Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr XV/94/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.08.2015 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 89 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc w formie zwolnienia w podatku od nieruchomości, jeśli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie bieżącym i dwóch poprzednich latach podatkowych nie przekroczy kwoty 200 000 euro.
 2. Pomoc de minimis udzielana będzie zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r. str. 2).

§2

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis:
  1. grunty,
  2. budynki,
  3. budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy zrealizują na terenie gminy Lędziny nowe inwestycje, które spełnią łącznie niżej wymienione warunki:
   1. przed rozpoczęciem inwestycji należy zgłosić organowi podatkowemu zamiar skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
   2. za datę rozpoczęcia inwestycji uznaje się datę uzyskania pozwolenia na budowę lub datę zawarcia aktu notarialnego zakupu nieruchomości;
   3. za datę zakończenia inwestycji uznaje się datę uzyskania zezwolenia na jej użytkowanie;
   4. budynki i budowle są nowo wybudowane lub zakupione na rynku pierwotnym;
   5. zakończono inwestycję w terminie trzech lat od daty zgłoszenia;
   6. zwolnienie do 200 tys. euro w okresie trzech lat kalendarzowych dla nowo wybudowanych budynków lub budowli przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie obiektu.
 2. Zakończenie inwestycji lub rozpoczęcie jej użytkowania winno być potwierdzone stosownym zezwoleniem wydanym przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu lub inne organy właściwe dla danej specyfiki prowadzonej działalności.
 3. Zwolnienie zakupionych na rynku pierwotnym budynków lub budowli przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszono zakończenie inwestycji.

§3

 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1. zwolnieniu z podatku – należy przez to rozumieć zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków, budowli lub ich części będących własnością przedsiębiorcy oraz nową inwestycją,
  2. nowej inwestycji- należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe polegające na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa , w wyniku której nastąpił przyrost powierzchni użytkowej zajętej na działalność gospodarczą lub przyrost wartości budowli,
  3. beneficjencie pomocy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc de minimis.

§4

 1. Podatnik ubiegający się o zwolnienie od podatku od nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zrealizowania na terenie gminy Lędziny nowej inwestycji;
  2. zgłoszenia organowi podatkowemu - burmistrzowi miasta Lędziny, zamiaru realizacji nowej inwestycji na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
  3. złożenia deklaracji o utrzymaniu nowej inwestycji przez okres co najmniej trzech lat po okresie wykorzystania zwolnienia w ramach niniejszej uchwały;
  4. złożenia kopii zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich lat podatkowych lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy oraz zaświadczeń/ oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie, jakie otrzymały w roku w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  5. złożenia informacji na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010, nr 53, poz. 311 z późniejszymi zmianami);
  6. złożenia oświadczenia, iż przedsiębiorca nie podlega wyłączeniom wynikającym z art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013;
  7. kopii dokumentów potwierdzających datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.
 2. Przedsiębiorca, który spełni wszystkie określone powyżej wymagania oraz dopełni wszelkich niezbędnych czynności formalnych poprzez złożenie niezbędnej dokumentacji, otrzymuje w ramach pomocy de minimis zwolnienie z podatku od nieruchomości do wysokości 200 000 euro w ciągu trzech lat kalendarzowych.
 3. Całkowita wielkość pomocy udzielanej podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze drogowego transportu towarów przez okres trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty 100 000 euro.

§5

 1. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorcę warunków udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.
 2. Przedsiębiorca na żądanie organu podatkowego, przedkłada wszelkie dowody i informacje, celem spełnienia warunków zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 3. Organ podatkowy udzielający pomocy wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wartość pomocy de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.
 5. Przeliczanie pomocy na równowartość euro dokonuje się na podstawie kursu Narodowego Banku Polskiego publikowanego na dzień udzielenia pomocy, tj. dzień w którym nabył prawo do otrzymania pomocy.
 6. Na podatniku ciąży obowiązek wykazania organowi udzielającemu pomocy, iż spełnia przesłanki do zwolnienia.
 7. Z pomocy de minimis nie mogą korzystać przedsiębiorcy posiadający zaległości w płatnościach należności stanowiących dochód gminy Lędziny.

§6

W przypadku otrzymania w trakcie roku podatkowego pomocy ponad dopuszczalna wielkość, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy ponad ogólna kwotę, w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego, na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorstwa, poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę , zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).

§7

 1. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§8

Uchwała obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/94/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (84 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.27
Data udostępnienia: 2015.08.29 00:15:01
Liczba odwiedzin strony: 559 (ostatnie odwiedziny 2021.01.15 05:00:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny