Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCXCIII/05/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.05.2002 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), Rada Miasta postanawia:

  1. Dokonać zmiany dochodów budżetowych o kwotę - 5 069 750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Dokonać zmiany wydatków budżetowych o kwotę - 5 069 750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr CCXCIII/05/02

Zmiana dochodów budżetowych w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
     

DOCHODY

   
700     Gospodarka mieszkaniowa    5 000 000
  70005   Gosp. gruntami i nieruch.   5 000 000
  077 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własn. nieruch.
  5 000 000
750     Administracja publiczna 8 020  
  75023   Urzędy gmin / miast i miast na prawach
powiatu
8 020  
  092 Pozostałe odsetki 8 020  
756     Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
50 000 46 315
  75615   Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego,
pod. od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jedn. organ.
30 000  
  034 Podatek od środków transportowych 30 000  
75621   Udziały gmin w pod. stanowiących dochód
budżetu państwa
20 000 46 315
  001 Podatek dochodowy od osób fizycznych   46 315
002 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000   
758     Różne rozliczenia 715 112 420
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jedn. sam. terytorialnego
  112 420
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa   112 420
75802   Część podstawowa subwencji ogólnej
dla gmin
715  
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 715  
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 30 250  
  85412   Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
30 250  
  244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publ.
30 250  
      RAZEM DOCHODY 88 985 5 158 735
      PER SALDO DOCHODÓW   5 069 750

Załącznik nr 2 do uchwały nr CCXCIII/05/02

Zmiana wydatków budżetowych w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
     

WYDATKI

   
700     Gospodarka mieszkaniowa    5 100 000
  70005   Gosp. gruntami i nieruch.   5 100 000
  6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.
- wykup gruntu pod przedsięwzięcia
gospodarcze
  5 100 000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 30 250  
  85412   Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
30 250  
  4300 Zakup usług pozostałych 30 250  
      RAZEM WYDATKI 30 250 5 100 000
      PER SALDO WYDATKÓW   5 069 750

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.05.29
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:05
Liczba odwiedzin strony: 1038 (ostatnie odwiedziny 2020.06.27 18:43:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny