Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Statut Urzędu Miasta
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu Miasta
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Referaty Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Kierownictwo Urzędu

Burmistrz Miasta

Sekretarz Miasta

Skarbnik Miasta

Burmistrz Miasta

mgr Krystyna Wróbel
ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny
tel.: (32) 216 65 11 do 13, w. 122, (32) 216 65 08
e-mail: burmistrz@ledziny.pl
przyjmowanie stron:

w każdy poniedziałek od 1400 do 1600

Do zadań i kompetencji burmistrza należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 • składanie jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem działalności gminy,
 • podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • podejmowanie innych rozstrzygnięć leżących w jego kompetencji,
 • upoważnienie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu burmistrza decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • ogłaszanie uchwały budżetowej oraz sprawozdania z jej wykonania,
 • przedkładanie wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń burmistrza,
 • powierzenie sekretarzowi miasta prowadzenia określonych spraw gminy,
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy i kierownika USC,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami Urzędu,
 • wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego,
 • rozpatrywanie odwołań od kar porządkowych,
 • zawieszanie w pełnieniu obowiązków pracowniczych zgodnie z przepisami ustawy,
 • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu zadań oraz czynności kancelaryjnych,
 • wykonywanie zadań administratora danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Sekretarz Miasta

mgr Joanna Warchulska-Kopeć
ul. Lędzińska 55, pok. nr 110a, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 216 65 11 do 13, w. 122
e-mail: sekretarz@ledziny.pl

Do zadań i kompetencji sekretarza miasta należy w szczególności:

 • nadzorowanie i koordynowanie działalności podległych komórek organizacyjnych Urzędu,
 • przygotowywanie projektu statutu gminy oraz zmian w statucie,
 • nadzór nad opracowaniem projektów aktów wewnętrznych, regulujących zasady działania Urzędu i jego komórek organizacyjnych oraz projektów zarządzeń burmistrza,
 • nadzór nad przestrzeganiem Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz innych aktów wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w imieniu burmistrza w ramach odrębnego upoważnienia,
 • realizacja polityki kadrowej Urzędu poprzez odpowiedni dobór kadry i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • przygotowywanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla naczelników wydziałów i kierowników referatów oraz zatwierdzanie zakresów czynności dla pracowników im podległych,
 • zapewnienie należytej obsługi interesantów,
 • zapewnienie warunków organizacyjnych organom gminy,
 • nadzór nad obsługą materiałowo-techniczną,
 • prowadzenie spraw gminy powierzonych przez burmistrza,
 • uczestnictwo w obradach Rady,
 • prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji dot. spółek, w których gmina posiada udziały lub akcje,
 • dokonywanie analizy i oceny materiałów przedkładanych przez spółki z udziałem gminy oraz informowanie burmistrza o wynikach tej analizy,
 • wykonywanie innych czynności dot. spółek, na polecenie burmistrza miasta.

Skarbnik Miasta

mgr Urszula Ruska
ul. Lędzińska 55, pok. nr 102, 43-143 Lędziny
tel.: (32) 216 65 11 do 13, w. 117, (32) 216 65 07
e-mail: skarbnik@ledziny.pl

Do zadań i kompetencji skarbnika miasta należy w szczególności:

 • nadzór nad sporządzaniem projektu rocznego budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych, oraz przedkładanie go do uchwalenia w obowiązującym trybie,
 • opracowywanie planów finansowych gminy i harmonogramów realizacji dochodów i wydatków na podstawie danych z jednostek organizacyjnych gminy,
 • bieżące realizowanie budżetu gminy oraz informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji, w okresach ustalonych przez przepisy prawa i Radę Miasta,
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie środków finansowych przekazywanych na realizację zadań zleconych oraz powierzonych gminie,
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń organów gminy w sprawach finansowych,
 • współpraca z instytucjami finansowymi i bankami,
 • podpisywanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych,
 • składanie kontrasygnaty pod dokumentami powodującymi powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • uczestnictwo w obradach Rady.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.06.23
Data udostępnienia: 2015.06.23 18:40:33
Liczba odwiedzin strony: 17424 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 16:28:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny