Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Zameldowanie decyzją administracyjną

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 388).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w trybie uproszczonym oraz wskazaniem właściciela lokalu/nieruchomości.
 2. Wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego Format PDF PDF (45 KB) lub druk zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące Format PDF PDF (180 KB).
 3. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu). W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
 4. Odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał) - jeżeli zameldowanie dotyczy osób małoletnich nieposiadających dowodu osobistego.
 5. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 6. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące (oryginał) - jeżeli wymeldowanie w innej miejscowości nastąpiło przed zgłoszeniem zameldowania.
 7. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał dokumentu do wglądu) - o ile wnioskodawca taki dokument posiada.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej - 10,00 zł.
 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji

parter, pokój nr 06, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 124, 160

e-mail: administracja@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji

parter, pokój nr 06, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 124, 160

e-mail: administracja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

 1. Postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji o:
  • zameldowaniu na pobyt stały (pod adresem wskazanym w zgłoszeniu),
  • zameldowaniu na pobyt czasowy (pod adresem wskazanym w zgłoszeniu),
  • odmowie zameldowania (pod adresem wskazanym w zgłoszeniu).
 2. Zameldowanie następuje po stwierdzeniu ostateczności decyzji.

Termin załatwienia sprawy

Postępowanie administracyjne kończy się w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o dokonanie zameldowanie decyzją administracyjną, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy lub dłużej.

Sposób przekazania informacji o sprawie

 1. Dokument może być odebrany przez wnioskodawcę:
  • drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
  • poprzez pocztę tradycyjną,
  • osobiście w siedzibie urzędu.
 2. O formie odbioru decyduje wnioskodawca w formularzu zgłoszenia.
 3. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście - Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji, parter, pokój 06.
 4. Informacje można uzyskać również telefonicznie - tel. (32) 216 65 11 wew. 124.

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie wnosi się do wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  • przy pomocy formularza elektronicznego "Odwołanie" dostępnego w dziale "Inne", poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP,
  • pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  • bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Pozostałe informacje

 1. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zgłoszenia zameldowania lub charakteru pobytu osoby w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, rozstrzyga właściwy organ w trybie administracyjnym. Oznacza to konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydanie w tym zakresie stosownej decyzji administracyjnej.
 3. Konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego najczęściej ma miejsce w przypadku:
  • zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a dane zawarte w zgłoszeniu oraz załączonych dokumentach budzą wątpliwości organu przyjmującego (tzn. występują braki, których nie można uzupełnić),
  • nieuregulowanego stanu prawnego lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, przez co nie jest możliwe potwierdzenie faktu pobytu przez osobę uprawnionej do dysponowania tym lokalem lub osoba ta odmawia dokonania takiego potwierdzenia,
  • gdy organ ma poważne wątpliwości co do faktu przebywania osoby dokonującej zgłoszenia w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.
 4. Zastosowanie trybu administracyjnego polega na tym, że organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (tzn. ustala czy osoba faktycznie zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza oględziny w przedmiotowym lokalu), a następnie rozstrzyga decyzją administracyjną o zameldowaniu lub odmowie zameldowania osoby pod wskazanym adresem. O terminie dokonywania przez organ czynności wyjaśniających wnioskodawca jest informowany odrębnymi pismami.
 5. Osoba zgłaszająca zameldowanie jest obowiązana złożyć "Wniosek o dokonanie zameldowania decyzją administracyjną" oraz wypełniony formularz zgłoszenia odpowiedniego do rodzaju zameldowania, o które się ubiega:
  • "Zgłoszenie pobytu stałego",
  • "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące".

  Dla każdej meldowanej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę meldującą się (za osobę małoletnią podpis składa jeden z rodziców lub opiekun prawny albo faktyczny).

 6. Pobytem stałym jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
 7. Pobytem czasowym jest przebywanie przez określony czas w innej miejscowości pod oznaczonym adresem, bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego lub przebywanie w tej samej miejscowości, co miejsce pobytu stałego, lecz pod innym adresem niż adres miejsca pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 8. Zameldowanie następuje tylko i wyłącznie wówczas, gdy osoba zgłaszająca zameldowanie faktycznie przebywa pod adresem wskazanym w zgłoszeniu. W przeciwnym razie organ wydaje decyzję o odmowie zameldowania.
 9. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.
 10. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile zgłaszający posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP,
  • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  • złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 11. W przypadku dostarczenia dokumentów poprzez pocztę tradycyjną podpisy osób, których dotyczy zgłoszenie, powinny być urzędowo potwierdzone.
 12. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
  • w sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu zgłoszenia,
  • w sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego zgłoszenia lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.
 13. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego nie jest zwracane i pozostaje w dokumentacji urzędowej lub jest zwracane po dokonaniu przekreślenia, uniemożliwiającego jego ponowne użycie.
 14. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
 15. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Zaleca się następującą kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną:
  • wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument),
  • spakuj dokumenty tworząc tzw. e-paczkę, zawierającą formularz wraz z załącznikami (przycisk - Spakuj zaznaczone),
  • podpisz spakowane dokumenty kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz paczkę),
  • wyślij dokumenty (e-paczkę) do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij paczkę).
 16. Formularz w formacie pdf można wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:
  • wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie,
  • wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym.
 17. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  • pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego "Skarga" lub "Wniosek" dostępnego w dziale "Inne", poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
  • pisemnie pocztą tradycyjną,
  • pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
  • ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 18. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marzanna Fabian, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 06, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 160, e-mail: administracja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.06.16
Data udostępnienia: 2015.06.16 22:47:48
Liczba odwiedzin strony: 3800 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:57:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny