Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr IV/24/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.01.2015 w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c i d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Ustala się dochody budżetu miasta na 2015 rok w łącznej kwocie 49 909 947,04 zł, w tym:

 1. dochody bieżące (tabela nr 1 (Format PDF PDF (124 KB)) w wysokości 46 621 641,95 zł,
 2. dochody majątkowe (tabela nr 1 (Format PDF PDF (124 KB)) w wysokości 3 288 305,09 zł.

§2

Ustala się wydatki budżetu miasta na 2015 rok w łącznej kwocie 51 579 315,04 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące (tabela nr 2 (Format PDF PDF (136 KB)) w wysokości 44 908 500,85 zł, z czego:
  1. wydatki jednostek budżetowych 32 860 284,63 zł, w tym na:
   • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 211 260,00 zł,
   • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 649 024,63 zł,
  2. dotacje na zadania bieżące 3 823 419,16 zł,
  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 897 182,00 zł,
  4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 064 101,98 zł,
  5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 273 513,08 zł,
  6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 990 000,00 zł,
 2. wydatki majątkowe (tabela nr 3 (Format PDF PDF (115 KB)) w wysokości 6 670 814,19 zł, z czego:
  1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 170 814,19 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 967 897,69 zł,
  2. zakup i objęcie akcji i udziałów 1 500 000,00 zł.

§3

Spośród planu dochodów i wydatków (tabela nr 1 (Format PDF PDF (124 KB) oraz tabela nr 2 (Format PDF PDF (136 KB)) budżetu wyodrębnia się:

 1. dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 4 (Format PDF PDF (112 KB)) w kwocie 2 321 372,00 zł,
 2. dotacje i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 5 (Format PDF PDF (104 KB)) w kwocie 1 700,00 zł,
 3. dotacje i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6 (Format PDF PDF (105 KB)) w kwocie 128 358,00 zł.

§4

Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie (-) 1 669 368,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 1 669 368,00 zł.

§5

Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 4 000 000,00 zł oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 2 330 632,00 zł zgodnie z tabelą nr 7 (Format PDF PDF (103 KB)).

§6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

 1. zaciąganych kredytów oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 4 500 000,00 zł:
  1. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 669 368,00 zł,
  2. na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 2 500 000,00 zł,
  3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 330 632,00 zł.

§7

Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2015 roku w wysokości 700 000,00 zł.

§8

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

 1. ogólną (rezerwa BM) w wysokości 250 000,00 zł,
 2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 122 000,00 zł.

§9

Ustala się dochody w wysokości 320 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z tabelą nr 1 (Format PDF PDF (124 KB)) oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień związanych z narkomanią zgodnie z tabelą nr 2 (Format PDF PDF (136 KB)) w wysokości 346 000,00 zł.

§10

Ustala się dochody w wysokości 2 000 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą nr 1 (Format PDF PDF (124 KB)) oraz na realizacje zadań związanych z ochroną środowiska wydatki w łącznej wysokości 4 882 950,00 zł, w tym:

 • wydatki bieżące zgodnie z tabelą nr 2 (Format PDF PDF (136 KB)) w wysokości 3 234 950,00 zł,
 • wydatki majątkowe zgodnie z tabelą nr 3 (Format PDF PDF (115 KB)) w wysokości 1 648 000,00 zł.

§11

Ustala się dochody budżetu na 2015 rok od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 750 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 (Format PDF PDF (124 KB)) oraz wydatki bieżące zgodnie z tabelą nr 2 (Format PDF PDF (136 KB)) w wysokości 2 750 000,00 zł.

§12

Ustala się dotacje zgodnie z załącznikiem nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 323 419,16 zł.

§13

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem nr 2:

 1. dochody w wysokości 1 244 800,00 zł,
 2. wydatki w wysokości 1 244 800,00 zł.

§14

Upoważnia się burmistrza miasta do:

 1. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 §6 do wysokości 4 500 000,00 zł,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§15

Upoważnia się burmistrza miasta i kierowników oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków.

§16

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/24/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (98 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/24/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (88 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.22
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:20
Liczba odwiedzin strony: 720 (ostatnie odwiedziny 2021.01.15 05:11:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny