Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15.03.1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. nr 22, poz. 162 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z 2003 r. nr 199, poz. 1947).
 3. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 86, poz. 960 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek Format MS Word DOC (24 KB), Format PDF PDF (21 KB).
 2. Plan organizacyjny zbiórki zawierający:
  1. termin, teren oraz sposób przeprowadzenia zbiórki,
  2. ilość osób, które instytucja zamierza zatrudnić przy urządzaniu i przeprowadzaniu zbiórki z wyszczególnieniem, czy mają to być członkowie tej instytucji, instytucje o celach pokrewnych czy też osoby imiennie zaproszone,
  3. sumy przewidywanych kosztów, które pociągnie za sobą urządzenie i przeprowadzenie zbiórki z dokładnym wymieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków.
 3. Odpis (kserokopia) aktualnego statutu lub aktu organizacyjnego wnioskodawcy oraz do wglądu oryginał tego dokumentu.
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru.
 5. Pisemna zgoda zarządcy budynku lub terenu, jeżeli zbiórka ma odbywać się w budynku albo na terenie zamkniętym.

Uwaga!

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni. Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Opłaty

Za wydanie zezwolenia - 82,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Burmistrza Miasta

I piętro, pokój nr 112, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 122

e-mail: kancelaria@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Referat Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy

ul. Lędzińska 55, II piętro, pokój nr 202, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 134

e-mail: promocja@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki wydaje się w formie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy

14 dni od daty złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór decyzji w Referacie Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy w terminie wcześniej uzgodnionym lub przesłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Od decyzji burmistrza służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem burmistrza miasta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się w Sekretariacie Burmistrza Miasta (opłata za odwołanie wynosi 5,00 zł i za każdy załącznik 0,50 zł).

Pozostałe informacje

 1. Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone tylko wówczas, gdy cel zbiórki nie jest sprzeczny z prawem oraz ze stanowiska interesu publicznego jest godny poparcia. Za takie cele uważa się przede wszystkim cele: religijne, państwowe, oświatowe, zdrowotne, kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze.
 2. Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu.
 3. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji bądź z aktem organizacyjnym komitetu.
 4. Instytucja urządzająca zbiórkę publiczną obowiązana jest założyć rejestr dla przebiegu akcji zbiórkowej oraz jej wyników. Rejestr należy przechowywać w ciągu sześć miesięcy od dnia ukończenia zbiórki.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Bednarczyk, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 202, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 134, e-mail: promocja@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.10
Data udostępnienia: 2015.08.10 22:05:10
Liczba odwiedzin strony: 3524 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:56:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny