Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych

Podstawa prawna

 1. Art. 7 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).
 2. Art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 3. Uchwała nr LV/394/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.01.2010 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie niektórych usług komunalnych.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Format MS Word DOC (54 KB), Format PDF PDF (43 KB)).
 2. Kopia decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej.
 3. Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.
 4. Kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej.
 5. Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 6. Dokument potwierdzający gotowość odbioru odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (w zależności od prowadzonej działalności).
 7. W przypadku przedsiębiorcy ubiegającego się wyłącznie o zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych - udokumentowana gotowość ich odbioru przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (w zależności od prowadzonej działalności).
 8. W przypadku przedsiębiorcy ubiegającego się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - udokumentowana gotowość ich odbioru przez odpowiednią stację zlewną (w zależności od prowadzonej działalności).
 9. Zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej w myśl przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 z późn. zm.) lub licencję na wykonywanie transportu drogowego, uzyskaną na podstawie przepisów o transporcie drogowym.
 10. Tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi transport odpadów komunalnych ma być wykonywany, spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów i innymi przepisami szczególnymi.
 11. Tytuł prawny do dysponowania bazą transportową wyposażoną w obiekty budowlane i środki techniczne (pojazdy, urządzenia, kontenery, pojemniki i inne) odpowiednie, w ilości i jakości, do zakresu planowanej działalności, spełniające wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska.
 12. Dokument potwierdzający sposób prowadzenia i możliwość dotrzymania ustalonej częstotliwości dezynfekcji pojemników i kontenerów oraz pojazdów samochodowych wykorzystywanych do transportu odebranych odpadów komunalnych.

Opłaty

 1. Za wydanie zezwolenia - 107,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych

ul. Lędzińska 55, II piętro, pokój nr 201, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 127

e-mail: rolnictwo@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych

ul. Lędzińska 55, II piętro, pokój nr 201, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 127

e-mail: rolnictwo@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni, a w prawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w jednostce odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór osobisty lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru po dokonaniu opłaty za zezwolenie.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Zazakowny, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 201, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 127, e-mail: rolnictwo@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.03.13
Data udostępnienia: 2013.03.13 19:04:23
Liczba odwiedzin strony: 3443 (ostatnie odwiedziny 2022.08.14 09:00:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny