Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Podstawa prawna

Art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla osób fizycznych (Format PDF PDF (100 KB)).
 2. 3 egz. mapy zasadniczej w skali 1 : 1 000.
 3. 3 egz. orientacji w skali 1 : 10 000.
 4. Warunki techniczne przyłączenia mediów.
 5. Upoważnienie (w przypadku gdy wnioskodawcą jest pełnomocnik inwestora).
 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. Za wydanie decyzji:
  • w sprawach określonych w art. 2 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) - brak opłaty,
  • w pozostałych przypadkach - 107,00 zł (zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. "a" ww. ustawy).
 2. Za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii  - 5,00 zł za każdą pełną i rozpoczętą stronę.
 3. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
II piętro, pokój nr 203, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 136
e-mail: geodezja@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
II piętro, pokój nr 203, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 136
e-mail: geodezja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy.

Termin załatwienia sprawy

Do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór decyzji w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego w terminie wcześniej uzgodnionym lub przesłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Odwołanie składa się w sekretariacie burmistrza miasta.

Pozostałe informacje

Mapy zasadnicze dostępne są na zamówienie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 43-155 Bieruń, ul. Jagiełły 1.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.01.04
Data udostępnienia: 2013.01.04 21:29:37
Liczba odwiedzin strony: 9932 (ostatnie odwiedziny 2023.03.31 22:17:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny