Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 388).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r. nr 207, poz. 1298).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2008 r. nr 214, poz. 1353 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie danych Format PDF PDF (84 KB).
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty - w przypadku złożenia wniosku przed podmiot obowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
 3. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu) - w przypadku załatwiania sprawy osobiście przez osobę fizyczną. W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
 4. Pisemne upoważnienie do uzyskania danych dla pracownika wraz z dokumentem stwierdzającym jego tożsamość (legitymacja służbowa) - w przypadku załatwiania sprawy przez pracownika reprezentującego uprawniony do uzyskania danych podmiot.
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Opłaty

 1. Za udostępnienie jednostkowych danych - 31,00 zł.
 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem - Bank Spółdzielczy o/Tychy 96 8435 0004 0000 0000 6233 0006, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Opłatę za udostępnienie danych do celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku ustala się według specjalnego wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r. nr 207, poz. 1298.).
 5. Nie pobiera się opłaty, gdy dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań następującym podmiotom:
  • organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
  • Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim),
  • organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
  • państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
  • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.
 6. Osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą interes prawny, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia im ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji

parter, pokój nr 06, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 124, 160

e-mail: administracja@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji

parter, pokój nr 06, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 124, 160

e-mail: administracja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

 1. Udostępnienie danych bądź decyzja o odmowie udostępnienia danych.
 2. Udostępnienie danych następuje w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.
 3. Odmowa udostępniania danych następuje, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą lub innych osób.

Termin załatwienia sprawy

Udostępnienie danych następuje niezwłocznie. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku następuje udostępnienie danych bądź wydawana jest decyzja o odmowie udostępnienia danych. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

 1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.
 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście - Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji, parter, pokój 06.
 3. Informacje można uzyskać również telefonicznie - tel. (32) 216 65 11 do 13 wew. 124.

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie wnosi się do wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  • przy pomocy formularza elektronicznego "Odwołanie" dostępnego w dziale "Inne" poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP,
  • pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  • bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Pozostałe informacje

 1. Dane ze zbiorów meldunkowych udostępnia się, gdy są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań następującym podmiotom:
  • organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
  • Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim),
  • organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
  • państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
  • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.
 2. Dane ze zbiorów meldunkowych mogą być udostępnione:
  • osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny,
  • jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badaniach opinii publicznej lub rynku dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą.
  • innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.
 3. Dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 4. Wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa, na podstawie którego występuje z żądaniem udostępnienia danych osobowych innej osoby. Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa, należy przedstawić wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osoby (np. wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów). We wniosku trzeba również wskazać znane wnioskodawcy dane osoby, np. nazwisko i imię, ostatni adres zamieszkania, miejsce urodzenia, wiek lub inne informacje dotyczące wyodrębnienia danych osoby ze zbioru.
 5. Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
 6. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP,
  • przesłać pocztą tradycyjną - nie dotyczy wnioskodawców będących osobą fizyczną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  • złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 7. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
 8. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Zaleca się następującą kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną:
  • wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument),
  • spakuj dokumenty tworząc tzw. e-paczkę, zawierającą formularz wraz z załącznikami (przycisk - Spakuj zaznaczone),
  • podpisz spakowane dokumenty kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz paczkę),
  • wyślij dokumenty (e-paczkę) do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij paczkę).
 9. Formularz w formacie pdf można wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:
  • wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie,
  • wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym.
 10. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  • pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego "Skarga" lub "Wniosek" dostępnego w dziale "Inne", poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
  • pisemnie pocztą tradycyjną,
  • pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
  • ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 11. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marzanna Fabian, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 06, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 160, e-mail: administracja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.06.16
Data udostępnienia: 2015.06.16 22:47:47
Liczba odwiedzin strony: 34950 (ostatnie odwiedziny 2022.08.14 09:22:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny