Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 388).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia Format PDF PDF (65 KB).
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamości (do wglądu). W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.

Opłaty

 1. Za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł.
 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem - Bank Spółdzielczy o/Tychy 96 8435 0004 0000 0000 6233 0006, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji

parter, pokój nr 06, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 124, 160

e-mail: administracja@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji

parter, pokój nr 06, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 124, 160

e-mail: administracja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni.

Sposób przekazania informacji o sprawie

 1. Dokument może być odebrany przez wnioskodawcę:
  • drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
  • poprzez pocztę tradycyjną, jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia został złożony osobiście i nastąpiła weryfikacja wnioskodawcy przez pracownika organu,
  • osobiście w siedzibie urzędu.
 2. W przypadku przesłania wniosku pocztą tradycyjną po odbiór zaświadczenia należy zgłosić się osobiście z dokumentem stwierdzającym tożsamość.
 3. O formie odbioru decyduje wnioskodawca w formularzu wniosku.
 4. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście - Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji, parter, pokój 06.
 5. Informacje można uzyskać również telefonicznie - tel. (32) 216 65 11 do 13 wew. 124.

Tryb odwoławczy

 1. Zażalenie na postanowienie wnosi się do wojewody w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu do którego został złożony wniosek. Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  • przy pomocy formularza elektronicznego "Zażalenie" dostępnego w dziale "Inne" poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
  • pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  • bezpośrednio w siedzibie urzędu.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data nadania zażalenia.
 3. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.

Pozostałe informacje

 1. Na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, urząd gminy (miasta) wydaje zaświadczenie z akt meldunkowych dotyczących tej osoby.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP,
  • przesłać pocztą tradycyjną - nie dotyczy wnioskodawców będących osobą fizyczną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  • złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
 4. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Zaleca się następującą kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną:
  • wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument),
  • spakuj dokumenty tworząc tzw. e-paczkę, zawierającą formularz wraz z załącznikami (przycisk - Spakuj zaznaczone),
  • podpisz spakowane dokumenty kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz paczkę),
  • wyślij dokumenty (e-paczkę) do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij paczkę).
 5. Formularz w formacie pdf można wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:
  • wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie,
  • wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym.
 6. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  • pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego "Skarga" lub "Wniosek" dostępnego w dziale "Inne", poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
  • pisemnie pocztą tradycyjną,
  • pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
  • ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 7. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marzanna Fabian, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 06, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 160, e-mail: administracja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.06.16
Data udostępnienia: 2015.06.16 22:47:48
Liczba odwiedzin strony: 3588 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:58:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny