Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2002 roku

Uchwała nr CCCXXII/09/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.09.2002 w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny"

Na podstawie art. 6 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139) art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XLVI/08/97 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 28.08.1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny", Rada Miasta uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

 1. Przyjmuje się "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny" zwane dalej Studium.
 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
  • część tekstowa "Ustalenia studium",
  • część graficzna:
   • plansza nr 1 - "Ustalenia studium – skala 1 : 10 000",
   • plansza nr 2 - "Elektroenergetyka – skala 1 : 10 000",
   • plansza nr 3 - "Zaopatrzenie w wodę i gaz. Odprowadzenie ścieków – skala 1 : 10 000".

§2

W studium określa się:

 1. Cele rozwoju miasta – cel, misja i cele strategiczne uznane za punkt wyjścia do wszystkich dokumentów o charakterze politycznym dotyczących rozwoju gminy oraz cele operacyjne w sferze rozwoju przestrzennego.
 2. Obszary działań strategicznych, w których zidentyfikowano uwarunkowania rozwoju sprzyjające i ograniczające realizację celów strategicznych zalecane do uwzględniania w decyzjach administracyjnych.
 3. Strategiczne kierunki rozwoju i przedsięwzięcia określające zadania służące realizacji celów.
 4. Kierunki zagospodarowania przestrzennego określające podstawowe elementy zmiany struktury przestrzennej gminy.
 5. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego.
 6. Kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej.
 7. Kierunki rozwoju obsługi mieszkańców w zakresie usług publicznych i mieszkalnictwa.
 8. Wytyczne konserwatorskie.

Rozdział 2
Cele rozwoju

§3

Ustala się misję miasta Lędziny:

"Lędziny miastem łączącym tradycje i nowe działalności gospodarcze dla zapewnienia wysokiej jakości  życia mieszkańców, ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego".

§4

Ustala się wynikające z celu misji następujące cele strategiczne:

 • cel I: "Aktywizacja i zróżnicowanie działalności gospodarczej w mieście",
 • cel II: "Podniesienie atrakcyjności miasta dla mieszkańców".

§5

Ustala się obszary i kierunki strategiczne służące realizacji celów strategicznych:

Dla celu I: "Aktywizacja i zróżnicowanie działalności gospodarczej w mieście" przyjęto:
 1. Obszar "Przedsiębiorczość i inwestorzy":
  • Kierunki:
   • Utworzenie stref aktywności gospodarczej,
   • Podniesienie poziomu wykształcenia oraz kapitalizacji zawodowej mieszkańców,
   • Utrzymanie działalności rolniczej.
 2. Obszar: "Eksploatacja węgla kamiennego":
  • Kierunek:
   • Zmniejszenie skali degradacji powierzchni i skażenia wód powierzchniowych.
 3. Obszar: "Komunikacja":
  • Kierunki:
   • Uzyskanie dostępności miasta i stref aktywności gospodarczej do krajowych i ponadregionalnych układów komunikacyjnych,
   • Usprawnienie lokalnych powiązań komunikacyjnych.

Dla celu II: "Podniesienie atrakcyjności miasta dla mieszkańców" przyjęto:

 1. Obszar: "Środowisko przyrodnicze i krajobraz":
  • Kierunki:
   • Utworzenie systemu obszarów chronionych,
   • Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego.
 2. Obszar: "Jakość życia mieszkańców":
  • Kierunki:
   • Rozwój rynku mieszkaniowego,
   • Rozwój rynku usług opiekuńczych,
   • Kształtowanie uporządkowanej przestrzeni publicznej i systemu obsługi mieszkańców w zakresie usług publicznych.
 3. Obszar: "Infrastruktura techniczna":
  • Kierunki:
   • Wyrównanie standardów obsługi komunalnej,
   • Wzrost bezpieczeństwa zasilania miasta w wodę, energię elektryczną i gaz.

Rozdział 3
Przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne umożliwiające osiągnięcie celów i realizację strategicznych kierunków rozwoju

§6

 1. Przyjmuje się następujące przedsięwzięcia służące realizacji kierunku rozwoju: "Utworzenie stref aktywności gospodarczej":
  1. Uzyskanie w mieście nowych miejsc pracy poza górnictwem.
  2. Rozwijanie przemysłu lokalnego i urządzeń drobnej wytwórczości wykorzystujących miejscowe zasoby pracujących i surowce.
  3. Rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości rodzinnej.
  4. Przyciąganie inwestorów zewnętrznych.
  5. Poszukiwanie atrakcyjnych nisz rynkowych dla miejscowej aktywności gospodarczej.
  6. Kreacja małych zakładów tworzących miejsca pracy.
  7. Udzielenie fachowej pomocy eksperckiej istniejącym i nowopowstałym firmom.
  8. Rozwój instytucjonalnego wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 2. Przyjmuje się następujące zadania inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć wymienionych w ust. l:
  1. Utworzenie centrum produkcyjno-usługowego (koło KWK "Ziemowit").
  2. Utworzenie zespołu produkcyjno-usługowego po obu stronach południowego odcinka ul. Lędzińskiej.
  3. Utworzenie miejsca obsługi podróżnych Goławiec (koło węzła Goławiec) wraz z obsługą tranzytu.
  4. Utworzenie zespołu mieszkaniowo-usługowego Smardzowice - Hołdunów.
  5. Uruchomienie Funduszu Poręczycielskiego Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
  6. Powstanie Ośrodka Doradztwa i Orientacji Zawodowej.
  7. Utworzenie przedsiębiorstwa projektowo-wykonawczego dla realizacji zadań z dziedziny ochrony i odnowy środowiska.

§7

 1. Przyjmuje się następujące przedsięwzięcia służące realizacji kierunku rozwoju: "Podniesienie poziomu wykształcenia oraz kapitalizacji zawodowej mieszkańców":
  1. Zmiana niekorzystnej struktury zatrudnienia.
  2. Kształcenie na poziomie średnim.
  3. Zwiększenie dostępności do placówek kultury.
 2. Przyjmuje się następujące zadania inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć wymienionych w ust. 1:
  1. Zróżnicowanie profilu szkół średnich w powiązaniu z reformą systemu oświaty.
  2. Powstanie Ośrodka Doradztwa i Orientacji Zawodowej.

§8

 1. Przyjmuje się następujące przedsięwzięcia służące realizacji kierunku rozwoju: "Utrzymanie działalności rolniczej":
  1. Utrzymanie i rozwój urządzeń dla obsługi rolnictwa.
  2. Poprawa struktury agrarnej.
  3. Rozwój gospodarstw specjalistycznych.
  4. Wspomaganie działalności rolniczej uwzględniającej normy ekologiczne.
  5. Wspieranie rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego.
 2. Przyjmuje się następujące zadania inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć wymienionych w ust. l:
  1. Wyznaczenie terenów dla lokalizacji wytwórczości związanej z przetwórstwem i magazynowaniem produktów rolniczych.
  2. Regulacja stosunków wodnych na obszarach rolniczych.

§9

 1. Przyjmuje się następujące przedsięwzięcia służące realizacji kierunku rozwoju: "Zmniejszenie skali degradacji powierzchni i skażenia wód powierzchniowych":
  1. Renegocjacja ustaleń koncesyjnych dotyczących uwarunkowań eksploatacji węgla w celu zmniejszenia skali degradacji powierzchni przez m.in. stosowanie systemów eksploatacji ograniczających powstawanie szkód górniczych.
  2. Wykorzystanie skały płonnej do podsadzania wyrobisk górniczych.
  3. Wdrożenie odsalania wód dołowych z kopalni.
  4. Zagospodarowanie hałd kopalnianych, w ramach organizacji gospodarki odpadami i kształtowania krajobrazu.
 2. Przyjmuje się następujące zadania inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć wymienionych w ust. l:
  1. Rekultywacja terenów rolnych (regulacja stosunków wodnych).
  2. Renaturalizacja dolin potoków, szczególnie Potoku Goławieckiego.
  3. Rozwiązanie problemu niejasnej sieci hydrograficznej w rejonie ujściowym Rowu E i regulacja stosunków wodnych w zakresie umożliwiającym zachowanie wartości środowiska - zakaz wszelkiego składowania odpadów.

§10

 1. Przyjmuje się następujące przedsięwzięcia służące realizacji kierunku rozwoju: "Uzyskanie dostępności miasta i stref aktywności gospodarczej do krajowych i ponadregionalnych układów komunikacyjnych":
  1. Eliminacja ruchu tranzytowego z centrum miasta na kierunku północ-południe.
  2. Rezerwacja terenów pod nowe rozwiązania komunikacyjne.
 2. Przyjmuje się następujące zadania inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć wymienionych w ust. l:
  1. Budowa drogi ekspresowej S 1 relacji Mysłowice - Zwardoń – Słowacja.
  2. Budowa węzła komunikacyjnego "Goławiec" na drodze ekspresowej S 1 i przedłużonej drodze wojewódzkiej nr 780.
  3. Budowa przedłużenia drogi wojewódzkiej nr 780 z Chełmka przez Chełm Śl., Lędziny do Tych.
  4. Budowa miejsc obsługi podróżnych (MOP) w rejonie węzła "Goławiec".
  5. Modernizacja włączenia ul. Hołdunowskiej do drogi DK 15 (wschodnia obwodowa GOP).
  6. Budowa MOP w ciągu DK 15 na bazie istniejących parkingów.

§11

 1. Przyjmuje się następujące przedsięwzięcia służące realizacji kierunku rozwoju: "Usprawnienie lokalnych powiązań komunikacyjnych":
  1. Modernizacja głównych ulic miejskich.
  2. Modernizacja ulic dojazdowych.
  3. Budowa nowych ulic zapewniających dostęp do projektowanych stref aktywności.
  4. Budowa ścieżek i dróg rowerowych - turystycznych oraz dojazdowych do pracy.
  5. Wykorzystanie linii kolejowej dla obsługi ruchu pasażerskiego.
  6. Przebudowa ul. Oficerskiej do klasy Z 2/2.
 2. Przyjmuje się następujące zadania inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć wymienionych w ust. 1:
  1. Przebudowa ul. Łukasińskiego i Reymonta do klasy L 1.
  2. Budowa ulicy klasy L 1 spinającej ul. Fredry i ul. Ułańską z projektowanymi terenami przemysłowymi przy KWK "Ziemowit".
  3. Budowa ulicy klasy L 1 spinającej ul. Ułańską wzdłuż terenów przemysłowych z ul. Oficerską.
  4. Budowa ulicy klasy D 1 po zachodniej stronie wodociągu Ø 400.

§12

 1. Przyjmuje się następujące przedsięwzięcia służące realizacji kierunku rozwoju: "Utworzenie systemu obszarów chronionych":
  1. Renaturalizacja potoków i ich dolin w sposób zgodny z ich funkcjami gospodarczymi.
  2. Ochrona łąk w dolinach potoków przed zmianami sposobów użytkowania.
  3. Ochrona powierzchni leśnej i przystosowania składu roślinnego do warunków siedliskowych.
  4. Objęcie ochroną prawną wartościowych terenów i obiektów przyrodniczych.
 2. Przyjmuje się następujące zadania inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć wymienionych w ust. 1:
  1. Opracowanie waloryzacji przyrodniczo-krajobrazowej z uwzględnieniem skutków i potrzeb rozwoju gospodarczego miasta.
  2. Częściowa renaturalizacja Potoku Ławeckiego i jego najbliższego otoczenia.
  3. Rekultywacja rejonu odcinka ujściowego Rowu E.
  4. Zadrzewieniowa rekultywacja terenów przy Rowie Wschodnim, pomiędzy ul. Kraszewskiego i Hołdunowską.
  5. Zadrzewienie nieużytków porolnych na styku Hołdunowa i Imielina.
  6. Ustanowienie użytków ekologicznych na południowym skraju miasta (sąsiedztwo Bierunia).
  7. Częściowa renaturalizacja Goławca i łąki w dolinie tego potoku.
  8. Podjęcie prac nad celowym, uwzględniającym wymogi przyrodnicze i krajobrazowe, ukształtowaniem i zagospodarowaniem hałdy KWK "Ziemowit" przy ul. Oficerskiej.
  9. Zadrzewieniowa rekultywacja nieużytków pomiędzy ul. Oficerską, Ułańską i Pokoju.

§13

 1. Przyjmuje się następujące przedsięwzięcia służące realizacji kierunku rozwoju: "Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego":
  1. Objęcie ochroną wartościowych obiektów przyrodniczych, ujawnionych m.in. w wyniku wykonania waloryzacji przyrodniczo-krajobrazowej.
  2. Objęcie ochroną terenów o udokumentowanych walorach użytków ekologicznych.
  3. Ochrona prawna układów przestrzennych zespołów i obiektów o walorach zabytkowych i kulturowych z ich adaptacją dla współczesnych potrzeb.
  4. Ochrona zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych.
  5. Ochrona punktów i ciągów widokowych z przedpolami przed zabudową.
  6. Renowacja starych zespołów mieszkaniowych o walorach kulturowych.
  7. Promocja tożsamości i tradycji miasta.
  8. Ochrona, utrzymanie i konserwacja istniejącej sieci dróg i ulic.
  9. Ochrona starych alei dojazdowych, zieleni i zadrzewień.
 2. Przyjmuje się następujące zadania inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć wymienionych w ust. l:
  1. Budowa ścieżek rowerowo-dydaktycznych w miejscach o szczególnych wartościach przyrodniczo-kulturowych:
   • na historycznym szlaku Oświęcim - Bytom przez: Bieruń Nowy - Górki - Lędziny - Zamoście - Murcki,
   • szlaku wewnętrznego na odcinku: Hołdunów - ul. Żeromskiego - Ułańska - Dzikowa - Ziemowita - Gronowa - Rybaczówka,
   • szlaku krajobrazowego na odcinku: ul. Partyzantów - Zamkowa - Wygody - G. Klemensa - G. Klimont - Gałczyńskiego - Lędzińska - Górecka - dolina Rowu Stawowego - przesieki leśne pomiędzy oddziałami 165A, 164B - Szenwalda - Goławiecka - Dzikowa - Podmiejska - Ułańska - Żeromskiego - Fredry - ogrody działkowe - Ratusz - Reymonta - Osadnik - dolina Przyrwy.
  2. Założenie zadrzewień ekranująco-ochronnych od strony trasy Wschodniej Obwodowej.
  3. Likwidacja zdewastowanych urządzeń geodezyjnych na G. Klimont.
  4. Przeniesienie do niższych położeń sieci energo-elektrycznych z G. Klimont i G. Klemensa.

§14

 1. Przyjmuje się następujące przedsięwzięcia służące realizacji kierunku rozwoju: "Rozwój rynku mieszkaniowego":
  1. Wyprzedzające, kompleksowe zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
  2. Prowadzenie aktywnej polityki obrotu gruntami.
  3. Prowadzenia procesów scalania i podziału nieruchomości.
  4. Realizacja budownictwa mieszkaniowego na zasadach zorganizowanej działalności inwestycyjnej w wyznaczonych strefach.
  5. Stworzenie systemu budownictwa socjalnego.
 2. Przyjmuje się następujące zadania inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć wymienionych w ust. l:
  1. Powołanie gminnego zasobu gruntów pod budownictwo socjalne.
  2. Powołanie gminnego zasobu gruntów pod zorganizowane budownictwo mieszkaniowe.
  3. Etapowe zbrojenie terenów w wyznaczonych strefach Lędziny, Zamoście, Smardzowice - Hołdunów.

§15

 1. Przyjmuje się następujące przedsięwzięcia służące realizacji kierunku rozwoju: "Rozwój rynku usług opiekuńczych":
  1. Opracowanie programu świadczeń na rzecz ludzi w starszym wieku.
  2. Wzmocnienie środowiskowej opieki zdrowotnej.
  3. Przygotowanie i kształtowanie kadr z zakresu opieki socjalnej i zdrowotnej, geriatrii i gerontologii.
 2. Przyjmuje się następujące zadania inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć wymienionych w ust. 1:
  1. Ośrodki opieki socjalnej:
   • dzienny dom opieki dla osób starszych, samotnych,
   • dzienny dom opieki dla osób niepełnosprawnych,
   • dom opieki dla osób starszych wymagających stałej opieki.
  2. Ośrodek pomocy dziecku i rodzinie.

§16

 1. Przyjmuje się następujące przedsięwzięcia służące realizacji kierunku rozwoju: "Kształtowanie uporządkowanej przestrzeni publicznej i systemu obsługi mieszkańców w zakresie usług publicznych":
  1. Utworzenie centrum administracji i usług publicznych w mieście.
  2. Tworzenie i porządkowanie przestrzeni publicznych.
  3. Wykorzystanie i adaptacja obiektów zabytkowych dla celów publicznych.
 2. Przyjmuje się następujące zadania inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć wymienionych w ust. 1:
  1. Adaptacja i budowa centrum administracyjno-usługowego na terenach szybu "Piast" oraz wokół siedziby Urzędu Miasta.
  2. Utworzenie kompleksu wypoczynkowego pomiędzy ul. Pokoju a ul. Lędzińską.
  3. Utworzenie szkoły wyższej jako uzupełnienia istniejącej bazy oświatowej w Lędzinach.

§17

 1. Przyjmuje się następujące przedsięwzięcia służące realizacji kierunku rozwoju: "Wyrównanie standardów obsługi komunalnej":
  1. Realizacja kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych z istniejących i planowanych obszarów zabudowy mieszkaniowej i terenów usługowych.
  2. Rozbudowę systemu sieci telekomunikacyjnych.
  3. Ograniczenie skutków oddziaływania szkód górniczych na sieci infrastruktury technicznej.
 2. Przyjmuje się następujące zadania inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć wymienionych w ust. 1:
  1. Budowa sieci kanalizacyjnej w istniejącej i projektowanej zabudowie mieszkaniowej i usługowej.
  2. Budowa oczyszczalni ścieków.

§18

 1. Przyjmuje się następujące przedsięwzięcia służące realizacji kierunku rozwoju: "Wzrost bezpieczeństwa zasilania miasta w wodę, energię elektryczną i gaz":
  1. Sukcesywna modernizacja i rozbudowa sieci średnich i niskich napięć.
  2. Opracowanie koncepcji zaopatrzenia miasta w wodę w sytuacji awaryjnej.
  3. Sukcesywna wymiana sieci wodociągowej w złym stanie technicznym.
  4. Rozbudowa stacji transfonnatorowych
  5. Modernizacja stacji 110/20/6 kV Lędziny w zakresie części wysokiego i średniego napięcia.
  6. Zawieszenie drugiego toru na trasie linii napowietrznej 110 kV na odcinku stacja Bronisław - stacja Ziemowit - stacja Lędziny. Odcinek stacja Ziemowit - stacja Lędziny (dł. ok. 800 m) wymaga wyznaczenia trasy.
  7. Modernizacja linii 110 kV Urbanowice - Piast - Bieruń i FSM Tychy - Bieruń oraz przebudowa odczepu do stacji Lędziny i włączenie go do nacięcia l toru linii 2-torowej FSM Tychy - Bieruń.
  8. Sukcesywna modernizacja i rozbudowa sieci średnich i niskich napięć.
  9. Po 2015 r. budowa stacji węzłowej 400/110 kV Wesoła wraz z powiązaniem liniowym 400 kV Wesoła-Byczyna.

Rozdział 4
Kierunki zagospodarowania przestrzennego

§19

Zgodnie z przyjętymi w rozdziale 2 celami i kierunkami strategicznymi w układzie przestrzennym miasta proponuje się utworzenie następujących stref aktywności gospodarczej:

 1. Centrum administracyjno-usługowe miasta, położone przy ul. Lędzińskiej, obejmujące tereny byłego szybu "Piast" oraz tereny usługowe w otoczeniu Urzędu Miasta do torów kolejowych.
 2. Centralny kompleks wypoczynkowy, obejmujący istniejące i proponowane tereny rekreacyjno-sportowe, położone pomiędzy ul. Lędzińską, ul. Paderewskiego i ul. Pokoju.
 3. Centrum produkcyjno-usługowe, obejmujące tereny położone pomiędzy ul. Ułańską, ul. Oficerską i osadnikami KWK "Ziemowit".
 4. Zespół produkcyjno-usługowy, położony po obu stronach południowego odcinka ul. Lędzińskiej.
 5. Zespół mieszkaniowo-usługowy, obejmujący tereny pomiędzy Hołdunowem a Smardzawicami, (pomiędzy ul. Fredry a ul. Ułańską).

§20

Na obszarach stref aktywności gospodarczej działalność Zarządu i Rady Miejskiej powinna skupiać się na następujących działaniach:

 1. Porządkowanie stanów władania nieruchomościami.
 2. Pomnażanie zasobów mienia komunalnego dla ułatwienia przygotowania inwestycji, przyciągania inwestorów prywatnych i rządowych, egzekwowania ustalonych warunków zabudowy i powiększania dochodów miasta.
 3. Uzbrojenie terenów do standardów spełniających oczekiwania potencjalnych inwestorów.
 4. Współudział w inwestycjach w sferze usług publicznych i komercyjnych.

§21

Uznaje się za celowe wykorzystanie mienia komunalnego, a szczególnie zasobu gruntów i budynków dla:

 1. Równoważenia rynku nieruchomości.
 2. Tworzenia zachęt dla sektora prywatnego do inwestowania.
 3. Zabezpieczenia kredytów.
 4. Tworzenia rekompensat za straty prywatnych właścicieli poniesione z tytułu ochrony interesów publicznych miasta.
 5. Wchodzenia w związki z inwestorem rządowym lub prywatnym dla realizacji celów publicznych.

§22

 1. Wprowadza się zakaz przekształcania istniejącej zabudowy mieszkaniowej na cele mogące pogorszyć stan środowiska przyrodniczego i komfort życia mieszkańców.
 2. Tereny nie zabudowane, działki muszą być zwarte przestrzennie i być powiązane z analogicznymi terenami w systemie oraz powinny być zagospodarowane zielenią dostosowaną do warunków siedliskowych i rzeźby terenu.
 3. Ustala się udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni działki budowlanej w
  wysokości minimum 40 %.

§23

 1. Ustala się że, dla realizacji polityki przestrzennej Zarząd Miasta przystąpi do opracowania planów miejscowych kierując się przy wyborze terenów i problematyki:
  1. wymaganiami wynikającymi z ustaw szczególnych:
   • plany zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych KWK "Piast" i KWK "Ziemowit",
   • plan zagospodarowania przestrzennego terenów wskazywanych do ochrony prawnej (Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Góra Klimont i Góra Klemensa),
   • plany zagospodarowania przestrzennego terenów wskazanych jako rolnicza przestrzeń produkcyjna oraz przeznaczonych do zadrzewień,
  2. potrzebą przygotowania nowych terenów dla inwestycji jako ofert lokalizacyjnych:
   • stref aktywności gospodarczej,
   • terenów mieszkaniowo-usługowych i produkcyjno-usługowych nie posiadających zgody na zmianę użytkowania rolniczego,
   • projektowanych dróg i urządzeń obsługi komunikacji (MOP),
  3. potrzebą kształtowania przestrzeni publicznej lub ochrony interesu publicznego,
  4. spodziewaną koncentracją inwestycji przyrodniczych.
 2. Określa się następujące zasady opracowywania planów miejscowych:
  1. plany miejscowe dla stref aktywności gospodarczej powinny określać szczegółowo warunki zabudowy tych obszarów, a także warunki uczestnictwa władz gminy w ich aktywizacji ekonomicznej,
  2. dla obszarów o wartościach historycznych i kulturowych uwzględniać zagadnienia
   rewaloryzacji i kształtowania krajobrazu gminy,
  3. dla terenów zabudowy mieszkaniowej i ośrodków usługowych, uwzględnić określone w studium standardy i charakter zabudowy,
  4. dla projektowanego zespołu przyrodniczo-krajorazowego uwzględniać wymagania jak dla obszarów chronionego krajobrazu.
 3. Ustala się, że dla realizacji przyjętych celów i kierunków rozwoju zostaną opracowane następujące programy operacyjne:
  1. Program realizacji przedsięwzięć publicznych samorządu gminnego.
  2. Program gospodarki gruntami.
  3. Program rozwoju nowoczesnej edukacji i nauki.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§24

Zobowiązuje się Zarząd Miasta Lędziny do:

 1. Przedkładania Radzie Miasta w miarę potrzeb – nie rzadziej niż co 2 lata – ocen stopnia
  aktualności oraz realizacji ustaleń Studium wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Wprowadzenia do corocznych projektów budżetów miasta środków na realizację zadań inwestycyjnych wynikających ze Studium i opracowanych na jego podstawie programów inwestycyjnych w ramach środków i zadań, określonych przy uchwalaniu budżetu.

§25

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Lędziny.

§26

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Dorota Hudy, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 112, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: dorota.hudy@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2002.09.26
Data udostępnienia: 2004.01.13 01:02:08
Liczba odwiedzin strony: 2319 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 05:45:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny