Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Zgłoszenie informacji lub deklaracji w sprawie podatku leśnego

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465).
 2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku osób fizycznych:
  • informacja w sprawie podatku leśnego (Format PDF PDF (117 KB)).
 2. W przypadku pozostałych podmiotów:
  • deklaracja na podatek leśny (Format PDF PDF (125 KB)).

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Finansowy

I piętro, pokój nr 101, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 116

e-mail: finanse@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Finansowy

I piętro, pokój nr 101, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 116

e-mail: finanse@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

 1. Podatek na dany rok dla osób fizycznych ustala decyzją burmistrz miasta Lędziny. Wymiaru podatku dla osób fizycznych dokonuje się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz złożonej przez podatnika informacji podatkowej.
 2. W przypadku pozostałych podmiotów podatek płatny jest bez wezwania na rachunek budżetu miasta, na podstawie złożonej przez te podmioty deklaracji podatkowej w ratach proporcjonalnych, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Doręczenie decyzji przez pocztę lub osobę upoważnioną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Pozostałe informacje

 1. Obowiązek zgłoszenia informacji lub deklaracji w sprawie podatku leśnego ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawne, które:
  1. są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami lasów,
  2. są użytkownikami wieczystymi lasów,
  3. są posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Zwolnione z podatku są lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, użytki ekologiczne.
 3. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć pisemną informację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
 4. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian korygują deklaracje w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Anna Dolina, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 102, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 144, e-mail: finanse@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.03.27
Data udostępnienia: 2015.03.27 19:15:41
Liczba odwiedzin strony: 3281 (ostatnie odwiedziny 2023.03.29 21:18:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny