Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Komisje Rady Miasta
Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Rady Miasta są komisje stałe i doraźne. Pracami komisji kierują przewodniczący komisji powoływani i odwoływani przez Radę. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb. W posiedzeniach komisji oprócz jej członków mogą także uczestniczyć przewodniczący Rady, radni nie będący członkami komisji oraz burmistrz.

Komisje podejmują opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie. Opinie i wnioski podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składy komisji. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Rady przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.

Szczegółowe zasady działania komisji Rady Miasta określa rozdział V Statutu Gminy Miejskiej Lędziny.

Obecnie przy Radzie Miasta Lędziny VII kadencji 2014-2018 działa 6 stałych komisji:

oraz 1 komisja doraźna:

Komisja Rewizyjna

Powołana uchwałą nr I/4/14 z dnia 27.11.2014 r. w składzie:

Przewodniczący: Tomasz Kostyra
Radni: Hubert Handy
Aleksander Koziol
Karol Kolny
Arkadiusz Kula

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola zarządzeń burmistrza,
 • składanie na każdej sesji sprawozdań z wykonania podjętych uchwał przez Radę na poprzedniej sesji,
 • kontrola protokołów z sesji Rady Miasta,
 • kontrola ewidencji i realizacji wniosków, skarg i zażaleń wpływających do przewodniczącego Rady oraz burmistrza miasta,
 • merytoryczna kontrola działalności organów gminy zgodnie ze statutem gminy i regulaminem organizacyjnym urzędu,
 • kontrola działalności gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
 • opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi; wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

Komisja Budżetu, Finansów i Samorządności

Powołana uchwałą nr I/5/14 z dnia 27.11.2014 r. w składzie:

Przewodnicząca: Ewa Fojcik
Radni: Elżbieta Ostrowska
Halina Sinder
Edward Urbańczyk
Anna Wysocka
Robert Żmijewski

Do zadań Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności należy:

 • opiniowanie projektów uchwał w szczególności dot.: budżetu gminy, zmian w budżecie gminy, w sprawach opłat i podatków lokalnych, wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy, pożyczek i kredytów zaciąganych przez gminę,
 • opiniowanie programów gospodarczych miasta; planów finansowych związanych z programem gospodarczym,
 • opiniowanie programów dotyczących pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych a także sposobu ich wydatkowania,
 • opiniowanie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lędziny,
 • działania na rzecz umacniania obowiązującego systemu prawnego i poszanowania praworządności.

Komisja Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego

Powołana uchwałą nr I/5/14 z dnia 27.11.2014 r. w składzie:

Przewodniczący: Arkadiusz Kula
Radni: Ewa Fojcik
Tadeusz Kowalczyk
Aleksander Koziol
Elżbieta Ostrowska
Halina Sinder

Do zadań Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego należy:

 • opiniowanie strategii promocji gminy i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • analizowanie i opiniowanie sytuacji rynkowej oraz inicjowanie działań w zakresie rozwoju produkcji i usług z wykorzystaniem lokalnych możliwości i surowców,
 • opiniowanie planów ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz zapobieganiu innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzkiego,
 • opiniowanie organizacji ruchu kołowego pod kątem zachowania bezpieczeństwa na terenie miasta oraz zamierzeń w sprawach budowy systemu komunikacji tranzytowej,
 • opiniowanie działań w zakresie transportu zbiorowego, handlu, zaopatrzenia, targowisk oraz łączności,
 • wspieranie inicjatyw samorządowych i obywatelskich w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy,
 • opiniowanie lokalizacji punktów handlowych wielkopowierzchniowych, powyżej 1 000 m2.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Powołana uchwałą nr I/5/14 z dnia 27.11.2014 r. w składzie:

Przewodniczący: Edward Urbańczyk
Radni: Janusz Gondzik
Hubert Handy
Tomasz Kwoka
Elżbieta Ostrowska
Robert Żmijewski

Do zadań Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej należy:

 • kształtowanie polityki w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach dotyczących szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
 • promowanie kultury fizycznej w placówkach oświatowych,
 • inspirowanie działań w zakresie organizacji różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie polityki w sprawach opieki nad dziećmi z wadami rozwojowymi,
 • opiniowanie kierunków rozwoju i sposobu zabezpieczania potrzeb zdrowotnych mieszkańców, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • analiza stanu zdrowotnego mieszkańców i występujących patologii społecznych,
 • współdziałanie z instytucjami charytatywnymi oraz placówkami opieki społecznej i służba zdrowia,
 • czuwanie nad zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w dziedzinie dostępu do szerokiego spektrum kultury,
 • współdziałanie w rozwoju kultury, sportu i rekreacji z jednostkami organizacyjnymi gminy, stowarzyszeniami, związkami, klubami sportowymi, placówkami oświatowymi.

Komisja ds. Infrastruktury

Powołana uchwałą nr I/5/14 z dnia 27.11.2014 r. w składzie:

Przewodniczący: Tomasz Kwoka
Radni: Karol Kolny
Tomasz Kostyra
Aleksander Koziol
Arkadiusz Kula
Zdzisław Rudol

Do zadań Komisji ds. Infrastruktury należy:

 • opiniowanie projektów uchwał w sprawach zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami odpadami komunalnymi i przemysłowymi, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz,
 • opiniowanie przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem systemów użyteczności publicznej: wodociągów, kanalizacji,
 • inicjowanie i ocena przedsięwzięć urbanistycznych, ochrony i rewitalizacji zabytków,
 • opiniowanie zamierzeń w zakresie budownictwa mieszkaniowego i usługowego, parkingów, garaży oraz terenów zieleni,
 • opiniowanie potrzeb w zakresie dróg gminnych, ulic, placów i mostów,
 • opiniowanie projektów powiatowej infrastruktury drogowej.

Komisja ds. Ochrony Środowiska

Powołana uchwałą nr I/5/14 z dnia 27.11.2014 r. w składzie:

Przewodniczący: Janusz Gondzik
Radni: Hubert Handy
Tomasz Kostyra
Tadeusz Kowalczyk
Tomasz Kwoka
Anna Wysocka

Do zadań Komisji ds. Ochrony Środowiska należy:

 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zagadnień z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska,
 • opiniowanie i inicjowanie działań na rzecz ochrony powietrza, ochrony i wykorzystania wód stojących i płynących, gleby oraz lasów,
 • opiniowanie planów prowadzenia eksploatacji górniczej oraz naprawy szkód górniczych,
 • opiniowanie propozycji sprzedaży mienia komunalnego.

Komisja ds. Zmiany Statutu Gminy Miejskiej Lędziny

Powołana uchwałą nr IX/74/15 z dnia 28.05.2015 r. w składzie:

Przewodnicząca: Elżbieta Ostrowska
Radni: Ewa Fojcik
Tomasz Kostyra
Arkadiusz Kula
Tomasz Kwoka
Edward Urbańczyk

Do zadań Komisji ds. Zmiany Statutu Gminy Miejskiej Lędziny należy dokonanie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lędziny.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.06.10
Data udostępnienia: 2015.06.10 19:34:33
Liczba odwiedzin strony: 8623 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 17:59:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny