Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr XV/93/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.08.2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Lędziny, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, Rada Miasta uchwala:

§1

Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Lędziny lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielenia tych ulg.

§2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. wierzycielu - rozumie się przez to gminę Lędziny oraz jej jednostki podległe;
 2. dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
 3. uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych;
 4. należności pieniężnej - rozumie się przez to wymagalną kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami dochodzenia tej należności (jako należności ubocznej) wg stanu na dzień podjęcia decyzji;
 5. ważnym interesie dłużnika - rozumie się przez to sytuację finansową, majątkową lub społeczną, również gospodarczą, w której zapłata całości należności pieniężnej bądź jej części mogłaby zagrozić dalszej egzystencji dłużnika, a w przypadku osób fizycznych również osób pozostających na jego utrzymaniu.

§3

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym kiedy ulga stanowić będzie pomoc de minimis, udzielenie jej nastąpi zgodnie z szczególnymi zasadami w zakresie przyznawania pomocy oraz sprawozdawczości określonymi w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59 poz. 404 z późn. zm.) oraz w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis, a w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).
 2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi rozporządzenie wymienione w ust. 1.
 3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka, niezależnie od organu który tej pomocy udzielił.
 4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy:
  1. zaświadczeń i oświadczeń o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
  2. informacji, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 311 z późn. zm.).

§4

 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
 2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§5

 1. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.
 2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie pisemnej przez zawarcie porozumienia między dłużnikiem a organem lub osobą uprawnioną, o której mowa w §8 uchwały.
 3. Odmowa udzielania ulg następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ uprawniony wymieniony w §8 uchwały.

§6

 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi.
 2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje uzasadniające zaistnienie przesłanek, o których mowa w §5 ust. 1 uchwały, w szczególności opis aktualnej sytuacji finansowej.
 3. Do wniosku powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ lub osoba uprawniona wymieniona w §8 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia, określając termin, w którym uzupełnienie powinno być dokonane.
 5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§7

Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, w przypadku gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników.

§8

Podmiotem uprawnionym do udzielania ulg jest burmistrz miasta.

§9

 1. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, że:
  1. dowody, na podstawie których organ lub osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe;
  2. dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd, co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;
  3. dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.
 2. W przypadku gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat, niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

§10

Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§11

Burmistrz składa Radzie Miasta informację o udzielonych ulgach w sprawozdaniach dotyczących okresu międzysesyjnego.

§12

Traci moc uchwała nr XX/152/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Lędziny oraz jej jednostkom organizacyjnym.

§13

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§14

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 2. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.27
Data udostępnienia: 2015.08.29 00:15:00
Liczba odwiedzin strony: 603 (ostatnie odwiedziny 2021.01.16 16:44:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny