Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Udzielenie szkolnego stypendium socjalnego

Podstawa prawna

 1. Art. 90 n ust. 1 ustawy z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Uchwała Rady Miasta Lędziny nr XIII/97/07 z dnia 28.06.2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lędziny.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek (Format PDF PDF (73 KB)) wraz z załącznikami.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia

ul. Lędzińska 55, I piętro, pokój nr 109, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 114, 153

e-mail: edukacja@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia

ul. Lędzińska 55, I piętro, pokój nr 109, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 114, 153

e-mail: edukacja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

 1. Rozpatrywanie wniosków przez zespół ds. rozdziału środków finansowych przeznaczonych na pokrycie stypendiów i zasiłków szkolnych.
 2. Zatwierdzenie przyznanych stypendiów przez burmistrza miasta.
 3. Wydanie decyzji w sprawie przyznania lub odmowy udzielenia stypendium.

Termin załatwienia sprawy

Wnioski składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. Termin wypłaty stypendium uzależniony od daty wpływu środków z Urzędu Wojewódzkiego.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Pisemnie.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 za pośrednictwem burmistrza miasta Lędziny w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji.

Pozostałe informacje

 1. O stypendium szkolne o charakterze socjalnym ubiegać się mogą:
  1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
  2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizacje odpowiednio realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  3. uczniowie szkól niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  4. słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
 3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 351,00 zł netto.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Maria Rokstein, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 109, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 114, e-mail: edukacja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.10
Data udostępnienia: 2015.08.10 22:05:10
Liczba odwiedzin strony: 3847 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:56:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny