Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCLXXXI/04/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 4.04.2002 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1591) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26.12.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta postanawia:

 1. Zatwierdzić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Środki finansowe uzyskane przez gminę Lędziny z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczyć na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach ogłoszeń.

Załącznik nr 1 do uchwały nr CCLXXXI/04/02

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok

W wykonaniu postanowień art. 41 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35 poz. 230 z późn. zm.) Rada Miasta Lędzin uchwala Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwany dalej Programem.

I. Opis sytuacji

 1. Diagnoza problemów alkoholowych w mieście:
  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002 zakłada rozpoznanie problemów uzależnień na terenie miasta (przeprowadzenie badań socjologicznych, oceny skali zjawiska, opracowanie diagnozy i mapy problemów uzależnień dorosłych mieszkańców, dzieci i młodzieży).
 2. Zasoby lokalne: instytucje, organizacje i grupy środowiskowe zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:
  1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
   • pełni funkcję doradczą i opiniującą przy konstruowaniu i realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,
   • rozpatruje wnioski o dotację dla podmiotów realizujących wyżej wymieniony Program,
   • opiniuje akty prawne dotyczące problematyki alkoholowej w mieście,
   • opiniuje cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży zgodnie z zapisem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
   • podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu,
   • przewodniczącemu i członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje za każdorazowy potwierdzony na podstawie miesięcznej listy obecności, po potrąceniu należnego podatku, udział w posiedzeniu Komisji wynagrodzenie w wysokości odpowiednio 20 % i 16 % najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:
   • Świetlica Socjoterapeutyczna prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną oraz socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży,
   • Mieszkanie Kryzysowe udziela schronienia kobietom i dzieciom po przemocy;
  3. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, w tym :
   • Poradnia Leczenia Uzależnień pełni funkcję terapeutyczną wobec osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin;
  4. placówki oświatowe, tj.:
   • Miejski Zarząd Edukacji, przedszkola i szkoły - prowadzą działalność informacyjną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży;
  5. Komisariat Policji - pełni funkcję w zakresie prawidłowości funkcjonowania placówek detalicznych i gastronomicznych prowadzących sprzedaż alkoholu, egzekwuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych zabronionych przepisami prawa oraz ochrony przed przemocą w rodzinie;
  6. Straż Miejska - kontroluje prawidłowość funkcjonowania placówek detalicznych i gastronomicznych prowadzących sprzedaż alkoholu oraz egzekwuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych zabronionych przepisami prawa;
  7. organizacje pozarządowe i grupy środowiskowe:
   • Klub Abstynentów przy Parafii Chrystusa Króla - udziela wsparcia osobom uzależnionym i ich rodzinom,
   • Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski - prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie niwelowania skutków zaburzeń u dzieci i młodzieży spowodowanych używaniem napojów alkoholowych przez ich matki;
  8. inne instytucje, organizacje oraz osoby fizyczne zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

II. Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Promocja zdrowego, wolnego od środków uzależniających, stylu życia.
 2. Niwelowanie skutków aktualnie występujących w obszarze miasta problemów alkoholowych.
 3. Zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych wynikających z używania środków uzależniających.

Zadania Programu

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin poprzez:
  1. szkolenia personelu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie stosowania metod wczesnego rozpoznawania i interwencji ukierunkowanych na zagrożenia zdrowotne związane z używaniem alkoholu,
  2. stwarzanie możliwości zwiększania dostępności leczenia odwykowego poprzez finansowanie dodatkowych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych
   i ich rodzin,
  3. propagowanie i współpracę przy wprowadzaniu w zakładach pracy i placówkach oświatowych programów profilaktycznych,
  4. stwarzanie możliwości organizowania i finansowania grup terapeutycznych oraz wspomaganie grup wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin,
  5. wspieranie i finansowanie punktu informacyjnego dla osób z problem alkoholowym,
  6. stwarzanie możliwości dofinansowania kolonii i obozów terapeutycznych dla rodzin z problemem alkoholowym.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności, ochrona przed przemocą w rodzinie:
  1. szkolenia pracowników służb społecznych w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania problemom alkoholowym a zwłaszcza przemocy w rodzinie,
  2. prowadzenie Mieszkania Kryzysowego,
  3. obsługa telefonu zaufania w ramach niebieskiej i pomarańczowej linii,
  4. prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej,
  5. organizowanie szkoleń, debat lub konferencji dotyczących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, w tym organizacja obchodów Światowego Dnia FAS.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:
  1. realizacja środowiskowych programów profilaktycznych w oparciu o następujące założenia merytoryczne:
   • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o różnym charakterze (sportowych, kulturalnych, wyrównawczych) w połączeniu z oddziaływaniami o charakterze psychologiczno-pedagogicznym i edukacyjno-informacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień,
   • objęcie działaniami o charakterze profilaktycznym przede wszystkim dzieci ze środowisk zaniedbanych wychowawczo i nawiązywanie współpracy z rodzicami tych dzieci,
   • współpraca różnych instytucji i organizacji na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych od alkoholu;
  2. wybór i realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców
   w zakresie używania substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu,
  3. pomoc w zaopatrywaniu w materiały edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień oraz przemocy domowej nakierowana na różne instytucje i osoby fizyczne,
  4. inicjowanie i wspieranie grup młodzieżowych liderów trzeźwości,
  5. wspieranie i prowadzenie działań promujących trzeźwość.
 4. Ograniczenie dostępności alkoholu:
  1. organizacja szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu ustawy
   o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 5. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych zmierzającej do rozwiązywania problemów alkoholowych:
  1. dotowanie zadań wynikających z Programu,
  2. zlecanie wykonania zadań objętych Programem,
  3. organizowanie i współfinansowanie szkoleń w zakresie problemów alkoholowych dla przedstawicieli różnych grup zawodowych,
  4. pomoc w zaopatrywaniu różnych instytucji w materiały edukacyjne dotyczące rozwiązywania problemu uzależnień,
  5. finansowanie szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób realizujących Program.
 6. Podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w związku z naruszaniem art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

III. Zasady realizacji i finansowania Programu

 1. Podstawowe źródło finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Struktura finansowania Programu - dysponenci środków finansowych:
  1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
   • obsługa komisji,
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
   • środki finansowe przeznaczone na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej,
   • środki na organizację obchodów Światowego Dnia FAS,
   • remont Mieszkania Kryzysowego;
  3. Komisariat Policji w Lędzinach:
   • środki na realizację programu "Bezpieczne Miasto",
  4. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach:
   • środki finansowe na utrzymanie Poradni Leczenia Uzależnień,
   • środki na dofinansowanie utworzenia punktu wczesnej interwencji przy Zespole Pracowni Rehabilitacyjnych MZOZ;
  5. Miejski Zakład Edukacji:
   • środki na realizację szkolnych programów profilaktyki alkoholowej,
  6. organizacje pozarządowe i grupy środowiskowe:
   • środki na realizację szkoleń, zlotów, itp.,
  7. inne instytucje, organizacje, osoby fizyczne.
 3. Program zostanie podany do wiadomości publicznej i będzie podstawą do składania ofert na realizację zadań w nim zamieszczonych. Finansowanie zadań wynikających z Programu odbywać się będzie na zasadach określonych w "Przewodniku do finansowania programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2001 r." wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  Środki przeznaczone na realizację niniejszego programu określone zostały
  na podstawie wniosków złożonych przez poszczególne podmioty w Urzędzie Miasta i zaopiniowane przez GKRPA. Wnioski złożone później rozpatrywane będą tylko w przypadku wolnych środków finansowych.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.04.04
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:02
Liczba odwiedzin strony: 1144 (ostatnie odwiedziny 2020.06.27 18:42:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny