Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwały Rady Miasta z 2013 roku

Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwały Rady Miasta z 2011 roku

Uchwały Rady Miasta z 2010 roku

Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwały Rady Miasta z 2003 roku

Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Lędziny publikowane są na Zintegrowanym Portalu Prawa Miejscowego.

Uchwała Przedmiot
XV/103/15
z dnia 27.08.2015
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli doraźnej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta poza planem kontroli uchwalonym w 2015 roku
XV/102/15
z dnia 27.08.2015
w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
XV/101/15
z dnia 27.08.2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie najmu - na czas oznaczony trzech lat, budynku stanowiącego własność gminy Lędziny położonego przy ul. Hołdunowskiej 70a z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe
XV/100/15
z dnia 27.08.2015
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 70A
XV/99/15
z dnia 27.08.2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy w przedmiocie najmu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej
XV/98/15
z dnia 27.08.2015
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o., nieruchomości położonych w Lędzinach, niezbędnych do realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny"
XV/97/15
z dnia 27.08.2015
w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o., nieruchomości położonych w Lędzinach, niezbędnych do realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny"
XV/96/15
z dnia 27.08.2015
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/257/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XV/95/15
z dnia 27.08.2015
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/258/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lędziny
XV/94/15
z dnia 27.08.2015
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Lędziny
XV/93/15
z dnia 27.08.2015
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Lędziny, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
XV/92/15
z dnia 27.08.2015
w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
XV/91/15
z dnia 27.08.2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
XV/90/15
z dnia 27.08.2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015-2025
XV/89/15
z dnia 27.08.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
XV/88/15
z dnia 27.08.2015
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek
XV/87/15
z dnia 27.08.2015
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejskiego Żłobka
XIV/86/15
z dnia 14.07.2015
w sprawie skargi na działalność burmistrza miasta Lędziny
XIII/85/15
z dnia 25.06.2015
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr IX/66/15 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach
XIII/84/15
z dnia 25.06.2015
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach
XIII/83/15
z dnia 25.06.2015
w sprawie przyjęcia statutu związku komunalnego pod nazwą "Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego" z siedzibą w Katowicach
XIII/82/15
z dnia 25.06.2015
w sprawie przystąpienia do związku komunalnego pod nazwą "Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego" z siedzibą w Katowicach
XIII/81/15
z dnia 25.06.2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r. - kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy Przedsiębiorstwu Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Spółka z o.o. z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej 118, Krynica - Zdrój nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Pokoju, na potrzeby składowania ziemi, kruszyw i materiałów związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Lędzinach w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny"
XIII/80/15
z dnia 25.06.2015
w sprawie przystąpienia do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Murckowskiej w Lędzinach
XIII/79/15
z dnia 25.06.2015
w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr LXII/422/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010 r. dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach
XIII/78/15
z dnia 25.06.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
XIII/77/15
z dnia 25.06.2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015-2025
XII/76/15
z dnia 19.06.2015
w sprawie powołania skarbnika miasta Lędziny
IX/75/15
z dnia 28.05.2015
w sprawie złożenia sprostowania niezgodnych z prawdą stwierdzeń zawartych w artykule prasowym z wywiadu jaki złożyła w maju br. burmistrz miasta Lędziny dla Dziennika Zachodniego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w gminie Lędziny
IX/74/15
z dnia 28.05.2015
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Zmiany Statutu Gminy Miejskiej Lędziny
IX/73/15
z dnia 28.05.2015
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2015"
IX/72/15
z dnia 28.05.2015
w sprawie uchylenia uchwały nr VII/41/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2015"
IX/71/15
z dnia 28.05.2015
w sprawie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach
IX/70/15
z dnia 28.05.2015
w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji ds. Ochrony Środowiska radnej Ewy Fojcik
IX/69/15
z dnia 28.05.2015
w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie imienia Wojciecha Kilara Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach
IX/68/15
z dnia 28.05.2015
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o., nieruchomości położonej w Lędzinach, niezbędnej do realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny"
IX/67/15
z dnia 28.05.2015
w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o., nieruchomości położonej w Lędzinach, niezbędnej do realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny"
IX/66/15
z dnia 28.05.2015
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach
IX/65/15
z dnia 28.05.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
IX/64/15
z dnia 28.05.2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015-2025
IX/63/15
z dnia 28.05.2015
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2014 rok
IX/62/15
z dnia 28.05.2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2014 rok
IX/61/15
z dnia 28.05.2015
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury za 2014 rok
IX/60/15
z dnia 28.05.2015
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna za 2014 rok
IX/59/15
z dnia 28.05.2015
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2014 rok
VIII/58/15
z dnia 30.04.2015
w sprawie odwołania pani Doroty Przybyły ze stanowiska skarbnika miasta
VIII/57/15
z dnia 30.04.2015
w sprawie poparcia "Rezolucji Rady Miasta Oświęcim w sprawie sprzeciwu wobec stanowiska Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-I wraz z obwodnicą Oświęcimia"
VIII/56/15
z dnia 30.04.2015
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach za rok 2014
VIII/55/15
z dnia 30.04.2015
w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Lędziny konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. "Budżet Obywatelski w Lędzinach"
VIII/54/15
z dnia 30.04.2015
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lędziny
VIII/53/15
z dnia 30.04.2015
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Lędziny statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
VIII/52/15
z dnia 30.04.2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
VIII/51/15
z dnia 30.04.2015
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr L/397/14 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
VIII/50/15
z dnia 30.04.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
VIII/49/15
z dnia 30.04.2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015-2025
VII/48/15
z dnia 25.03.2015
w sprawie wyboru do składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności radnego Roberta Żmijewskiego
VII/47/15
z dnia 25.03.2015
w sprawie wyboru do składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej radnego Roberta Żmijewskiego
VII/46/15
z dnia 25.03.2015
w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego
VII/45/15
z dnia 25.03.2015
w sprawie wystąpienia do komendanta wojewódzkiego Policji z wnioskiem o opinię w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Lędzinach
VII/44/15
z dnia 25.03.2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r. - kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy panu Krzysztofowi Machnik - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "MACHNIK" z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej, 33-380 Krynica-Zdrój nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Paderewskiego, na potrzeby składowania ziemi, kruszyw i materiałów związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny"
VII/43/15
z dnia 25.03.2015
w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014"
VII/42/15
z dnia 25.03.2015
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za rok 2014 z realizacji działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach
VII/41/15
z dnia 25.03.2015
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lędziny w roku 2015"
VII/40/15
z dnia 25.03.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
VI/39/15
z dnia 26.02.2015
w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej radnej Anny Wysockiej
VI/38/15
z dnia 26.02.2015
w sprawie skargi na działalność burmistrza miasta Lędziny
VI/37/15
z dnia 26.02.2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r. - kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy Spółce z o.o. MIKO-TECH z siedzibą w Łaziskach Górnych nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Wygody (na terenie tzw. Wopienki), z przeznaczeniem na urządzenie tymczasowego składowiska materiałów budowlanych
VI/36/15
z dnia 26.02.2015
w sprawie ustalenia dopłaty do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z o.o. w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lędziny nr VI/35/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o.
VI/35/15
z dnia 26.02.2015
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o.
VI/34/15
z dnia 26.02.2015
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2015-2017 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach
VI/33/15
z dnia 26.02.2015
w sprawie pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego
VI/32/15
z dnia 26.02.2015
w sprawie pomocy finansowej dla województwa śląskiego
VI/31/15
z dnia 26.02.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
V/30/15
z dnia 29.01.2015
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Lędziny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
IV/29/15
z dnia 22.01.2015
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach
IV/28/15
z dnia 22.01.2015
w sprawie zmiany uchwały nr II/8/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.11.2006 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
IV/27/15
z dnia 22.01.2015
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
IV/26/15
z dnia 22.01.2015
w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Lędziny
IV/25/15
z dnia 22.01.2015
w sprawie zmiany uchwały nr LXII/428/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.06.2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
IV/24/15
z dnia 22.01.2015
w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2015 rok
IV/23/15
z dnia 22.01.2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015-2025

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.28
Data udostępnienia: 2015.08.29 00:15:00
Liczba odwiedzin strony: 7481 (ostatnie odwiedziny 2024.02.22 15:01:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny