Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCLXXVIII/02/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.02.2002 w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9d, art. 51, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591), art. 109, art. 112, art. 116, art. 117, art. 118, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz art. 401, art. 405 i art. 420 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62/2001 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta uchwala co następuje:

 1. Uchwala się dochody i wydatki budżetu miasta na 2002 rok w następujących wysokościach:
  • dochody ogółem w kwocie: 30 904 338 zł,
  • wydatki ogółem w kwocie:  31 784 488 zł,
  w tym:
  1. dochody własne w kwocie 29 745 550 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1,
  2. wydatki własne bieżące w kwocie 20 381 000 zł
   w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12 571 850 zł,
   • dotacje w kwocie 558 500 zł,
   • wydatki na obsługę długu miasta w kwocie 120 000 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2,
  3. wydatki majątkowe w kwocie 10 244 700 zł
   w tym:
   • inwestycyjne w kwocie 10 244 700 zł, 
   zgodnie z załącznikiem nr 3,
  4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu w kwocie 1 073 047 zł
   wydatki bieżące w kwocie 1 073 047 zł
   w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 208 700 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 4,
  5. dochody związane z zadaniami wg. porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 26 190 zł
   wydatki bieżące w kwocie 26 190 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 5,
  6. dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 59 551 zł
   wydatki bieżące w kwocie 59 551 zł, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19 051 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 6.
 2. Deficyt budżetu wynosi -880 150 zł
  i uchwala się następujące źródła pokrycia deficytu (przychody):
  • z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie +880 150 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 7.
 3. Inne rozliczenia z lat ubiegłych i kredyt (przychody) w kwocie +606 050 zł
  przeznacza się na (rozchody):
  • udzielane z budżetu pożyczki w kwocie -19 850 zł,
  • spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie -586 200 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 7.
 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu miasta w kwocie 250 000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 2.
 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się w wysokości 240 000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 1.
  Wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosą 235 000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 2.
  Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na realizację zadań jw. wyniosą 5 000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 3.
 6. Uchwala się plan środka specjalnego jednostki budżetowej, który:
  • w przychodach z BO wyniesie 360 000 zł,
  • w wydatkach z BZ wyniesie 360 000 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 8.
 7. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków GFOŚ i GW:
  • w przychodach z BO w kwocie 71 609 zł,
  • w wydatkach w kwocie 71 609 zł, 
  zgodnie z załącznikiem nr 9.
 8. Upoważnia się Zarząd Miasta do:
  1. dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, w ramach działu,
  2. zaciągania długu oraz spłaty jednorazowo zobowiązań do wysokości 1 000 000 zł na każde zadanie,
  3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wynikającego w ciągu roku deficytu budżetu, do wysokości 1 500 000 zł w wybranych przez siebie bankach,
  4. lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych lub zakupu i zbycia bonów i obligacji skarbowych, w różnych bankach.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej opublikowaniu we właściwym trybie i ma zastosowanie do budżetu na 2002 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr CCLXXVIII/02/02

Dochody własne na 2002 rok
zestawienie wg. działów i ważniejszych źródeł

Dział Wyszczególnienie Kwota [zł]
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000
  Wpływy z różnych opłat - świadectwa pochodzenia zwierząt 1 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 8 816 000
 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.02.28
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:02
Liczba odwiedzin strony: 1156 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:38:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny