Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCCIV/06/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.06.2002 w sprawie przystąpienia do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ustawy z dnia 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta postanawia:

 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny, uchwalonego uchwałą nr XIX/05/94 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 26.05.1994 r.
 2. Granica terenu objętego zmianą planu określona jest na załączniku graficznym w skali 1 : 5 000 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
 3. Teren przeznacza się na cele aktywności gospodarczej o charakterze przemysłowo-składowym.
 4. Przedmiot opracowania zmiany planu, o której mowa w punkcie 1 obejmuje:
  1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
  2. linie rozgraniczające ulice oraz drogi publiczne,
  3. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
  4. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.06.27
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:05
Liczba odwiedzin strony: 1000 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:42:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny