Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCCVII/06/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.06.2002 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), Rada Miasta postanawia:

  1. Dokonać zmiany dochodów budżetowych o kwotę per saldo + 174 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Dokonać zmian wydatków budżetowych o kwotę per saldo + 174 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr CCCVII/06/02

Zmiana dochodów budżetowych w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
     

DOCHODY

   
750     Administracja publiczna 20 048 19 551
  75011   Urzędy wojewódzkie 19 551  
  232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 551  
75020   Starostwa powiatowe   19 551
  232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   19 551
75023   Urzędy gmin 497  
  092 Pozostałe odsetki 497  
758     Różne rozliczenia 113 503  
  75805   Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 113 503  
  292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 113 503  
851     Ochrona zdrowia 60 000  
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 000  
  048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60 000  
      RAZEM DOCHODY 193 551 19 551
      PER SALDO DOCHODÓW 174 000  

Załącznik nr 2 do uchwały nr CCCVII/06/02

Zmiana wydatków budżetowych w [zł]

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Zwiększenia  Zmniejszenia
     

WYDATKI

   
750     Administracja publiczna 19 551 19 551
  75011   Urzędy wojewódzkie 19 551  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 500  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000  
4120 Składki na Fundusz Pracy 551  
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500  
75020   Starostwa powiatowe   19 551
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   15 500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   3 000
4120 Składki na Fundusz Pracy   551
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   500
801     Oświata i wychowanie 120 400  
  80101   Szkoły podstawowe 30 000  
  4300 Zakup usług pozostałych 30 000  
80110   Gimnazja 60 400  
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 400  
4300 Zakup usług pozostałych 6 000  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
- adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pokoju 29 na siedzibę MZE
50 000  
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 000  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800  
4300 Zakup usług pozostałych 20 000  
4410 Podróże służbowe krajowe 9 200  
851     Ochrona zdrowia 60 000  
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM 44 700  
  2620 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 17 000  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000  
4300 Zakup usług pozostałych 9 700  
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:
- zakup środków trwałych
16 000  
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MOPS 15 300  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000  
4270 Zakup usług remontowych 5 300  
4300 Zakup usług pozostałych 8 000  
854     Edukacyjna opieka wychowawcza   6 400
  85404   Przedszkola   2 000
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   800
4410 Podróże służbowe krajowe   1 200
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej   4 400
  4300 Zakup usług pozostałych   4 400
      RAZEM WYDATKI 199 951 25 951
      PER SALDO WYDATKÓW 174 000

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.06.27
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:06
Liczba odwiedzin strony: 1003 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:43:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny