kontenery na odzież używaną, miesięcznie za stanowisko o powierzchni do 2 m2 - 100,00 zł + VAT.

Czynsz za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 1. Czynsz w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lędziny, miesięcznie stawka bazowa za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego - 4,55 zł z zastosowaniem czynników obniżających i podwyższających stawkę bazową.
 2. Czynsz w lokalach socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lędziny, miesięcznie stawka bazowa za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego - 0,50 zł z zastosowaniem czynników obniżających i podwyższających stawkę bazową.
 3. Stawkę jakościową ustala się na podstawie czynników określających wartość użytkową lokalu uwzględniającą: położenie budynku, położenie lokalu w budynku, wyposażenie budynku i lokali w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan a także ogólny stan techniczny budynku.
 4. Suma współczynników jakościowych (zwiększających i zmniejszających) przyjęta do ustalenia stawki czynszu przyjmuje wartość do 40%. Czynsz zmniejsza się o niżej podany procent przy:
  1. braku kuchni - 10%,
  2. braku łazienki - 10%,
  3. poddaszu - 10%,
  4. suterenie - 10%,
  5. braku remontu kapitalnego lub modernizacji w całym budynku w ciągu ostatnich 5 lat licząc od dnia zakończenia remontu - 10%,
  6. braku c.o. z sieci magistralnej - 5%.

  Pod pojęciem "remontu kapitalnego" rozumie się:

  • wymianę instalacji wewnętrznych w całym budynku;
  • wymianę pokrycia dachowego z obróbkami dachowymi w całym budynku;
  • ocieplenie całego budynku;
  • wymianę wszystkich okien.

  Czynsz zwiększa się o podany procent przy:

  1. c.o. z sieci magistralnej - 10%,
  2. centralnej ciepłej wodzie - 10%,
  3. budynkach, w których przeprowadzono po 2003 r. remont kapitalny lub modernizację z zastrzeżeniem punktu e - 10%,
  4. w budynkach wolnostojących - domki fińskie - 20%.

Czynsz za najem lokali usługowych

 1. Czynsz za najem samodzielnych lokali usługowych położonych na parterze budynku przy powstającym placu miejskim tzw. "Placu Farskim" w Lędzinach:
  • lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gastronomicznej, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 5,00 zł + VAT.
  • lokale przeznaczone na prowadzenie działalności usługowo-handlowej, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 15,00 zł + VAT.
 2. Czynsz za najem stanowisk handlowych zlokalizowanych w budynku położonym w Lędzinach, obręb Hołdunów, k.m. 1 przy ul. Fredry 10 przeznaczonych na prowadzenie działalności handlowo-usługowej, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 28,50 zł + VAT.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.13
Data udostępnienia: 2015.08.13 17:09:12
Liczba odwiedzin strony: 43577 (ostatnie odwiedziny 2023.11.28 14:42:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny