Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Zgłoszenie informacji o posiadanych środkach transportowych

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.10.2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2007 r. nr 205 poz. 1484).
 3. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).
 4. Uchwała nr LIII/421/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2014 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

Wymagane dokumenty

 1. Deklaracja DT-1 (Format PDF PDF (462 KB), Format Exel XLT (372 KB)),
 2. Załącznik o posiadanych środkach transportowych DT-1A (Format PDF PDF (363 KB), Format Exel XLT (378 KB)).

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Finansowy

I piętro, pokój nr 101, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 116

e-mail: finanse@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Finansowy

I piętro, pokój nr 101, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 116

e-mail: finanse@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Deklaracja na podatek od środków transportowych stanowi podstawę dokonania przypisu tego podatku na karcie kontowej podatnika. Podatek płatny jest bez osobnego wezwania na rachunek budżetu gminy, na podstawie złożonej przez podatnika deklaracji podatkowej w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.

Termin załatwienia sprawy

Bezzwłocznie po złożeniu deklaracji.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Bezzwłocznie po złożeniu deklaracji.

Tryb odwoławczy

W przypadku określenia wymiaru podatku przez organ podatkowy w drodze decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Pozostałe informacje

 1. Formularz DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych oraz DT-1/A załącznik do deklaracji, składane są przez osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami (współwłaścicielami) lub posiadające (w przypadku jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, na które zarejestrowane są środki transportowe) następujące środki transportowe:
  1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
  3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
  5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  7. autobusy.
 2. Obowiązek złożenia wykazu ciąży na wszystkich właścicielach środków transportowych niezależnie od tego, czy znajdujące się w ich posiadaniu pojazdy podlegają opodatkowaniu, czy też zostały zwolnione. Wynika to z konstrukcji obowiązku podatkowego, który obejmuje wszystkich właścicieli środków transportowych. Ustawodawca w pewnych przypadkach odstępuje jednak od opodatkowania niektórych kategorii pojazdów wprowadzając zwolnienia w drodze ustawy.
 3. Termin składania: do 15 lutego oraz 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby.
 4. Stawki podatku na dany rok podatkowy są określone uchwałą Rady Miasta Lędziny i obowiązują na terenie miasta.
 5. Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.
 6. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Anna Dolina, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 102, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 144, e-mail: finanse@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.03.27
Data udostępnienia: 2015.03.27 19:15:41
Liczba odwiedzin strony: 3774 (ostatnie odwiedziny 2022.08.14 09:46:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny