Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1298a z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 86, poz. 960 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek Format MS Word DOC (32 KB), Format PDF PDF (22 KB).
 2. Opinie: właściwego miejscowo komendanta powiatowej (miejskiej) Policji, Państwowej Straży Pożarnej i kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) - opinie te muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach co do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach.
 3. Opinia właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego.
 4. Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa.
 5. Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej.
 6. Program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej.
 7. Informacja o:
  1. liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana,
  2. mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego,
  3. ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku,
  4. liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej,
  5. stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej - w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik: co najmniej 10 porządkowych na 300 osób i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób; w przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 30 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 3 porządkowych na każde następne 100 osób.
 8. Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa).
 9. Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz warunki łączności między pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy.
 10. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
 11. Polisa ubezpieczeniowa.
 12. Pisemna zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Uwaga!

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Opłaty

 1. Od wniosku - 5,00 zł.
 2. Od każdego załącznika - 0,50 zł.
 3. Za wydanie zezwolenia - 82,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Burmistrza Miasta

I piętro, pokój nr 112, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 122

e-mail: kancelaria@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Referat Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy

ul. Lędzińska 55, II piętro, pokój nr 202, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 134

e-mail: promocja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Zezwolenie (lub odmowa jego wydania) w formie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy

7 dni od daty złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór decyzji w Referacie Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy w terminie wcześniej uzgodnionym lub przesłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Od decyzji burmistrza służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Odwołanie składa się w Sekretariacie Burmistrza Miasta (opłata za odwołanie wynosi 5,00 zł i za każdy załącznik 0,50 zł).

Pozostałe informacje

 1. Impreza masowa - impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi - nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy - nie mniej niż 300.
 2. Burmistrz wydaje decyzję o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku zmiany warunków bezpieczeństwa decydujących o wydaniu zezwolenia na jej przeprowadzenie. Od powyższej decyzji służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, które rozpatruje je w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.
 3. Zarząd powiatu może wprowadzić dla określonego organizatora imprezy masowej zakaz przeprowadzania przez niego imprez masowych na terenie powiatu lub jego części albo w obiektach lub na terenach o których mowa w punkcie 1, na czas określony lub do odwołania, albo zezwolić na przeprowadzenie imprezy masowej bez udziału widzów w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w związku z przeprowadzoną imprezą masową. Wydanie zakazu, następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które rozpatruje je w terminie 3 dni. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Bednarczyk, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 202, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 134, e-mail: promocja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.10
Data udostępnienia: 2015.08.10 22:05:10
Liczba odwiedzin strony: 8865 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 20:31:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny