Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 388).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475).

Wymagane dokumenty

 1. Paszport lub inny dokument podróży zaopatrzony w ważną polską wizę albo ważny paszport bez polskiej wizy dla obywateli państw, z którymi zawarto porozumienie o ruchu bezwizowym.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (do wglądu).
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał dokumentu do wglądu).

Opłaty

 1. Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.
 2. Jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji, zgłaszający zostanie wezwany do uiszczenia opłaty w wysokości 10,00 zł od każdej wydanej decyzji.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
 5. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem - Bank Spółdzielczy o/Tychy 96 8435 0004 0000 0000 6233 0006, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji

parter, pokój nr 06, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 124, 160

e-mail: administracja@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji

parter, pokój nr 06, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 124, 160

e-mail: administracja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Czynność zameldowania kończy wydanie dokumentu "Potwierdzenie zameldowania" ważnego do czasu upływu terminu zameldowania.

Termin załatwienia sprawy

Bezzwłocznie.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór potwierdzenia zameldowania bezpośrednio po dopełnieniu obowiązku zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Pozostałe informacje

 1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
 2. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i niebędący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonuje zameldowania na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikający z dokumentu potwierdzającego jego prawo pobytu.
 3. Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dokonuje się ustnie w organie gminy (miasta), w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu.
 4. Zameldowanie następuje tylko i wyłącznie wówczas, gdy osoba zgłaszająca zameldowanie faktycznie przebywa pod adresem wskazanym w zgłoszeniu.
 5. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.
 6. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 7. Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 8. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  • pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego "Skarga" lub "Wniosek" dostępnego w dziale "Inne", poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
  • pisemnie pocztą tradycyjną,
  • pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
  • ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 9. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marzanna Fabian, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 06, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 160, e-mail: administracja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.06.16
Data udostępnienia: 2015.06.16 22:47:48
Liczba odwiedzin strony: 3318 (ostatnie odwiedziny 2022.08.07 17:02:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny