Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Podział nieruchomości

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 268, poz. 2663).

Wymagane dokumenty

Do wydania postanowienia o możliwości podziału:

 1. Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości (Format PDF PDF (82 KB)).
 2. Wstępny projekt podziału sporządzony na kopii mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną w ilości równej ilości właścicieli + 1.
 3. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości:
  • aktualny odpis z Księgi Wieczystej - wydany nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku,
  • wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.
 4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 5. Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (przy podziale budynku).
 6. Decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków).
 7. Zgoda zarządcy drogi na wykonanie nowego zjazdu z drogi publicznej.
 8. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Do wydania decyzji zatwierdzającej podział:

 1. Pismo uzupełniające wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (Format PDF PDF (82 KB)).
 2. Mapa z projektem podziału (wraz ze szkicem orientacyjnym), wykonanym na podstawie postanowienia burmistrza miasta Lędziny.
 3. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości wraz ze szkicem przebiegu granic.
 4. Wykaz zmian gruntowych.
 5. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.
 6. W przypadku podziału budynku - rzuty poszczególnych kondygnacji budynku z naniesioną linią podziału.
 7. W przypadku, gdy dzielona nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków - pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 8. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. Za wydanie postanowienia - brak opłaty.
 2. Za wydanie decyzji - brak opłaty.
 3. Za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii - 5,00 zł za każdą pełną i rozpoczętą stronę.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Burmistrza Miasta
I piętro, pokój nr 112, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 122
e-mail: um@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
II piętro, pokój nr 204, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 128
e-mail: geodezja2@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wydanie postanowienia o możliwości podziału.
 2. Po przedłożeniu przez stronę podziału wydawana jest decyzja zatwierdzająca podział.

Termin załatwienia sprawy

 1. Postanowienie wydaje się w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Decyzję wydaje się do 30 dni od dnia złożenia projektu podziału wraz z niezbędnymi dokumentami.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór decyzji w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego w terminie wcześniej uzgodnionym lub przesłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

 1. Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem burmistrza miasta Lędziny w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
 2. Od decyzji służy odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem burmistrza miasta Lędziny.

Pozostałe informacje

 1. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek i koszt właściciela, użytkowników wieczystych lub osób, które mają w tym interes.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w kancelarii podawczej urzędu lub w biurze prowadzącym sprawę.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewelina Goczoł, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 205, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 120, e-mail: e.goczol@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.01.04
Data udostępnienia: 2013.01.04 21:29:37
Liczba odwiedzin strony: 5703 (ostatnie odwiedziny 2024.02.23 21:01:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny