Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Rejestracja małżeństw - Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami cywilnymi

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628).

Wymagane dokumenty

 1. Dokument tożsamości (przedstawiany wybranemu kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego).
 2. Pisemne zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
 3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 4. Cudzoziemiec składa:
  • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu, albo stwierdzeniu jego nieistnienia (dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego),
  • dokument stwierdzający, ze zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, wydany przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przez przedstawicielstwo dyplomatyczne jego kraju. Jeżeli otrzymanie ww. dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody należy dostarczyć prawomocne postanowienie polskiego Sądu Rejonowego zwalniające cudzoziemca od obowiązku przedłożenia tego dokumentu.

Opłaty

Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 118

e-mail: usc@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Urząd Stanu Cywilnego

parter, pokój nr 07, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 118

e-mail: usc@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Termin załatwienia sprawy

Sporządzenie aktu małżeństwa po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego zawarcie małżeństwa.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego po dokonaniu rejestracji zdarzenia.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego:

 • przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

 • wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

 • sporządzenia aktu małżeństwa,

zawiadamia on pisemnie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do Sądu Rejonowego w Tychach o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Pozostałe informacje

 1. Kobieta i mężczyzna muszą mieć ukończone 18 lat. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.
 2. Zaświadczenie wydaje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
 3. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia jego wydania.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Ścierska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 07, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 118, e-mail: usc@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.03.03
Data udostępnienia: 2015.03.03 17:57:59
Liczba odwiedzin strony: 6566 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:02:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny