Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Plany i programy

Plany i programy Rady Miasta Lędziny

  1. Plan pracy Rady Miasta Lędziny na 2015 rok.
  2. Plany pracy komisji stałych Rady Miasta Lędziny na 2015 rok:
  3. Plan dyżurów radnych w 2015 roku.

Plan pracy Rady Miasta Lędziny na 2015 rok

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach. Sprawy bieżące. 29.01.2015, godz. 1600
2 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości taryfy za zrzut ścieków. Sprawy bieżące. 26.02.2015, godz. 1600
3 Informacja prezesa spółki "Partner" na temat stanu zaawansowania prac przy kanalizacji gminy Lędziny. Sprawy bieżące. 26.03.2015, godz. 1600
4 Zatwierdzenie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych gminy: MOPS, MZOZ, MBP i MOK. Sprawy bieżące. 30.04.2015, godz. 1600
5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta absolutorium z wykonania budżetu za 2014 r. Sprawy bieżące. 28.05.2015, godz. 1600
6 Informacja Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego na temat stanu bezpieczeństwa publicznego w Lędzinach oraz przygotowanie służb ratowniczych do wakacji 2015 pod względem bezpieczeństwa; przedstawienie wniosków stąd wynikających. Informacja prezesa spółki "Partner" na temat stanu zaawansowania prac przy kanalizacji gminy Lędziny. Sprawy bieżące. 25.06.2015, godz. 1600
7 Informacja Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej na temat przygotowania lędzińskich szkół do nowego roku szkolnego, zdefiniowanie potrzeb i zagrożeń, sformułowanie wniosków. Sprawy bieżące. 27.08.2015, godz. 1600
8 Informacja prezesa spółki "Partner" na temat stanu zaawansowania prac przy kanalizacji gminy Lędziny. Sprawy bieżące. 24.09.2015, godz. 1600
9 Sprawy bieżące. 29.10.2015, godz. 1600
10 Podjęcie uchwały dotyczącej stawek podatków i opłat lokalnych. Sprawy bieżące. 26.11.2015, godz. 1600
11 Podjęcie uchwały budżetowej na 2016 r. Informacja prezesa spółki Partner na temat stanu zaawansowania prac przy kanalizacji gminy Lędziny. Przedstawienie planu pracy Rady Miasta, Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Miasta na 2016 r. Sprawy bieżące. 21.12.2015, godz. 1600

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Analiza ściągalności podatków i opłat na rzecz gminy za 2014 rok oraz ocena udzielania ulg i zwolnień od podatku za 2014 rok. Rozpatrzenie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. 26.01.2015, godz. 1600
2 Analiza elementów składowych wpływających na wysokości taryfy za zrzut ścieków oraz kosztów wody naliczanych przez PGK Partner. Rozpatrzenie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. 23.02.2015, godz. 1600
3 Kontrola Wydziału Infrastruktury w zakresie wydatkowania środków na utrzymanie dróg gminnych. Rozpatrzenie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. 23.03.2015, godz. 1600
4 Kontrola wydatkowania środków w ramach programu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny". Rozpatrzenie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. 27.04.2015, godz. 1600
5 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego burmistrza miasta z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia miasta Lędziny za 2014 rok. Sporządzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta za 2014 rok. Rozpatrzenie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. 25.05.2015, godz. 1600
6 Kontrola w przedszkolach - wydatkowanie środków finansowych za 2014 r. oraz sprawy związane ze stanem technicznym budynków. Rozpatrzenie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. 22.06.2015, godz. 1600
7 Rozpatrzenie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. 24.08.2015, godz. 1600
8 Kontrola w Miejskim Zarządzie Budynków - w zakresie bieżącego wydatkowania środków oraz stanu utrzymania budynków. Rozpatrzenie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. 21.09.2015, godz. 1600
9 Kontrola realizacji wybranych inwestycji zrealizowanych w 2015 roku. Rozpatrzenie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. 26.10.2015, godz. 1600
10 Wydział Administracji oraz Wydział Finansowy - kontrola wydatków finansowych UM Lędziny. Rozpatrzenie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. 23.11.2015, godz. 1600
11 Kontrola wydatkowania środków gminnych w zakresie inwestycyjnym oraz bieżącego utrzymania budynku użyteczności publicznej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14. Kontrola stanu technicznego obiektu oraz stanu realizacji zaleceń wydanych przez organa państwowe. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej i kontroli na 2016 rok. Rozpatrzenie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. 14.12.2015, godz. 1600

Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności na 2015 rok

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Opinia dot. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na wodę. Sprawy bieżące. 23.01.2015, godz. 1515
2 Opinia komisji w sprawie zatwierdzenia taryf na odprowadzanie ścieków. Sprawy bieżące. 20.02.2015, godz. 1515
3 Sprawy bieżące. 20.03.2015, godz. 1515
4 Sprawy bieżące. 24.04.2015, godz. 1515
5 Omówienie wykonania budżetu miasta Lędziny za 2014 rok w zakresie merytorycznym komisji. Sprawy bieżące. 22.05.2015, godz. 1515
6 Opinia na temat rocznych sprawozdań finansowych: MOK, MZOZ, MBP. Sprawy bieżące. 19.06.2015, godz. 1515
7 Sprawy bieżące. 20.08.2015, godz. 1515
8 Analizowanie i opiniowanie wniosków budżetowych na 2016 r. Opinia na temat sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. Sprawy bieżące. 18.09.2015, godz. 1515
9 Sprawy bieżące. 23.10.2015, godz. 1515
10 Praca nad projektem budżetu na 2016 r. Opinia na temat proponowanych stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 r. Sprawy bieżące. 20.11.2015, godz. 1515
11 Opinia na temat projektu budżetu na 2016 r. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2016 r. Sprawy bieżące. 17.12.2015, godz. 1515

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2015 rok

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Ferie zimowe w naszym mieście - przygotowanie. Sprawy bieżące. 22.01.2015, godz. 1515
2 MZOZ Lędziny - informacja dyrektora na temat funkcjonowania placówek w naszym mieście - ocena funkcjonowania. Sprawy bieżące. 19.02.2015, godz. 1515
3 MOPS - sprawozdanie z działalności za 2014 rok - opinia komisji. Sprawy bieżące. 19.03.2015, godz. 1515
4 Miejska Biblioteka Publiczna - sprawozdanie z działalności za 2014 rok. Ocena funkcjonowania - opinia komisji. Miejski Ośrodek Kultury - sprawozdanie z działalności za 2014 rok. Ocena funkcjonowania - opinia komisji. Sprawy bieżące. 23.04.2015, godz. 1515
5 Omówienie wykonania budżetu miasta Lędziny za 2014 rok w zakresie merytorycznym komisji. Sprawy bieżące. 21.05.2015, godz. 1515
6 Wakacje letnie w naszym mieście - przygotowanie obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych do sezonu. Sprawy bieżące. 18.06.2015, godz. 1515
7 Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016 - lustracja placówek. Sprawy bieżące. 20.08.2015, godz. 1515
8 Podsumowanie letniego wypoczynku w naszym mieście - dzieci, młodzież, dorośli. Wnioski budżetowe na 2016 rok. Sprawy bieżące. 17.09.2015, godz. 1515
9 Działalność sportowa w naszym mieście - ocena funkcjonowania. Sprawy bieżące. 22.10.2015, godz. 1515
10 Ocena przygotowania ośrodka prowadzonego przez CHSD do sezonu zimowego, lustracja ośrodka. Sprawy bieżące. 19.11.2015, godz. 1515
11 Omówienie projektu budżetu miasta na 2016 rok. Przyjęcie planu pracy komisji za 2015 rok. Sprawy bieżące. 17.12.2015, godz. 1515

Plan pracy Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego na 2015 rok

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Komunikacja. Sprawy bieżące. 19.01.2015, godz. 1630
2 Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta. Obrona cywilna. Sprawy bieżące. 16.02.2015, godz. 1630
3 Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Lędziny - Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska. Sprawy bieżące. 16.03.2015, godz. 1630
4 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Sprawozdanie z funkcjonowania targowiska. Sprawy bieżące.

20.04.2015, godz. 1630

5 Sprawozdanie dotyczące placówek handlowych. Sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania budżetu na 2014 r. Sprawy bieżące. 18.05.2015, godz. 1630
6 Przygotowanie do wakacji letnich 2015 r. - Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, PSP Tychy, OSP Lędziny, Obrona Cywilna. Program "Wakacje bez uzależnień". Sprawy bieżące. 15.06.2015, godz. 1630
7 Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami - Wydział Geodezji. Promocja miasta. Sprawy bieżące. 17.08.2015, godz. 1630
8 Wnioski budżetowe na 2016 rok. Sprawy bieżące. 14.09.2015, godz. 1630
9 Stan bezpieczeństwa publicznego w ruchu drogowym na terenie miasta - Powiatowa Komenda Policji, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. Sprawy bieżące. 19.10.2015, godz. 1630
10 Stawki podatkowe na 2016 rok. Założenia do projektu budę tu miasta na 2016 rok. Sprawy bieżące. 16.11.2015, godz. 1630
11 Opinia dotycząca projektu budżetu na 2016 rok. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2016 rok. Sprawy bieżące. 14.12.2015, godz. 1630

Plan pracy Komisji ds. Infrastruktury na 2015 rok

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Informacja na temat akcji Zima 2015. Informacja na temat infrastruktury mieszkaniowej w gminie. Sprawy bieżące. 20.01.2015, godz. 1630
2 Informacja na temat infrastruktury drogowej w gminie. Informacja na temat zadania przebudowy i remontu ciągu ulic Murckowskiej i Gwarków wraz z budową ronda na ich skrzyżowaniu z ulicą Hołdunowską. Sprawy bieżące. 17.02.2015, godz. 1630
3 Informacja na temat inwestycji realizowanych w ramach "Budżetu obywatelskiego". Sprawy bieżące. 17.03.2015, godz. 1630
4 Informacja na temat programu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny". Sprawy bieżące. 21.04.2015, godz. 1630
5 Omówienie wykonania budżetu miasta Lędziny za 2014 rok w zakresie merytorycznym komisji. Wyjazd do oczyszczalni Hołdunów (godzina 16:00). Przygotowanie informacji na temat stanu dróg i chodników po zimie. Sprawy bieżące. 19.05.2015, godz. 1630
6 Wyjazd do oczyszczalni Ziemowit (godzina 16:00). Realizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Lędziny. Sprawy bieżące. 16.06.2015, godz. 1630
7 Wizja w terenie - kanalizacja w gminie (godzina 16:00). Informacja prezesa sp. Partner na temat przebiegu realizacji bieżącego zadania. Sprawy bieżące. 18.08.2015, godz. 1630
8 Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych. Stan realizowanych oraz planowanych inwestycji powiatowych w gminie. Przyjmowanie wniosków budżetowych na rok 2016. Sprawy bieżące. 15.09.2015, godz. 1630
9 Wizja w terenie - inwestycje zrealizowane w ramach "Budżetu obywatelskiego" (godzina 16:00). Sprawy bieżące. 20.10.2015, godz. 1630
10 Sprawozdanie z projektu "Budżet Obywatelski w Lędzinach". Sprawy bieżące. 17.11.2015, godz. 1630
11 Omówienie projektu budżetu miasta na 2016 r. Przyjęcie planu pracy komisji za 2015 rok. Sprawy bieżące. 15.12.2015, godz. 1630

Plan pracy Komisji ds. Ochrony Środowiska na 2015 rok

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1 Informacja na temat wyjazdów rolników na wystawy i targi rolnicze na 2015 rok. Informacja na temat stanu technicznego urządzeń melioracyjnych na terenie miasta oraz informacja na temat spółki wodnej. Informacja na temat utrzymania dróg śródpolnych Sprawozdanie prezesa Kółka Rolniczego z działalności za 2014 r. i przedstawienie planów na rok 2015 r. Sprawy bieżące. 21.01.2015, godz. 1500
2 Sprawozdanie przedstawiciela kopalni "Ziemowit" z realizacji Planu Ruchu Kopalni oraz wykonania Planu napraw szkód górniczych za 2014 rok. Wizja lokalna: oczyszczalnia Ziemowit i oczyszczalnia Hołdunów. Sprawy bieżące. 18.02.2015, godz. 1300
3 Analiza stanu zabezpieczenia gminy Lędziny przed podtopieniami z udziałem przedstawicieli KWK "Ziemowit" - przedstawienie wniosków. Sprawy bieżące. 18.03.2015, godz. 1300
4 Informacja na temat odbioru i segregacji odpadów w mieście Lędziny. Wizja lokalna z przedstawicielami KWK „Ziemowit” terenów poddanych rekultywacji oraz będących pod wpływem aktualnie prowadzonej eksploatacji górniczej wraz z przepompowniami. Sprawy bieżące. 22.04.2015, godz. 1300
5 Omówienie wykonania budżetu miasta Lędziny za 2014 rok w zakresie merytorycznym komisji. Dożynki Miejskie. Sprawy bieżące. 20.05.2015, godz. 1500
6 Informacja na temat realizacji przyłączeń kanalizacyjnych z posesji do sieci ogólnej - dofinansowanie. Wizja lokalna miejsc szczególnie zdegradowanych w gminie Lędziny. Sprawy bieżące. 17.06.2015, godz. 1500
7 Informacja z wykonania planu napraw szkód górniczych za I półrocze 2015 roku z udziałem przedstawicieli kopalni "Ziemowit". Sprawy bieżące. 19.08.2015, godz. 1300
8 Sprawozdanie za I półrocze 2015 roku z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie poboru opłat od mieszkańców, instytucji i przedsiębiorców. Wnioski budżetowe na 2016 rok. Sprawy bieżące. 16.09.2015, godz. 1500
9 Wizja lokalna miejsc szczególnie zdegradowanych w gminie Lędziny. Sprawy bieżące. 21.10.2015, godz. 1500
10 Opinia komisji do projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych. Sprawy bieżące. 18.11.2015, godz. 1500
11 Analiza projektu budżetu na 2016 rok. Omówienie planu pracy komisji na 2016 rok. Sprawy bieżące. 16.12.2015, godz. 1500

Plan dyżurów radnych w 2015 roku

Rok 2015 będzie pierwszym rokiem pracy Rady Miasta VII kadencji. Posiedzenia zwyczajne Rady Miasta odbywać się będą w ostatni czwartek każdego miesiąca o godz. 1600 z wyjątkiem miesiąca grudnia. W miesiącu lipcu planowana jest przerwa wakacyjna. Komisje stałe Rady Miasta odbywać będą swoje posiedzenia (zwyczajne) w tygodniu poprzedzającym sesje Rady Miasta. Komisja Rewizyjna odbywać będzie swoje posiedzenia w poniedziałki poprzedzające sesje Rady Miasta.

W roku 2015 zaplanowane zostały trzy dyżury radnych: w lutym, czerwcu i październiku. Radni będą je pełnić w swoich okręgach wyborczych. Miejscami dyżurów będą: Zespół Szkół w Goławcu, lokal Koła Pszczelarzy w Górkach, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa nr 1, OSP, Szkoła Podstawowa nr 3.

Przewodnicząca Rady, niezależnie od zaplanowanych dyżurów radnych, pełnić będzie dyżury w każdy poniedziałek w Urzędzie Miasta w godzinach 1530-1630, a wiceprzewodniczący Rady będą pełnić dyżury w Urzędzie Miasta w każdy wtorek w godz. 1500-1600.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.03.19
Data udostępnienia: 2015.03.19 19:27:08
Liczba odwiedzin strony: 14108 (ostatnie odwiedziny 2024.02.21 08:04:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny