Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. nr 167 poz. 1131 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212).
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego Format PDF PDF (81 KB) - istnieje możliwość wypełnienia oraz wydrukowania wniosku przez pracownika urzędu.
 2. Jedna fotografia:
  • do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
  • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy,
  • fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek,
  • do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492×610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniający ww. wymagania.

  Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii osób:

  • z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą dołączyć fotografię przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności,
  • noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

  Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

 3. Zezwolenie sądu opiekuńczego na wydanie dowodu osobistego (w przypadku gdy wniosek składa opiekun prawny małoletniego).
 4. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku budzą wątpliwości organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

 1. Dokumenty można złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy:

  Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji
  parter, pokój nr 06, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 124, 160
  e-mail: administracja@ledziny.pl

 2. Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP lub PeUP - o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 3. Wniosek można złożyć wypełniając formularz w formacie pdf - formularz elektroniczny zostanie udostępniony po opublikowaniu wzoru dokumentu elektronicznego w centralnym repozytorium wzorów elektronicznych przez właściwego ministra.
 4. W przypadku niemożności złożenia wniosku w organie gminy spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, wnioskodawca powiadamia organ, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W tej sytuacji, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności. Jeżeli jednak, przyczyny złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego poza siedzibą gminy okażą się nieuzasadnione, nastąpi odmowa przyjęcia wniosku z pouczeniem o konieczności złożenia wniosku osobiście w organie gminy lub w formie dokumentu elektronicznego.
 5. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Jednostka obsługująca

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji

parter, pokój nr 06, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 124, 160

e-mail: administracja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjęcie wniosku i sprawdzenie zgodności danych oraz przekazanie wniosku do Centrum Personalizacji Dokumentów (podmiot produkujący dowody osobiste) w Warszawie.
 2. Decyzja o odmowie wydania dowodu osobistego wydawana jest w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony. Odmowa wydania dowodu osobistego może nastąpić m.in. w następujących przypadkach:
  1. wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego,
  2. wnioskodawca wnioskuje o wydanie dokumentu, którego treść będzie niezgodna z danymi ujawnionymi w rejestrach państwowych.

  Odmowa ma postać decyzji administracyjnej. Wydanej decyzji administracyjnej nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności.

 3. Dowód osobisty odbiera:
  • w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską - jeden z rodziców,
  • w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską - opiekun prawny,
  • w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo - kurator.
 4. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, chyba, że osoba ta była przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, a sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście lub telefonicznie.
 2. Na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy można sprawdzić stan załatwienia sprawy, podając numer wniosku o wydanie dowodu.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego:

 1. odwołanie wnosi się do wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów: 

  1. przy pomocy formularza elektronicznego "Odwołanie" za pośrednictwem platformy ePUAP lub SEKAP o ile odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP,

  2. pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

  3. bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

 2. o zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego,

 3. wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Pozostałe informacje

 1. Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty.
 2. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia.
 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek został złożony.
 4. W imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, wniosek składa i odbiera dowód osobisty jeden z rodziców.
 5. W imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską wniosek składa i odbiera dowód osobisty opiekun prawny.
 6. W imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, wniosek składa i odbiera dowód osobisty kurator.
 7. Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby której dowód dotyczy.
 8. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, chyba, że osoba ta była przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 9. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.
 10. Dowód osobisty należy wymienić w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym lub zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w posiadanym dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.
 11. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, dotychczas posiadany dokument zostanie unieważniony po upływie 4 miesięcy od zdarzenia powodującego tę zmianę.
 12. Uchylanie się od obowiązku wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marzanna Fabian, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 06, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 160, e-mail: administracja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.06.16
Data udostępnienia: 2015.06.16 22:47:47
Liczba odwiedzin strony: 988 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:02:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny