Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 388).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475).

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony druk zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące Format PDF PDF (180 KB).
 2. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
  • ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
  • ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu lub - w przypadku braku zaświadczenia - oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Członek rodziny obywatela UE niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
  • ważny dokument podróży,
  • ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważna karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
 4. Obywatel innego państwa:
  • wiza, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, karta pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.
 5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał dokumentu do wglądu).
 6. Oświadczenie wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu, że osoba ubiegająca się o zameldowanie przebywa pod wskazanym adresem (oryginał). Formularz oświadczenia należy wypełnić i wysłać tylko w sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego.
 7. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Opłaty

 1. Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.
 2. Jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji, zgłaszający zostanie wezwany do uiszczenia opłaty w wysokości 10,00 zł od każdej wydanej decyzji.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
 5. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem - Bank Spółdzielczy o/Tychy 96 8435 0004 0000 0000 6233 0006, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji

parter, pokój nr 06, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 124, 160

e-mail: administracja@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji

parter, pokój nr 06, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 124, 160

e-mail: administracja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Czynność zameldowania kończy wydanie dokumentu "Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy" ważnego do czasu upływu terminu zameldowania.

Termin załatwienia sprawy

 1. Urząd wydaje dokument potwierdzający dokonanie zameldowania od dnia złożenia zgłoszenia w terminie:
  • 3 dni - drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
  • 7 dni - poprzez pocztę tradycyjną,
  • od ręki - przy udziale osobistym, bezpośrednim w urzędzie.
 2. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu budzą wątpliwości, o zameldowaniu rozstrzyga przeprowadzone postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia zgłoszenia, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

 1. Dokument może być odebrany przez zgłaszającego:
  • drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
  • poprzez pocztę tradycyjną,
  • osobiście w siedzibie urzędu.
 2. O formie odbioru decyduje zgłaszający w formularzu zgłoszenia.
 3. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście - Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji, parter, pokój 06.
 4. Informacje można uzyskać również telefonicznie - tel. (32) 216 65 11 wew. 124.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Pozostałe informacje

 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Członek rodziny cudzoziemca, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Cudzoziemiec melduje się na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż określony w wizie, umowie o ruchu bezwizowym lub zezwoleniu na zamieszkanie na czas oznaczony.
 3. Osoba zgłaszająca zameldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 4. Dla każdej meldowanej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę meldującą się (za osobę małoletnią podpis składa jeden z rodziców lub opiekun prawny albo faktyczny).
 5. Zameldowanie następuje tylko i wyłącznie wówczas, gdy osoba zgłaszająca zameldowanie faktycznie przebywa pod adresem wskazanym w zgłoszeniu.
 6. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.
 7. Zameldowania nie trzeba dokonywać osobiście. Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, obowiązku meldunkowego dokonuje jeden z rodziców lub opiekun prawny albo faktyczny.
 8. Zgłaszając zameldowanie można jednocześnie dokonać wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
 9. Zasady meldowania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin obowiązują obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz członków ich rodzin.
 10. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile zgłaszający posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP,
  • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  • złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 11. W przypadku dostarczenia dokumentów poprzez pocztą tradycyjną podpisy osób, których dotyczy zgłoszenie, powinny być urzędowo potwierdzone.
 12. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
  • w sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu zgłoszenia,
  • w sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego zgłoszenia lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.
 13. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach zgłaszający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
 14. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Zaleca się następującą kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną:
  • wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument),
  • spakuj dokumenty tworząc tzw. e-paczkę, zawierającą formularz wraz z załącznikami (przycisk - Spakuj zaznaczone),
  • podpisz spakowane dokumenty kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz paczkę),
  • wyślij dokumenty (e-paczkę) do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij paczkę).
 15. Formularz w formacie pdf można wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:
  • wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie,
  • wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym.
 16. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  • pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego "Skarga" lub "Wniosek" dostępnego w dziale "Inne", poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
  • pisemnie pocztą tradycyjną,
  • pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
  • ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 17. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marzanna Fabian, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 06, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 160, e-mail: administracja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.06.16
Data udostępnienia: 2015.06.16 22:47:48
Liczba odwiedzin strony: 3760 (ostatnie odwiedziny 2023.09.21 05:24:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny