Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Regulamin pracy Urzędu
ISO w Urzędzie
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Zamówienia publiczne
Konkursy
Konsultacje
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Załatwianie spraw

Zgłoszenie informacji lub deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849).
 2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).
 3. Uchwała nr LIII/422/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku osób fizycznych:
  • informacja w sprawie podatku od nieruchomości (Format PDF PDF (117 KB)),
 2. W przypadku pozostałych podmiotów:
  • deklaracja na podatek od nieruchomości (Format PDF PDF (130 KB)).

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Finansowy

I piętro, pokój nr 101, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 116

e-mail: finanse@ledziny.pl

Jednostka obsługująca

Wydział Finansowy

I piętro, pokój nr 101, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 116

e-mail: finanse@ledziny.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia sprawy

 1. Podatek od nieruchomości na dany rok dla osób fizycznych ustala decyzją burmistrz miasta Lędziny. Wymiaru podatku dokonuje się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz złożonej przez podatnika informacji podatkowej. Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. W przypadku pozostałych podmiotów podatek płatny jest na podstawie złożonej przez te podmioty deklaracji podatkowej, bez wezwania na rachunek budżetu miasta, w ratach proporcjonalnych, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Doręczenie decyzji przez pocztę lub osobę upoważnioną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Pozostałe informacje

 1. Obowiązek zgłoszenia informacji lub deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które:
  1. są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. są użytkownikami wieczystymi gruntów,
  3. są posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości lub jeżeli posiadanie jest bez tytułu prawnego.
 2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
  1. grunty,
  2. budynki lub ich części,
  3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć wykaz nieruchomości w terminie 14 dni od daty otrzymania formularza. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
 4. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy do dnia 31 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian korygują deklaracje w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
 5. Stawki podatku na dany rok podatkowy są określone uchwałą Rady Miasta Lędziny i obowiązują na terenie miasta.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Anna Dolina, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 102, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 144, e-mail: finanse@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.03.27
Data udostępnienia: 2015.03.27 19:15:41
Liczba odwiedzin strony: 5761 (ostatnie odwiedziny 2022.08.14 09:44:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny