Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży

Podstawa prawna

 1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia zaopiniowany przez organizatora imprezy zawierający następujące dane:
  1. imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia,
  2. adres zamieszkania,
  3. określenie grupy napojów alkoholowych, o którą ubiega się wnioskodawca,
  4. określenie rodzaju placówki, dla której ma być wydane zezwolenie,
  5. numer w rejestrze przedsiębiorców,
  6. nazwa organizatora imprezy,
  7. data imprezy,
  8. miejsce imprezy,
  9. godziny trwania imprezy.
 2. Kserokopia zezwolenia na sprzedaż alkoholu z aktualną opłatą za dany rok (oryginał do wglądu).
 3. Postanowienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach.

Opłaty

Za wydanie zezwolenia - opłata w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych

I piętro, pokój nr 106, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 152

e-mail: ewidencja@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych

I piętro, pokój nr 106, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 152

e-mail: ewidencja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie jednorazowego zezwolenia.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Ustalenie terminu odbioru zezwolenia ze stroną ubiegającą się o jego uzyskanie.

Tryb odwoławczy

 1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie opinii dot. wydania zezwolenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał.
 2. Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia alkoholowego przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Pozostałe informacje

 1. O zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
 2. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.
 3. Dane teleadresowe instytucji, które mogą być przydatne przedsiębiorcom można znaleźć w serwisie internetowym Urzędu Miasta Lędziny na stronie "Urzędy" w dziale "Informacje praktyczne".

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Urszula Pomietło-Rudol, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 106, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 152, e-mail: ewidencja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.07.31
Data udostępnienia: 2015.07.31 19:24:23
Liczba odwiedzin strony: 3613 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:57:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny