Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Podstawa prawna

 1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek zawierający (Format MS Word DOC (30 KB), Format PDF PDF (57 KB)):
  1. imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia,
  2. adres zamieszkania,
  3. określenie grupy napojów alkoholowych, o którą ubiega się wnioskodawca,
  4. określenie rodzaju placówki, dla której ma być wydane zezwolenie,
  5. oznaczenie przedsiębiorcy,
  6. siedziba i adres przedsiębiorcy,
  7. numer w rejestrze przedsiębiorców,
  8. miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
  9. wnioskowany termin ważności zezwolenia.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 4. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 5. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225).
 6. Postanowienie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach.

Opłaty

Za wydanie zezwolenia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w przedmiotowym zakresie:

 1. na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525,00 zł,

 2. na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa) - 525,00 zł,

 3. na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - 2 100,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych

I piętro, pokój nr 106, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 152

e-mail: ewidencja@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Główny Specjalista ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych

I piętro, pokój nr 106, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 152

e-mail: ewidencja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia z oznaczeniem grupy zawartości alkoholu.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Ustalenie terminu odbioru zezwolenia ze stroną ubiegającą się o jego uzyskanie lub przesłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

 1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie opinii dot. wydania zezwolenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał.
 2. Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia alkoholowego przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Pozostałe informacje

 1. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w handlu detalicznym wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, a w gastronomii - nie krótszy niż 4 lata.
 2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 3. W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczynają sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia.
 4. W przypadku przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, opłata za sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Urszula Pomietło-Rudol, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 106, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 152, e-mail: ewidencja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.07.31
Data udostępnienia: 2015.07.31 19:24:23
Liczba odwiedzin strony: 3645 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:57:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny