Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCXCI/04/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.04.2002 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków tej sprzedaży, zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami

Na podstawie art. 4' ust. 1 pkt 4 i art. 18, art. 12 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35 poz. 230 z 12.11.1982 r. z późn. zm.) art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r Dz. U. nr 142 poz. 1591), Rada Miasta postanawia:

 1. Określić zasady usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków tej sprzedaży, zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr CCXCI/04/02

I. Zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 1. Ustalając usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych kierowano się zasadą ograniczenia dostępności do alkoholu.
 2. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych nie może być prowadzona w następujących miejscach:
  1. na terenie targowisk,
  2. na terenie placówek służby zdrowia,
  3. na terenie obiektów kultu religijnego,
  4. na terenie obiektów sportowych (z wyjątkiem festynów i imprez masowych),
  5. na terenie obiektów użyteczności publicznej,
  6. na terenie zakładów gastronomicznych, w których wydawane są obiady podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 1. 2. Sprzedaż napojów alkoholowych nie może być prowadzona w następujących punktach:
  1. w ruchomych punktach sprzedaży obwoźnej i okrężnej,
  2. na straganach tj. w tymczasowych punktach sprzedaży skonstruowanych z urządzeń przenośnych, służących do wyłożenia i sprzedaży towarów,
  3. w barach mlecznych,
  4. w punktach gastronomicznych gdzie nie są zapewnione warunki higieniczno-sanitarne,
  5. w punktach gastronomicznych, których wnętrze nie jest dostępne dla klientów tzw. "sprzedaż z okienka".
 2. Prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta po zasięgnięciu opinii Zarządu Miasta.
 3. Zezwolenia mogą być wydawane na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia:
  1. poza miejscem sprzedaży,
  2. w miejscu sprzedaży,
  3. w czasie i miejscu organizowanych zabaw, uroczystości i innych imprezach na wolnym powietrzu,
  4. przedsiębiorcom, których działalność polega na organizowaniu przyjęć.
 4. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży mogą być wydawane oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
  1. zawierających do 4,5 % alkoholu plus piwo,
  2. powyżej 4,5 - 18 % zawartości alkoholu,
  3. powyżej 18 % zawartości alkoholu.
 5. Zezwolenie, o którym mowa w pkt 5 otrzymuje przedsiębiorca, który:
  1. spełnia warunki zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  2. mieści się w limicie punktów sprzedaży określonym w Uchwale Rady Miasta Lędziny,
  3. wniesie opłatę roczną do kasy Urzędu Miasta w wysokości określonej ustawowo oraz przedłoży pisemne oświadczenie o wysokości dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym.
 6. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przedsiębiorca dołącza kserokopie:
  1. decyzji odbioru sanitarnego lokalu wydanej przez Inspektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach, w zakresie wymogów dotyczących branży lokalu, a także prowadzenia w lokalu sprzedaży napojów alkoholowych,
  2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli działalność zgłoszona została w innym Urzędzie lub postanowienia Sądu.
 1. 2. Wniosek po sprawdzeniu pod względem formalnym przez właściwy referat przedkłada się Zarządowi Miasta celem wydania opinii.
 2. Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży może być prowadzona:
  1. w sklepach branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych,
  2. w wydzielonych stoiskach w innych placówkach handlowych.
 1. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w :
  1. restauracjach, gospodach, zajazdach, karczmach,
  2. kawiarniach, barach kawowych, herbaciarniach, cukierniach, winiarniach,
  3. barach restauracyjnych, uniwersalnych, gastronomicznych, drink barach, pizzeriach.
 1. 2. Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie może być prowadzona w:
  1. pijalniach, barach piwnych, piwiarniach,
  2. barach turystycznych, szybkiej obsługi, smażalniach.
 1. 3. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w miejscu wydzielonym w tzw. ogródku gastronomicznym bezpośrednio przyległym do lokalu gastronomicznego wymienionego w ust.1 i ust.2, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela lub zarządcy terenu na zajęcie określonej powierzchni pod taki ogródek.
 2. Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w czasie i miejscu organizowanych zabaw uroczystości oraz imprez na wolnym powietrzu mogą być wydawane wyłącznie jednorazowo przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 3. Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwo w czasie i miejscu organizowanych imprez odbywających się na wolnym powietrzu wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia.
 4. Nie wydaje się zezwoleń na prowadzenie w tym samym lokalu równoczesnej sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży.
 5. Wszystkie podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych otrzymują:
  1. Kopie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  2. Kopię niniejszej uchwały Rady Miasta.

II. Cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 1. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa Burmistrz Miasta w formie decyzji administracyjnej.
 2. Zezwolenie cofa się w przypadku:
  1. nieprzestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, zawartymi w ustawie a w szczególności sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym,
  2. powtarzającego się w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez daną placówkę,
  3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
  4. nieprzestrzegania warunków określonych w zezwoleniu,
  5. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za ubiegły rok prowadzenia działalności,
  6. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
  7. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
 3. Cofnięcie zezwolenia z przyczyn o których mowa w & 10 ust a i b wymaga zasięgnięcia opinii:
  1. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
 5. Zezwolenie wygasa w przypadku:
  1. likwidacji punktu sprzedaży,
  2. upływu terminu ważności zezwolenia,
  3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
  4. zmiany przedsiębiorcy, któremu udzielono zezwolenia,
  5. nie dokonania opłaty za wydane zezwolenie w terminie do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem.
 6. Przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu organizowanych imprez odbywających się na wolnym powietrzu zobowiązani są do:
  1. złożenia wniosku o wydanie zezwolenia najpóźniej w terminie 14 dni przed planowaną imprezą,
  2. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za sprzedaż, poprzez podanie jej danych we wniosku,
  3. potwierdzenia we wniosku zgody organizatora imprezy,
  4. zapewnienia minimum 20 miejsc siedzących dla każdego stanowiska sprzedaży,
  5. określenia miejsca i ilości stanowisk sprzedaży (dopuszcza się maksymalnie 2 stanowiska),
  6. wyposażenia stanowisk sprzedaży w wystarczającą ilość pojemników na śmieci, które po zakończeniu imprezy winny być zabrane,
  7. posiadania atestu dla urządzeń technicznych używanych w czasie trwania imprezy,
  8. używania do podawania napojów alkoholowych kubków jednorazowego użytku.

III. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi

 1. Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w zakresie:
  1. ważności zezwolenia,
  2. warunków sprzedaży i podawania alkoholu,
  3. zgodności miejsca sprzedaży z wydanym zezwoleniem,
  4. reklamy i promocji napojów alkoholowych,
  5. ekspozycji informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zakazie sprzedaży alkoholu osobom będącym w stanie nietrzeźwości oraz osobom do lat 18,
  6. innych zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych przepisami ustawy lub niniejszej uchwały.
 2. Kontroli podlega również przestrzeganie przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia zakaz reklamowania napojów alkoholowych (dotyczy również imprez na wolnym powietrzu).
 3. Kontrolę przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi powierza się:
  1. Straży Miejskiej,
  2. Referatowi Gospodarki i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta,
  3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Policją.
 4. Komisja dokonująca kontroli placówek handlowych, gastronomicznych winna składać się minimum z dwóch członków powołanych przez Burmistrza Miasta spośród organów wyznaczonych do kontroli w pkt 3.
 5. Komisja przeprowadzająca kontrolę dokonuje jej na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta.
 6. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo do:
  1. wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub części gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych, w takich dniach i godzinach w jakich prowadzona jest ta działalność,
  2. żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania zezwoleń.
 7. Czynności kontrolnych, o których mowa wyżej dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby upoważnionej.
 8. Komisja z przeprowadzonej kontroli sporządza pisemny protokół zawierający uwagi i zalecenia pokontrolne w ilości 3 egzemplarzy po jednym dla:
  1. Burmistrza Miasta,
  2. kontrolowanego,
  3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 9. Protokół kontrolny winien być podpisany przez wszystkich członków Komisji biorących udział w kontroli, a także właściciela placówki handlowej lub gastronomicznej względnie pracownika w obecności którego przeprowadzono kontrolę.
 10. Z przeprowadzonej kontroli przedkłada się protokół Burmistrzowi Miasta w terminie do 3 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.
 11. W przypadku stwierdzenia rażących uchybień Komisja wnioskuje do organu wydającego zezwolenie o wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 12. Organ wydający zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wszczyna postępowanie na wniosek organu uprawnionego do kontroli lub z urzędu na podstawie dokumentów sporządzonych przez organy uprawnione do kontroli.
 13. W przypadku drobnych uchybień komisja wyznacza termin ich usunięcia i odnotowuje to w protokole kontroli.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.04.25
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:05
Liczba odwiedzin strony: 1133 (ostatnie odwiedziny 2020.06.27 21:33:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny