Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Podstawa prawna

 1. Art. 70b ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., nr 244 poz. 1626).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. nr 60 poz. 278 z 1996 r. z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek (Format MS Word DOC (30 KB), Format PDF PDF (11 KB)).
 2. Kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie).
 4. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem.
 5. Kopia świadectwa pracy, jeśli umowa z młodocianym została rozwiązana po zakończeniu praktyki.
 6. Kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Format MS Word DOC (160 KB), Format PDF PDF (147 KB)), którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311).
 8. Dokumenty księgowe za okres trzech lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat). Jeśli pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości dołącza oświadczenie.
 9. Zaświadczenie o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie (Format MS Word DOC (55 KB), Format PDF PDF (79 KB)) o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie (Format MS Word DOC (45 KB), Format PDF PDF (72 KB)) o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia

ul. Lędzińska 55, I piętro, pokój nr 109, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 114, 153

e-mail: edukacja@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia

ul. Lędzińska 55, I piętro, pokój nr 109, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 114, 153

e-mail: edukacja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

 1. Rozpatrywanie złożonych wniosków - sprawdzanie kompletności złożonych dokumentów, ich zgodności z przepisami ustawy.
 2. Wydanie decyzji w sprawie przyznania lub odmowy udzielenia dofinansowania.

Termin załatwienia sprawy

Wnioski składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Termin wypłaty dofinansowania uzależniony jest od wpływu środków z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Pisemnie.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem burmistrza miasta Lędziny w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji.

Pozostałe informacje

 1. Nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy.
 2. Przyuczenie młodocianego do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. W odniesieniu do młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy okres ustalony może być przedłużony do czasu ukończenia gimnazjum i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące.
 3. O dofinansowanie ubiegać się mogą pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Lędzin.
 4. Kopie dokumentów należy poświadczy "za zgodność z oryginałem".

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Maria Rokstein, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 109, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 114, e-mail: edukacja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.10
Data udostępnienia: 2015.08.10 22:05:10
Liczba odwiedzin strony: 3231 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:56:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny