Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. nr 167 poz. 1131 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 75 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 nr 243 poz. 1452 z późn. zm).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym Format PDF PDF (94 KB).
 2. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych Format PDF PDF (83 KB).
 3. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty - w przypadku złożenia wniosku przez podmiot obowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
 4. Kserokopia dokumentów świadczących o interesie faktycznym w pozyskaniu danych jednostkowych (oryginał do wglądu) - jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa.
 5. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu) - w przypadku załatwiania sprawy osobiście przez osobę fizyczną. W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
 6. Pisemne upoważnienie do uzyskania danych dla pracownika wraz z dokumentem stwierdzającym jego tożsamość (legitymacja służbowa) - w przypadku załatwiania sprawy przez pracownika reprezentującego uprawniony do uzyskania danych podmiot.
 7. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Opłaty

 1. Za udostępnienie danych jednostkowych - 31,00 zł.
 2. Nie pobiera się opłaty, gdy dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań przez następujące podmioty:
  • organy prokuratury;
  • organy Policji;
  • komendanta głównego Straży Granicznej;
  • szefa Służby Wywiadu Wojskowego;
  • szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
  • organy Służby Celnej;
  • komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej;
  • szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • szefa Agencji Wywiadu;
  • szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
  • szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
  • wywiad skarbowy;
  • sądy;
  • inne podmioty - jeżeli wykażą interes prawny.
 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 5. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

 1. Dokumenty można złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy:

  Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji
  parter, pokój nr 06, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 124, 160
  e-mail: administracja@ledziny.pl

 2. Dokumenty można złożyć osobiście w dowolnej gminie w godzinach jego pracy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP lub PeUP - o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 4. Dokumenty można przesłać pocztą lub telefaksem do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wniosek można złożyć wypełniając formularz w formacie pdf - formularz elektroniczny zostanie udostępniony po opublikowaniu wzoru dokumentu elektronicznego w centralnym repozytorium wzorów elektronicznych przez właściwego ministra.
 6. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Jednostka obsługująca

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji

parter, pokój nr 06, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 124, 160

e-mail: administracja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku następuje udostępnienie danych bądź wydawana jest decyzja o odmowie udostępnienia danych. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Odmowa udostępniania danych następuje, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą lub innych osób.
 3. Udostępnienie danych następuje w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.

Termin załatwienia sprawy

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku następuje udostępnienie danych bądź wydawana jest decyzja o odmowie udostępnienia danych. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście lub telefonicznie.
 2. W przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy SEKAP Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie wnosi się do wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  • przy pomocy formularza elektronicznego "Odwołanie" dostępnego w dziale "Inne", poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP,
  • pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  • bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Pozostałe informacje

 1. Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.
 2. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie jednostkowym są uprawnione:
  • organy prokuratury;
  • organy Policji;
  • komendant główny Straży Granicznej;
  • szef Służby Wywiadu Wojskowego;
  • szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
  • organy Służby Celnej;
  • komendant główny Żandarmerii Wojskowej;
  • szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • szef Agencji Wywiadu;
  • szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
  • szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
  • wywiad skarbowy.
 3. Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione inne podmioty - jeżeli:
  • wykażą w tym interes prawny, lub
  • wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.
 4. Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:
  • podmioty (wymienione w pkt. 2),
  • sądy,
  • inne podmioty - jeżeli wykażą interes prawny.
 5. Danymi jednostkowymi są dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek.
 6. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.
 7. Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marzanna Fabian, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 06, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 160, e-mail: administracja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.06.16
Data udostępnienia: 2015.06.16 22:47:47
Liczba odwiedzin strony: 964 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:02:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny