Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Zgłoszenie informacji lub deklaracji w sprawie podatku rolnego

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku osób fizycznych:
  • informacja w sprawie podatku rolnego (Format PDF PDF (117 KB)).
 2. W przypadku pozostałych podmiotów:
  • deklaracja na podatek rolny (Format PDF PDF (108 KB)).

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Finansowy

I piętro, pokój nr 101, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 116

e-mail: finanse@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Finansowy

I piętro, pokój nr 101, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 116

e-mail: finanse@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

 1. Podatek rolny na dany rok dla osób fizycznych ustala decyzją burmistrz miasta Lędziny. Wymiaru podatku dla osób fizycznych dokonuje się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz złożonej przez podatnika informacji podatkowej.
 2. W przypadku pozostałych podmiotów podatek płatny jest na podstawie złożonej przez te podmioty deklaracji podatkowej, bez wezwania na rachunek budżetu miasta do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Doręczenie decyzji przez pocztę lub osobę upoważnioną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Pozostałe informacje

 1. Obowiązek zgłoszenia informacji lub deklaracji w sprawie podatku rolnego ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawne, które:
  1. są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gruntów,
  2. są użytkownikami wieczystymi gruntów,
  3. są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, albo jest bez tytułu prawnego.
 2. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na działalność gospodarczą inną niż rolnicza.
 3. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć pisemną informację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian.
 4. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian korygują deklaracje w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Anna Dolina, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 102, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 144, e-mail: finanse@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.03.27
Data udostępnienia: 2015.03.27 19:15:41
Liczba odwiedzin strony: 4100 (ostatnie odwiedziny 2023.03.29 02:57:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny