Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Rozgraniczenie nieruchomości

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240 poz. 2027 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14.04.1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. nr 45 z 1999 r., poz. 453).

Wymagane dokumenty

Do wydania postanowienia o możliwości dokonania rozgraniczenia:

 1. Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości (Format PDF PDF (79 KB)).
 2. Odpisy z Ksiąg Wieczystych.
 3. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości dla nieruchomości będących przedmiotem rozgraniczania.

Do wydania decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie:

 1. Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości (Format PDF PDF (79 KB)).
 2. Protokół graniczny lub akty ugody.
 3. Dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie.
 4. Dokumenty dotyczące przebiegu granic, jeżeli ich przebieg nie może być ustalony w postępowaniu administracyjnym.
 5. Opinia geodety dotycząca przebiegu granic, jeżeli ich przebiegu nie może być ustalony w postępowaniu administracyjnym.
 6. Pisemne pełnomocnictwa udzielone przez stronę (w przypadku, gdy stronę reprezentuje osoba przez nią upoważniona).
 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. Za wydanie postanowienia - brak opłaty.
 2. Za wydanie decyzji - 10,00 zł.
 3. Za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii - 5,00 zł za każdą pełną i rozpoczętą stronę.
 4. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
II piętro, pokój nr 204, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 128
e-mail: geodezja2@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
II piętro, pokój nr 204, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 128
e-mail: geodezja2@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
 2. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.
 3. W przypadku sporu granicznego geodeta stara się doprowadzić do ugody z mocy wyroku sądowego, który spisuje się w formie protokołu. Ta ugoda ma moc wyroku sądowego. W przypadku braku ugody sprawa kierowana jest do sądu.

Termin załatwienia sprawy

 1. Postanowienie wydaje się w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Decyzję wydaje się do 30 dni od dnia przedłożenia przez geodetę wykonującego czynności rozgraniczeniowe protokołu granicznego.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór decyzji w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego w terminie wcześniej uzgodnionym lub przesłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru. W przypadku sporu - pisemne powiadomienie o przekazaniu sprawy do sądu.

Tryb odwoławczy

 1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczaniu nieruchomości nie służy prawo wniesienia zażalenia.
 2. Od decyzji służy odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem burmistrza miasta Lędziny.

Pozostałe informacje

 1. Wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości następuje na wniosek i koszt właściciela, użytkowników wieczystych lub osób, które mają w tym interes.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w kancelarii podawczej urzędu lub w biurze prowadzącym sprawę.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.01.04
Data udostępnienia: 2013.01.04 21:29:37
Liczba odwiedzin strony: 4412 (ostatnie odwiedziny 2023.03.30 10:12:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny