Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCLXXXII/04/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 4.04.2002 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 150), art. XII par. 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - przepisy wprowadzające Kodeksu Pracy (Dz. U. nr 24 poz. 142 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62 poz. 718), Rada Miasta postanawia:

 1. Określić czas pracy placówek handlowych, lokali gastronomicznych i placówek usługowych dla ludności na terenie miasta Lędziny zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Traci moc uchwała nr CXIII/2000 z dnia 30.03.2000 r.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr CCLXXXII/04/02

Czas pracy placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznych i placówek usługowych dla ludności na terenie miasta Lędziny

I. Zasady ogólne

Przez użyte w uchwale określenia:

 1. Placówki handlu - należy rozumieć sklepy, domy towarowe, domy handlowe, i inne punkty sprzedaży detalicznej z wewnątrz dostępnych dla klientów oraz punkty sprzedaży drobnodetalicznej.
 2. Lokale gastronomiczne - należy rozumieć wszelkiego rodzaju zakłady i punkty gastronomii sieci otwartej.
 3. Placówki usługowe - należy rozumieć zakłady świadczące usługi dla ludności, w tym punkty przyjęć zamówień.
 4. Właściciel placówki handlowej, lokalu gastronomicznego, placówki usługowej - należy rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego placówkę handlową, lokal gastronomiczny, lub placówkę usługową.
 5. Najbliższa okolica - rozumie się obszar określony w art. 21 pkt 1. ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 25 poz. 230 z późn. zm.).

II. Zasady szczegółowe

 1. Placówki handlu detalicznego, lokale gastronomiczne oraz placówki usługowe dla ludności mogą być czynne w godzinach od 600 - 2200.
 2. Właściciel placówki handlowej, lokalu gastronomicznego lub placówki usługowej dla ludności ustala szczegółowe godziny otwarcia placówki w poszczególne dni tygodnia oraz zobowiązany jest do umieszczenia tej informacji w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych.
 3. Placówki świadczące usługi hotelarskie, pomocy drogowej, stacje benzynowe oraz apteki mogą funkcjonować całodobowo.
 4. Placówki handlowe mogą funkcjonować również poza godzinami określonymi w punkcie 1 po spełnieniu nw. warunków:
  1. placówka prowadzi sprzedaż artykułów branżowych,
  2. właściciel placówki handlowej jest zobowiązany w godzinach nocnych tj. od godz. 2200 - 600 do zapewnienia profesjonalnej ochrony lub monitoringu rejestrującego obraz obiektu, w którym usytuowana jest placówka handlowa, oraz jego najbliższej okolicy.
 5. Lokale gastronomiczne mogą być czynne poza godzinami określonymi w punkcie 1 po spełnieniu warunków:
  1. właściciel lokalu gastronomicznego jest zobowiązany do zapewnienia ładu i porządku publicznego w lokalu i jego najbliższej okolicy oraz zapewnienia spokoju i ciszy nocnej mieszkańców, zgodnie z Kodeksem Wykroczeń,
  2. właściciel lokalu gastronomicznego usytuowanego w budynkach czynszowych ma obowiązek uzyskania pisemnej zgody wszystkich współlokatorów na prowadzenie działalności,
  3. lokale usytuowane w budynkach czynszowych lub wolnostojące w zabudowie osiedlowej i wykorzystujące urządzenia nagłaśniające lub zatrudniające zespoły muzyczne winny posiadać aktualną opinię dotyczącą nieszkodliwego oddziaływania ich obiektu w zakresie akustycznym na obszar najbliższej zabudowy mieszkaniowej wydaną przez uprawnionego rzeczoznawcę z zakresu akustyki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 1994 r. nr 66 poz. 436).
 6. "Ogródki piwne" zorganizowane przy lokalach gastronomicznych mogą być czynne wyłącznie w godzinach od 600 - 2200.
 7. O terminach czasowego zamknięcia placówki lub lokalu gastronomicznego należy z wyprzedzeniem powiadomić mieszkańców poprzez wywieszenie informacji w tym zakresie w widocznym miejscu na terenie placówki lub lokalu.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.04.04
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:02
Liczba odwiedzin strony: 1099 (ostatnie odwiedziny 2020.06.27 18:43:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny