Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 388).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475).

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego Format PDF PDF (44 KB) lub druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące Format PDF PDF (45 KB).
 2. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu). W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
 3. Odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał) - jeżeli wymeldowanie dotyczy osób małoletnich nieposiadających dowodu osobistego.
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Opłaty

 1. Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji

parter, pokój nr 06, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 124, 160

e-mail: administracja@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji

parter, pokój nr 06, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 124, 160

e-mail: administracja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Czynność wymeldowania kończy wydanie dokumentu "Zaświadczenie o wymeldowaniu".

Termin załatwienia sprawy

Urząd wydaje dokument potwierdzający dokonanie wymeldowania od dnia złożenia wniosku w terminie:

 • 3 dni - drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
 • 7 dni - poprzez pocztę tradycyjną,
 • od ręki - przy udziale osobistym, bezpośrednim w urzędzie.

Sposób przekazania informacji o sprawie

 1. Dokument może być odebrany przez zgłaszającego:
  • drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
  • poprzez pocztę tradycyjną,
  • osobiście w siedzibie urzędu.
 2. O formie odbioru decyduje zgłaszający w formularzu zgłoszenia.
 3. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.
 4. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście - Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji, parter, pokój 06.
 5. Informacje można uzyskać również telefonicznie - tel. (32) 216 65 11 wew. 124.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Pozostałe informacje

 1. W dowodzie osobistym zamieszcza się adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące ma terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo czasowy trwający ponad 3 miesiące, danych o adresie nie zamieszcza się.
 2. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy (miasta), właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona z obowiązku wymeldowania się.
 3. Osoba zgłaszająca wymeldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz "Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące". Dla każdej wymeldowującej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę wymeldowującą się (za osobę małoletnią podpis składa jeden z rodziców lub opiekun prawny).
 4. Wymeldowania nie trzeba dokonywać osobiście. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, obowiązku wymeldowania dokonuje jeden z rodziców lub opiekun prawny.
 5. Wymeldowania z pobytu stałego osoby zmarłej dokonuje z urzędu właściwy organ gminy (miasta) na podstawie odpisu skróconego aktu zgonu, przesłanego przez urząd stanu cywilnego, który ten akt sporządził, bez konieczności wypełniania formularza zgłoszenia.
 6. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
 7. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile zgłaszający posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP,
  • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  • złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 8. W przypadku dostarczenia dokumentów poprzez pocztę tradycyjną podpisy osób, których dotyczy zgłoszenie, powinny być urzędowo potwierdzone.
 9. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
  • w sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu zgłoszenia,
  • w sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego zgłoszenia lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.
 10. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach zgłaszający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
 11. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Zaleca się następującą kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną:
  • wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument),
  • spakuj dokumenty tworząc tzw. e-paczkę, zawierającą formularz wraz z załącznikami (przycisk - Spakuj zaznaczone),
  • podpisz spakowane dokumenty kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz paczkę),
  • wyślij dokumenty (e-paczkę) do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij paczkę).
 12. Formularz w formacie pdf można wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:
  • wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie,
  • wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym.
 13. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  • pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego "Skarga" lub "Wniosek" dostępnego w dziale "Inne", poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
  • pisemnie pocztą tradycyjną,
  • pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
  • ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 14. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marzanna Fabian, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 06, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 160, e-mail: administracja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.06.16
Data udostępnienia: 2015.06.16 22:47:48
Liczba odwiedzin strony: 19730 (ostatnie odwiedziny 2023.09.21 14:46:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny