Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (Format MS Word DOC (33 KB), Format PDF PDF (56 KB)).
 2. Tytuł prawny władania nieruchomością, na której rosną drzewa i krzewy.
 3. Zgoda właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa / krzewy - w przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem.
 4. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na nieruchomości.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Burmistrza Miasta

I piętro, pokój nr 112, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 122

e-mail: kancelaria@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych

ul. Lędzińska 55, II piętro, pokój nr 201, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 127

e-mail: rolnictwo@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

Zezwolenia na usunięcie (odmowa wydania zezwolenia) w formie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór osobisty lub za pośrednictwem uprawnionego pracownika Urzędu Miasta albo poczty.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - odwołanie składa się w kancelarii podawczej Urzędu Miasta Lędziny.

Pozostałe informacje

 1. Usuwanie drzew i krzewów owocowych, drzew i krzewów sadzonych na plantacjach oraz drzew i krzewów w wieku do 10 lat nie wymaga uzyskania zezwolenia.
 2. Zwolnienie od opłat wg art. 86 ustawy o ochronie przyrody dotyczy drzew i krzewów:
  1. na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
  2. na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  3. jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
  4. które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego;
  5. które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
  6. w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
  7. które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
  8. z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
  9. które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
  10. topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
  11. jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
  12. z grobli stawów rybnych;
  13. jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Zazakowny, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 201, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 127, e-mail: rolnictwo@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.03.13
Data udostępnienia: 2013.03.13 19:04:23
Liczba odwiedzin strony: 15172 (ostatnie odwiedziny 2023.04.01 19:56:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny