Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. nr 167 poz. 1131 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212).

Wymagane dokumenty

 1. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Format PDF PDF (194 KB).
 2. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego dokonanego osobiście w organie dowolnej gminy, należy załączyć uszkodzony dowód osobisty.
 3. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego dokonanego w formie elektronicznej lub placówce konsularnej RP, uszkodzony dowód osobisty przekazuje się pocztą lub osobiście.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

 1. Dokumenty można złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy:

  Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji
  parter, pokój nr 06, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 124, 160
  e-mail: administracja@ledziny.pl

 2. Dokumenty można złożyć osobiście w dowolnej gminie w godzinach jego pracy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP lub PeUP - o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 4. Dokumenty można przesłać pocztą lub telefaksem do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wniosek można złożyć wypełniając formularz w formacie pdf - formularz elektroniczny zostanie udostępniony po opublikowaniu wzoru dokumentu elektronicznego w centralnym repozytorium wzorów elektronicznych przez właściwego ministra.
 6. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Jednostka obsługująca

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji

parter, pokój nr 06, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 124, 160

e-mail: administracja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoba, która dokonała osobistego zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymuje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 2. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
 3. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Sposób przekazania informacji o sprawie

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście lub telefonicznie.
 2. Na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy można sprawdzić stan załatwienia sprawy, podając numer wniosku o wydanie dowodu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Pozostałe informacje

 1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, lub której dowód osobisty został uszkodzony w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, zgłasza niezwłocznie ten fakt organowi dowolnej gminy. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie elektronicznej kierując zgłoszenie do organu gminy, który wydał utracony lub uszkodzony dowód osobisty.
 2. Osoba, przebywająca poza terytorium RP, która utraciła dowód osobisty, lub której dowód osobisty został uszkodzony w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, zgłasza niezwłocznie ten fakt dowolnej placówce konsularnej RP. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 3. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej dokonuje jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.
 4. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub przekazania do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć niezwłocznie.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marzanna Fabian, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 06, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 160, e-mail: administracja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.06.16
Data udostępnienia: 2015.06.16 22:47:47
Liczba odwiedzin strony: 5229 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:57:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny